Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMACEBO OKULWISANA LOKUKHATHAZEKA

Ongakwenza Nxa Ukhathazekile

Ongakwenza Nxa Ukhathazekile

Okungakunceda ukuthi uphumelele ukulwisana lokukhathazeka yikucabanga ngempilakahle yakho, ubudlelwano bakho labanye, ohlela ukukwenza kanye lezinto oziqakathekisayo empilweni. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezimiso eziseBhayibhilini ezizakunceda ukuthi uzwe ngcono nxa ukhathazekile.

Zama Ukungazihluphi Kangako Ngelakusasa

“Lingaqali ukukhathazeka ngokosuku olulandelayo ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezinkathazo zalo.”​—UMATHEWU 6:34.

Kutshoni? Nsuku zonke kuba lezinto ezisikhathazayo. Ungaqali ukukhathazeka ngokwakusasa.

 • Ukukhathazeka kungabangela ukuthi ungahlaliseki. Ngakho-ke zama lokhu: Okokuqala, khumbula ukuthi zikhona izinto ezizakwenza ukhathazeke. Ukuzihlupha ngezinto ongeke uzivimbele kuzakwenza ukhathazeke kakhulu. Okwesibili, khumbula ukuthi ngezinye izikhathi singazikhathaza ngezinto ezingasoze zenzeke.

Woba Ngumuntu Ozwisisayo

‘Ukuhlakanipha okuvela phezulu kuyazwisisa.’—UJAKHOBE 3:17.

Kutshoni? Ukuhlala ukhumbula ukuthi wonke umuntu uyaphambanisa kuzakunceda uzwisise nxa abanye besehluleka ukwenza okuthile. Lawe awusoze uzithwalise nzima uzama ukwenza ongakwenelisiyo.

 • Kulezinto ongeke wenelise ukuzenza. Yikho ungakhangeleli ukuthi labanye benze izinto abangeke benelise ukuzenza. Ukukhumbula lokhu kuzakunceda wena kanye labanye ukuthi lingakhathazeki futhi kuzakwenza lifeze okunengi kakhulu. Ukuzama ukuhleka lanxa kulento ephambanisekileyo kungakunceda ukuthi ungakhathazeki kangako.

 Woba Kwazi Okukukhathazayo

“Oqedisisayo ulomoya opholileyo.”—IZAGA 17:27, The Holy Bible in Ndebele.

Kutshoni? Kuqakathekile ukuba lomoya opholileyo ngoba ukukhathazeka kungenza ungacabangi kuhle.

 • Woba kwazi okukukhathazayo ubusunanzelela indlela owenza ngayo. Ngokwesibonelo, nxa ukhathazekile nanzelela imicabango yakho, imizwa yakho, kanye lalokho okwenzayo. Mhlawumbe ungakubhala phansi lokho. Ukwazi ukuthi wenza njani nxa ukhathazekile kuzakunceda ukuthi wenelise ukulwisana lakho. Zama ukwenza okuthile ngezinto ezikukhathazayo ukuze zingakuqedi amandla. Okunye ongakwenza yikuhlela umsebenzi wakho kumbe isikhathi sakho ngendlela engcono.

 • Zama ukuntshintsha indlela obona ngayo izinto. Kungenzakala ukuthi okukukhathazayo kungamkhathazi omunye umuntu. Lokhu kungabangelwa yikutshiyana kwemibono yabantu. Zama ukwenza okulandelayo:

  1. Ungaphangisi ukucabangela abantu izinto ezimbi. Ngokwesibonelo, uzakwenzani nxa umuntu angakungenela elayinini? Nxa ungacabanga ukuthi umuntu lowo uyakudelela uzahle uzonde. Kodwa okungakunceda ukuthi ungazondi yikuzitshela ukuthi mhlawumbe umuntu lowo ulesizatho sokwenza njalo.

  2. Dinga okuhle lanxa kungakhanya angani akukho. Ngokwesibonelo, nxa uselayinini yokubona udokotela ungazilibazisa ngokubala ibhuku kumbe ukwenza okuthile ukuze ungacini ubona angani ilayini kayitshovi.

  3. Zibuze ukuthi, ‘Okungikhathazayo khathesi kuzabe kulokhe kungihlupha yini kusasa kumbe ngeviki ezayo?’ Zazi izinto okungamelanga uzikhathaze ngazo lalezo ongakhathazeka ngazo.

 Zama Ukuhleleka

“Izinto zonke kazenziwe ngendlela efaneleyo lehlelwe kuhle.”—1 KWABASEKHORINTE 14:40.

Kutshoni? Zama ukuba ngumuntu ohlelekileyo.

 • Abantu abanengi bayakufuna ukuhleleka. Okunye okwenza abantu bangahleleki futhi bakhathazeke yikuvilapha ukwenza izinto okuyabe kumele bazenze, izinto lezo zicine sezinqwabelene. Nanku okunye ongakwenza:

  1. Woba lohlelo olubhalwe phansi lwezinto okumele uzenze futhi ululandele.

  2. Tshiyana lemikhuba engakwenza uvilaphe.

Linganisela

‘Singcono isandla esisodwa esigcweleyo esilokuthula kulezandla ezimbili ezingagcwalanga ezilomtshikatshika lokuxotshana lomoya.’—UMTSHUMAYELI 4:6.

Kutshoni? Abantu abaphilela ukusebenza bacina beswela isikhathi sokukholisa izinto abazisebenzeleyo.

