Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Esikufundiswa NguMdali Wethu Kwenza Sibe Lethemba

Esikufundiswa NguMdali Wethu Kwenza Sibe Lethemba

UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzalungisa izinto emhlabeni futhi sekuseduze ukuthi enze njalo. Uzaqeda ukuhlupheka njalo enze abantu baphile impilo emnandi. (IHubo 37:11) Kungani sisikholwa isithembiso lesi? Siyasikholwa ngoba “uNkulunkulu kasimuntu, ukuthi angaqamba amanga.” (AmaNani 23:19) Ake sibone ukuthi yiziphi ezinye izinto ezinhle uMdali wethu azazenza.

UNkulunkulu Uzasusa Bonke Abantu Ababi

“Loba ababi bemila njengotshani lezigangi zonke ziphumelela, zizabhujiswa nini lanini.”—IHUBO 92:7.

Njengoba sibonile esihlokweni esidlulileyo emhlabeni kuqhubeka kusenzakala izinto ezimbi. Lokhu akumelanga kusimangalise. Phela iBhayibhili lakhuluma ngakho ku-2 Thimothi 3:1-5 ukuthi “ezinsukwini zokucina” abantu bazakuba babi kakhulu. Zinsuku zokucina zani? Ngezomhlaba lo olabantu abangalaleli uNkulunkulu. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu asuse labo abangafuni ukutshiya izenzo zabo ezimbi. Kuzasala abantu abamlalelayo kuphela emhlabeni. IBhayibhili lithi: “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”—IHubo 37:29.

UNkulunkulu Uzatshabalalisa USathane

‘UNkulunkulu onika ukuthula uzachoboza uSathane.’—KWABASEROMA 16:20.

Kuzakuba lokuthula emhlabeni wonke nxa uSathane lamadimoni labobonke abantu ababi bengasekho. UMdali wethu uthi: ‘Kakho ozakwenza wesabe.’—UMikha 4:4.

UNkulunkulu Uzaqeda Ukugula Lokufa

‘Itende likaNkulunkulu lisebantwini. Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusaba khona.’—ISAMBULO 21:3, 4.

Ukuhlupheka lokugula kuzaphela ngoba uNkulunkulu uzalungisa wonke umonakalo obangelwe nguSathane, u-Adamu lo-Eva kanye lesono esilaso. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho ‘lokufa kungasabi khona.’ Abantu abathanda uMdali futhi abamlalelayo bazaphila kuze kube nini lanini. Kodwa bazahlala ngaphi?

UMdali Wethu Uzakwenza Umhlaba Ube LiPharadayisi

“Inkangala lelizwe elomileyo kuzathokoza; inkangala izajabula iqhakaze njengeluba.”—U-ISAYA 35:1.

Nxa uNkulunkulu esesuse bonke ababi umhlaba uzakuba lipharadayisi. Kuzakuba lamaphakhi lezingadi ezinhle futhi ukudla kuzakuba yithaphutshiye. (IHubo 72:16) Ulwandle, amadamu lezifula kuzahlanzeka njalo kugcwale izinto eziphilayo. Abantu abasoze bakukhumbule ukuthi umhlaba wawuke wangcola. Bazakwakha izindlu zabo futhi bahlale kuzo. Akusoze kuphinde kube lomuntu ongelandawo yokuhlala, olambileyo kumbe ongumyanga.—U-Isaya 65:21, 22.

UNkulunkulu Uzavusa Abafileyo

“Abafileyo bazavuswa.”—IMISEBENZI 24:15.

Uyafuna yini ukuphinda ubone abantu obathandayo abafayo? Emhlabeni olipharadayisi uNkulunkulu uSomandla uzabavusa baphinde baphile. Uzababona ubebazi, labo bazakwazi. Akucabange ukuthi wena labo lizathokoza kangakanani! Kungani singathandabuzi ukuthi lokho kuzakwenzakala? Asikuthandabuzi ngoba iBhayibhili lilezibonelo ezinengi zabantu abadala labancane abavuswayo baphinda babalezimuli zabo. Kanti njalo uJesu wayejayele ukuvusa abafileyo abantu abanengi bekhangele.—ULukha 8:49-56; UJohane 11:11-14, 38-44.