Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Abazali kumele babe yisibonelo kubantwababo endabeni yothando

 INDLELA YOKULWISANA LOHLUPHO

Ukufunda Indlela Yokuziphatha

Ukufunda Indlela Yokuziphatha

Kuthiwa abanye abafana babamba omunye umfana iganyavu ngesikhathi bekolunye uhambo olwaluhlelwe yisikolo. Bonke abafana labo babefunda kwesinye isikolo esidulayo eCanada. Ngemva kwesehlakalo lesi, uLeonard Stern wabhala ephephandabeni elithiwa yi-Ottawa Citizen wathi: “Ukuba ngumuntu okhaliphileyo ezifundweni kumbe ukuvela emulini enothileyo akutsho ukuthi umntwana uzaziphatha kuhle.”

UStern waphinda wathi: “Kukhangelelwe ukuthi abazali bafundise abantwababo ukuthi bazi okuqondileyo lokungaqondanga. Kodwa abazali abanengi baqakathekisa imfundo ukuze abantwababo bathole imisebenzi ezabanika imali enengi.”

Liqiniso sibili ukuthi imfundo iqakathekile. Kodwa ukufunda kakhulu akutsho ukuthi umuntu uzakwenelisa ukulwisana lezifiso ezimbi. Manje singayithola ngaphi imfundiso engasinceda ukuthi siziphathe kuhle?

IMFUNDO ENGASINCEDA UKUTHI SIZIPHATHE KUHLE

IBhayibhili linjengesibuko ngoba liyasinceda sibone amaphutha ethu kanye lobuthakathaka bethu. (UJakhobe 1:23-25) Kodwa alipheleli lapho. Liphinda lisincede sibe lobuntu obungenza kube lokuthula lokuzwanana phakathi kwethu labanye. Ubuntu lobu bugoqela umusa, ubuhle, ukubekezela, ukuzibamba lothando. IBhayibhili lithi uthando lwenza kube ‘lokumanyana okupheleleyo’ ebantwini. (KwabaseKholose 3:14) Kungani uthando luqakatheke kangaka? Nanzi ezinye izizathu eziseBhayibhilini:

  • “Uthando luyabekezela njalo lulomusa. Uthando kalulamhawu. Kaluzitshayi isifuba, kaluzikhukhumezi, kaluziphathi ngendlela engafanelanga, kaluzifuneli okwalo, kalucaphuki. Kalugcini izikhwili. Kaluthokoziswa ngokungalunganga kodwa luthokoziswa liqiniso. Lubekezelela zonke izinto, . . . luqinisela ezintweni zonke. Uthando kalupheli.”​—1 KwabaseKhorinte 13:4-8.

  • “Umuntu olothando kamenzeli okubi umakhelwane wakhe.”​—KwabaseRoma 13:10.

  • “Phezu kwakho konke, thandanani kakhulu ngoba uthando lusibekela izono ezinengi.”​—1 UPhetro 4:8.

Nxa uphakathi kwabantu abakuthandayo, uzwa uvikelekile, uhlalisekile futhi ukhululekile. Phela uyakwazi ukuthi bakufisela okuhle lokuthi abasoze bakulimaze kumbe bakuzwise ubuhlungu ngabomo.

Uthando lwenza abantu badele ezinye izinto njalo bantshintshe indlela abaphila ngayo ukuze bancede abanye. Ngokwesibonelo indoda okuthiwa  nguGeorge yaba lomzukulu futhi yayifuna ukutshona laye. Kodwa uhlupho yikuthi uGeorge wayehlala ebhema futhi umkhwenyana wakhe wayengafuni ukuthi abhemele eduze lomntwana. Wenzani uGeorge? Lanxa wayesebheme okweminyaka engu-50 wawutshiya umkhuba lo ngenxa yomzukulu wakhe. Lokhu kutshengisa ukuthi uthando lulamandla.

IBhayibhili lisinceda ukuthi sibe lomusa, ubuhle kanye lothando

Sonke kumele sifunde ukutshengisa uthando. Abazali balomsebenzi omkhulu wokufundisa abantwababo indlela yokutshengisa uthando. Bayabondla, baxoxe labo, babavikele futhi babancede nxa belimele njalo begula. Baphinda babalaye futhi lokhu kugoqela ukubafundisa ukwazi okuqondileyo lokungaqondanga. Abazali kumele babe yisibonelo abafisa ukuthi abantwababo basilingisele.

Kuyadanisa ukuthi abanye abazali bayehluleka ukufundisa abantwababo. Lokhu kutsho ukuthi abantwababo abasoze bantshintshe yini? Ngitsho lakancane! Abanye abantu abakhulela ezimulini ezingelathando sebantshintsha indlela ababeziphatha ngayo baqalisa ukuba lendaba labanye futhi baba ngabantu abathembekileyo. Abanye babecabanga ukuthi abantu laba abasoze bafa bantshintsha. Kodwa njengoba sizabona esihlokweni esilandelayo, bantshintsha.