VUKANI! No. 1 2020 | Amacebo Okulwisana Lokukhathazeka

Abantu abanengi lamuhla bakhathazekile. Kodwa kukhona ongakwenza ukuze ulwisane lakho.

Ukhathazekile Yini?

Zinengi izinto ongazenza ukuze ulwisane lokukhathazeka.

Kuyini Okubangela Ukukhathazeka?

Zinengi izinto ezibangela ukukhathazeka. Zikhona yini ezikukhathazayo?

Kuyini Ukukhathazeka?

Nsuku zonke kuba lezinto ezisikhathazayo. Funda ngokuthi kwenzakalani emzimbeni wakho nxa ukhathazeke kakhulu.

Ongakwenza Nxa Ukhathazekile

Funda ngezinye izinto ongazenza ukuze ulwisane lokukhathazeka.

Ukukhathazeka Kuzaphela!

Kasenelisi ukuqeda konke okusikhathazayo kodwa uJehova uyenelisa.

“Ingqondo Elokuthula Iletha Ukuphila Emzimbeni”

Amazwi la atholakala kuZaga 14:30, akuveza egcekeni sibili ukuthi inhlakanipho eseBhayibhilini ayiphelelwa yisikhathi.