Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNGENZA UTHOKOZE

Uthando

Uthando

ABANTU BAYAKUFUNA SIBILI UKUTHANDWA. Abantu abatshadileyo, izimuli kumbe abangane ngeke bathokoze nxa bengathandani. Uthando luqakathekile ngoba lwenza sithokoze futhi sihlaliseke engqondweni. Kodwa luyini vele “uthando”?

Uthando okukhulunywa ngalo ayisilo lwezithandani. Uthando lolo luqakathekile, kodwa esixoxa ngalo ngolukhulu kulalolu njalo ngolwenza umuntu atshengise ukuthi ulendaba labanye futhi uqakathekisa lokho abakufunayo kulalokho yena akufunayo. Luthando olusekelwe kulokho okutshiwo liBhayibhili njalo olusuka ekujuleni kwenhliziyo.

IBhayibhili lichasisa kuhle ukuthi uthando luyini. Lithi: “Uthando luyabekezela, uthando lulomusa. Kalulamona, kaluzincomi, kaluzigqaji. Kalusisosiqholo, kaluzifuneli okwalo, kaluphangisi ukuthukuthela, kalubambeli izikhwili. Uthando kaluthokozeli okubi kodwa luthokozela iqiniso. Luhlezi luvikela, . . . luhlezi luthemba, luhlezi lubekezela. Uthando kalupheli.”​—1 KwabaseKhorinte 13:4-8.

Uthando olunje “kalupheli” ngoba luhlala lukhona. Lungaqhubeka lukhula. Uthando ‘lubophela ndawonye kube yikumanyana okupheleleyo’ ngoba luyabekezela, lulomusa futhi luyathethelela. (KwabaseKholose 3:14) Yikho abantu abathandana ngale indlela bavikelekile futhi bayathokoza lanxa bonke bephambanisa. Ngokwesibonelo, ake sixoxe ngokumanyana kwabantu abatshadileyo.

 UKUMANYANISWA LUTHANDO ‘OLUBOPHELA NDAWONYE KUBE YIKUMANYANA OKUPHELELEYO’

UJesu Khristu wafundisa izinto eziqakathekileyo ngomtshado. Ngokwesibonelo wathi: “‘Indoda izatshiya uyise lonina ihlanganiswe lomkayo, kuthi laba ababili bazakuba yinyamanye’ . . . Ngakho lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.” (UMathewu 19:5, 6) Kulezinto ezimbili esingazifunda emazwini la.

“ABABILI BAZAKUBA YINYAMANYE.” Umtshado yibungane obuseduze kakhulu ukwedlula loba yibuphi abantu abangaba labo njalo nxa abatshadileyo bethandana kabasoze babe “munye emzimbeni” lomunye ngaphandle kwalowo abatshade laye. (1 KwabaseKhorinte 6:16; KumaHebheru 13:4) Ukuthandana lomunye oseceleni kwenza kube lokungathembani futhi kungawudiliza umtshado. Kungalimaza labantwana, kubenze bazizwe bengathandwa, bengavikelekanga futhi bengathokozi.

“LOKHO UNKULUNKULU ASEKUHLANGANISILE.” Umtshado ungcwele njalo abatshadileyo abakunanzelelayo lokho bayazama sibili ukuthi baqinise imitshado yabo. Kabazami ukuchitha umtshado lanxa kungaze kube lezinhlupho. Uthando lwabo luqinile futhi alungeke luphele loba sekutheni. Uthando olunje luyanceda ekulungiseni izinhlupho ukuze abatshadileyo bamanyane futhi babe lokuthula.

Abantwana bayathokoza kakhulu nxa abazali babo bethandana ngale indlela. Owesifazana osakhulayo okuthiwa nguJessica wathi: “Ubaba lomama bayathandana sibili futhi bayahloniphana. Nxa ngibona indlela umama ahlonipha ngayo ubaba ngizwa ngifisa ukuba njengaye.”

Uthando luphawu lobuntu bukaNkulunkulu oluqakatheke kulazo zonke. IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) Yikho uJehova enguNkulunkulu othokozayo. Lathi sizathokoza nxa sizama ukulingisela uMdali wethu, ikakhulu ekubeni lothando. U-Efesu 5:1, 2 uthi: “Wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu liphile impilo yothando.”