 • Woba lombono omuhle ngomsebenzi langemali. Ukuba lemali enengi akutsho ukuthi uzathokoza kumbe ukuthi awusoze ukhathazeke. Iqiniso yikuthi ukuba lemali enengi kungakwenza ukhathazeke kakhulu. UmTshumayeli 5:12 uthi: “Isinothi asilali ngenxa yenotho yaso.” Yikho-ke suthiseka ngalokho olakho.

 • Zinike isikhathi sokuzilibazisa. Ukwenza izinto ozithandayo kunganciphisa ukukhathazeka kwakho. Kodwa ukuzilibazisa ngezinto ezinjengokubukela i-TV, akuncedi kangako.

 • Ungaphileli ezempucuko. Ungatshoneli ukukhangela ama-email, amameseji kumbe okunye okokuxhumana. Ungakhangeli izinto eziphathelane lomsebenzi nxa usutshayisile ngaphandle nxa kuyabe kulesidingo sokwenza njalo.

 Qakathekisa Ukuba Lempilakahle

‘Ukuqeqetsha umzimba kuyanceda.’—1 KUTHIMOTHI 4:8.

Kutshoni? Ukuhlala uqeqetsha umzimba kuyakunceda ukuthi ube lempilakahle.

 • Woba lemikhuba ezakwenza ube lempilakahle. Ukwenza imisebenzi edinga amandla kungakunceda ukuthi uzizwe ngcono futhi kwehlise lokukhathazeka kwakho. Ungazincitshi ukudla njalo kumele udle ukudla okwakha umzimba. Zinike isikhathi esaneleyo sokuphumula.

 • Ungazami ukuqeda ukukhathazeka ngokwenza imikhuba eyingozi enjengokubhema kumbe ukunatha kakhulu lokusebenzisa izidakamizwa. Ngokuhamba kwesikhathi izinto lezi ziyangezelela ukukhathazeka kwakho ngoba zingenza ucine usulemikhuhlane ethile futhi usuphelelwe yimali oyisebenzele nzima.

 • Ungabi lenhloni zokuyadinga uncedo kudokotela nxa usuhlala ukhathazekile.

 Woba Kwazi Ukuthi Kuyini Okuqakathekileyo

“Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”—KWABASEFILIPHI 1:10.

Kutshoni? Zihlole ukuze ubone ukuthi uqakathekisani empilweni.

 • Hlela imisebenzi yakho kusiya ngokuqakatheka kwayo. Lokhu kuzakunceda ukuthi wenze imisebenzi eqakathekileyo kuqala, ubone ongayinika abanye kumbe ongekela ukuyenza.

 • Bhala phansi ukuthi usisebenzisa njani isikhathi sakho okweviki eyodwa ubusubona untshintsho okumele ulwenze. Ukwenza njalo kuzakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu.

 • Zinike isikhathi sokuphumula. Ukukhokha umoya nxa usemsebenzini kungehlisa ukukhathazeka kwakho.

Dinga Uncedo

“Inhliziyo ekhathazekileyo iyamcakisa umuntu, kodwa ilizwi elilomusa liyamthokozisa.”—IZAGA 12:25.

Kutshoni? Nxa abanye bangasitshela amazwi alomusa futhi atshengisa ukuthi bayasizwela, sizakuzwa ngcono.

 • Tshela umuntu omthembayo ukuthi uzwa njani. Umuntu lowo angakunceda ukuthi ube lombono otshiyene lalowo obulawo kumbe ukuthi uthole indlela obungayicabangeli yokulungisa uhlupho olalo. Ukuthululela omunye isifuba kungenza uzwe ngcono.

 • Cela ukuncediswa. Ukhona yini umuntu ongamcela ukuthi akwenzele umsebenzi wakho kumbe ongakuncedisa?

 • Nxa osebenza laye angenza into ekuzwisa ubuhlungu, dinga izindlela zokwenza isimo sibe ngcono. Ngokwesibonelo, ungamtshela yini umuntu lowo ngendlela elomusa lengasoze imkhube ukuthi lokho akwenzayo kukuphatha njani? (IZaga 17:27) Nxa lokho kungehlula, ungazama yini ukungazisondezi kuye?

 Woba Ngumngane KaNkulunkulu

“Bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu.”—UMATHEWU 5:3.

Kutshoni? Ukuze siqhubeke siphila, kumele sithole ukudla, izigqoko kanye lendawo yokuhlala. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikuthi sibe ngabangane bakaNkulunkulu. Nxa sinanzelela ukuthi kumele sikhokhelwe nguNkulunkulu, besesimvumela ukuthi enze njalo sizathokoza.

 • Ukuthandaza kuzakunceda kakhulu. UNkulunkulu ukunxusa ukuthi ‘uphosele kuye konke okukukhathazayo ngoba yena ulendaba lawe.’ (1 UPhetro 5:7) Ukuthandaza lokucabangisisa ngezinto ezinhle kungakwenza ube lokuthula futhi uhlaliseke.—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

 • Funda ngoNkulunkulu ngoba lokho kuzakwenza usondele kakhulu kuye. Izimiso ezikumagazini le zitholakala eBhayibhilini ngoba labhalelwa ukusinceda. Izimiso lezi zisinika ‘ukuhlakanipha kanye lengqondo ehlela ngolwazi.’ (IZaga 3:21) Kungani ungahle uqalise ukubala iBhayibhili? Ungaqalisa ngokubala ibhuku leZaga.