Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 BALUNQOBA UHLUPHO

Indaba KaRicardo Leka-Andres

Indaba KaRicardo Leka-Andres

IBhayibhili lilamandla okuntshintsha impilo zabantu. Isibonelo sikaRicardo lesika-Andres siyakufakazela lokhu.

URICARDO: Ngileminyaka engu-15 kuphela ngajoyina iqembu lezigangi futhi lokhu kwayintshintsha impilo yami. Ngasengilesifiso sokuyahlala ejele okweminyaka elitshumi. Engxenye lingazibuza ukuthi ngumuntu onjani ongakhetha ukuyaphila ejele. Lapho engakhulela khona abantu abake bapika babehlonitshwa futhi babebukwa ngabanye abantu. Lokhu kwangenza ngafisa ukuba njengabo.

Ngasengisenza zonke izinto ezenziwa ngamaqembu ezigangi amanengi ezinjengokusebenzisa izidakamizwa, ukuya emacansini futhi ngasengilodlakela. Ngelinye ilanga sadubulana labanye abantu futhi ngangicabanga ukuthi bazangibulala kodwa ngasila. Ngemva kwalokho ngaqalisa ukucabangisisa ngempilo yami langekusasa lami futhi lokhu kwangenza ngafisa ukuntshintsha. Kodwa kuyini okwakuzanginceda ukuthi ngintshintshe?

Izihlobo zami ezinengi zazingathokozi empilweni ngoba zazilenhlupho ezinengi. Kodwa imuli kamalume yona yayithokoza futhi ilithanda iBhayibhili. Ngangizibonela ukuthi bangabantu abalungileyo. Babeke bangifundisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova. Ngemva kokudubulana engike ngakhuluma ngakho ngakhuleka kuJehova ngimbiza ngebizo njalo ngimcela ukuthi angincedise. Wangiphendula ngendlela emangalisayo ngoba ngelanga elilandelayo kwafika uFakazi kaJehova endlini futhi ngahle ngaqalisa ukufunda laye iBhayibhili.

Kulolunye uhlupho engaba lalo sengifunda iBhayibhili. Abangane bami abayizigangi babehlala bengifonela befuna ngizotshona labo. Ngayala lanxa kwakunzima ngoba ngangizimisele ukuqhubeka ngifunda iBhayibhili. Ngiyajabula ukuthi angizange ngiyekele ukufunda. Sengilempilo engcono kakhulu njalo sengithokoza okwamagama.

Ngikhumbula ngikhuleka kuNkulunkulu ngimtshela ukuthi ngangike ngafisa ukuyahlala ejele okweminyaka elitshumi ukuze ngihlonitshwe. Kodwa khathesi ngasengimcela ukuthi anginike ithuba lokumkhonza ngitshumayela okwesikhathi sonke okweminyaka elitshumi kumbe edlula lapho ukuze ngincedise abanye ngendlela engangincediswe ngayo. UNkulunkulu wangiphendula ngoba khathesi sengileminyaka engu-17 ngitshumayela okwesikhathi sonke. Ngiyathokoza ukuthi kangizange ngihambe ejele.

Abanengi ababeseqenjini engangikulo basejele futhi bagwetshwa iminyaka eminengi ikanti abanye babo sebafa. Nxa ngikhangela emuva ngiswele amazwi okubonga izihlobo zami ezingoFakazi. Ukuzimisela kwazo ukulalela  iBhayibhili kwenza zangafanani labantu bonke nje. Lokhu kwenza ngahlonipha izihlobo zami ukwedlula loba ngubani eqenjini lezigangi engangikulo. Engimbonga kakhulu nguNkulunkulu ngoba wangifundisa indlela engcono kakhulu yokuphila.

U-ANDRES: Ngakhulela endaweni elabantu abangabayanga, abasebenzisa izidakamizwa, ababamba inkunzi, ababulalayo njalo abaziphatha kubi. Ubaba wayeyisidakwa futhi wayesebenzisa izidakamizwa. Yena lomama babehlala besilwa futhi bethethisana.

Ngaqalisa ukunatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa ngisesemncane. Ngangitshona emgwaqeni, ngintshontsha futhi ngithengisa izinto engiyabe ngizintshontshile. Ubaba wangifundisa indlela yokungenisa izidakamizwa lezinye izinto ezingekho emthethweni elizweni lethu sibe sesizithengisa. Wayekwenza lokhu esenzela ukuthi sitshone sonke. Ngangithola imali enengi ngesikhathi esifitshane. Ngelinye ilanga kwafika amapholisa endlini futhi angibopha esithi ngilecala lokuzama ukubulala umuntu. Ngagwetshwa iminyaka emihlanu.

Ngelinye ilanga ejele kwenziwa isaziso sokuthi izibotshwa ezifuna ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova zingenza njalo. Ngakhetha ukuxoxa labo. Ngakukholisa engakuzwayo yikho ngahle ngaqalisa ukufunda labo iBhayibhili. Babengafihli lutho nxa bengifundisa njalo bangitshengisa indlela uNkulunkulu afuna siziphathe ngayo.

Ngiqalisa nje ukufunda ngahle ngabona ukuthi ngangizadinga uncedo ukuthi ngintshintshe. Ezinye izibotshwa zazingethusela ngoba zazingakuthandi ukungibona ngifunda iBhayibhili. Yikho ngakhuleka kuJehova ngimcela ukuthi anginike amandla lokuhlakanipha. Lakanye wangincedisa ngoba ngaba lesibindi sokutshumayeza ezinye izibotshwa.

Ilanga lami lokukhululwa lafika kodwa ngangisesaba okokuthi ngangingasafuni lokuphuma ejele. Ngathi sengisiya endlini ezinye izibotshwa zangiphakamisela izandla zingivalelisa. Ezinye zazisithi, “Uhambe kuhle mfundisi.”

Ngiyake ngizibuze ukuthi impilo yami ngabe injani ngabe angivumanga ukufunda iBhayibhili. Ngimbonga ngingaqedi uNkulunkulu ngoba kazange angibone njengomuntu owayengeke wafa wantshintsha. *

^ indima 15 Ezinye izibonelo ezitshengisa ukuthi iBhayibhili liyamntshintsha umuntu zitholakala ku-jw.org. Yana kungxenye ethi OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI > UKUTHULA LOKUTHOKOZA.