Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INDLELA UHLUPHO OLUZAQEDWA NGAYO

Ngaphansi KoMbuso KaNkulunkulu ‘Ukuthula Kuzakwanda’

Ngaphansi KoMbuso KaNkulunkulu ‘Ukuthula Kuzakwanda’

Sekuseduze kakhulu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ulethe ukuthula lokumanyana emhlabeni wonke. IBhayibhili lithi ‘ukuthula kuzakwanda.’ (IHubo 72:7, The Holy Bible in Ndebele) Kodwa uMbuso kaNkulunkulu uzaqalisa nini ukubusa umhlaba? Uzabusa njani? Kumele wenzeni nxa ufuna ukubuswa nguMbuso kaNkulunkulu?

UMBUSO KANKULUNKULU UZAQALISA NINI UKUBUSA UMHLABA?

IBhayibhili lakhuluma ngezenzakalo ezazizatshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. Izenzakalo lezo ezibumba “isibonakaliso” zigoqela izimpi, ukuswelakala kokudla, imikhuhlane, ukuzamazama komhlaba kanye lokwanda kwabantu abenza okubi.​—UMathewu 24:3, 7, 12; ULukha 21:11; ISambulo 6:2-8.

Esinye isiphrofetho sithi: “Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo, ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, . . . labangalaleli abazali, labangabongiyo, labangathembekanga, labangathandi abanye, labangafuni isivumelwano, labanyundeli, labangazikhuziyo, labalolaka, labangakuthandiyo okuhle, . . . labazikhukhumezayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu.” (2 KuThimothi 3:1-4) Abantu abanje babekhona lakudala kodwa khathesi sebebanengi kakhulu.

Isiphrofetho sezinsuku zokucina kanye lesibonakaliso esakhulunywa nguJesu kwaqalisa ukugcwaliseka ngomnyaka ka-1914. Abezembali, iziphathamandla zezombusazwe labalobi bakhuluma ngendlela izinto ezantshintsha ngayo kusukela ngo-1914. Ngokwesibonelo, owezembali waseDenmark okuthiwa nguPeter Munch wathi: ‘Impi eyabakhona ngo-1914 yantshintsha izinto emhlabeni. Kungakafiki umnyaka lowo izinto zazihamba kuhle futhi abantu belethemba. Kodwa kwaqalisa ukonakala futhi abantu baba lokwesaba, inzondo, futhi sazizwa singavikelekanga.’

Kodwa okuthokozisayo ngezenzakalo lezi yikuthi zitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu usuzabusa umhlaba. UJesu wakhuluma ngokuhle okwakuzakwenzakala ngezinsuku zokucina. Wathi: “Lezizindaba ezinhle zoMbuso zizatshunyayelwa emhlabeni wonke ukuze kube lobufakazi ezizweni zonke, besekufika ukuphela.”​—UMathewu 24:14.

OFakazi bakaJehova batshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Yikho imagazini abayisebenzisa kakhulu ithiwa yi-Nqabayokulinda Ebika NgoMbuso KaJehova futhi itholakala ngezindimi ezedlula 338. INqabayokulinda ihlala ikhuluma ngezibusiso ezizatholwa ngabantu nxa uMbuso kaNkulunkulu usubusa umhlaba.

UMBUSO KANKULUNKULU UZABUSA NJANI?

Impendulo igoqela imicijo le elandelayo:

  1. UMbuso kaNkulunkulu awusoze ube lenkosi engumuntu.

  2. Amakhosi omhlaba awasoze avume ukutshiya izikhundla zawo futhi azakwenza ubuthutha ngokuzama ukulwisana loMbuso kaNkulunkulu.​—IHubo 2:2-9.

  3. UMbuso kaNkulunkulu uzayibhidliza imibuso yomhlaba ezabe ilokhu ifuna ukubusa. (UDanyeli 2:44; ISambulo 19:17-21) Impi ezabakhona phakathi koMbuso kaNkulunkulu lamakhosi omhlaba ithiwa yi-Amagedoni.​—ISambulo 16:14, 16.

  4. Labo abakhetha ukubuswa nguMbuso kaNkulunkulu bazavikelwa empini le besebephila emhlabeni olokuthula. IBhayibhili libabiza ngokuthi ‘lixuku elikhulu’ futhi kungenzakala bayizigidi.​—ISambulo 7:9, 10, 13, 14.

KUMELE WENZENI NXA UFUNA UKUBUSWA NGUMBUSO KANKULUNKULU?

Kumele ufunde ngoNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu ethandaza wathi: “Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.”​—UJohane 17:3.

Ukwazi uJehova uNkulunkulu kuzakunceda ngezindlela ezinengi. Nanzi ezimbili zakhona: Okokuqala yikuthi uzakuba lokholo oluqinileyo olusekelwe kulokho osukufunde eBhayibhilini. Ukholo luzakwenza ungathandabuzi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ukhona sibili lokuthi sekuseduze ukuthi ubuse. (KumaHebheru 11:1) Okwesibili yikuthi uzamthanda kakhulu uJehova kanye lomakhelwane. Ukuthanda uNkulunkulu kuzakwenza umlalele ngenhliziyo yonke. Ikanti ukuthanda umakhelwane kuzakwenza ulalele amazwi kaJesu athi: “Lokho elifuna abantu bakwenze kini, lani kwenzeni kubo.”​—ULukha 6:31.

UMdali wethu ufuna sithole impilo engcono kakhulu ngoba uyasithanda. Ufuna sibambisise “ukuphila koqobo.” (1 KuThimothi 6:19) Lamuhla asilakho “ukuphila koqobo” ngoba sithwele nzima. UMbuso kaNkulunkulu uzakwenza izinto ezinhle kakhulu. Ake sibone ezinye zakhona.

Nxa uMbuso kaNkulunkulu usubusa, abantu bazakhululeka, bavikeleke njalo kuzakuba lokudla okunengi