Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNGENZA UTHOKOZE

Ukuthethelela

Ukuthethelela

“EMULINI YANGAKITHI BABEJAYELE UKUTHETHISANA FUTHI BETSHINGELANA NGESIKHATHI NGISAKHULA.” La ngamazwi atshiwo ngowesifazana okuthiwa nguPatricia. Uqhubeka esithi: “Angizange ngifunde ukuxolela abanye. Langesikhathi sengikhulile ngangicabanga ngento engikhubileyo okwamalanga amanengi njalo lokho kwakusenza ukuthi ngiswele ubuthongo.” Umuntu ohlala ezondile futhi obambela abanye izikhwili kathokozi njalo kabi lempilakahle. Ukuhlola okwenziwayo kuveza ukuthi abantu abangaxoleliyo . . .

 • Bavumela ukuzonda lokubamba izikhwili kwenze bangazwanani labanye abantu. Lokhu kubangela ukuthi babe ngonkomo idla yodwa futhi babelesizungu

 • Bayaphangisa ukucaphuka lokukhathazeka njalo bangahlulukelwa kakhulu

 • Bayazihlupha kakhulu ngokwenziwe ngothile okubakhubileyo bacine bengasakukholisi ukuphila

 • Bangabona angani kabalandeli lokho iBhayibhili elikutshoyo

 • Bangakhathazeka kakhulu futhi babe sengozini yokuba le-BP, umkhuhlane wenhliziyo, owamathambo njalo bangatshaywa likhanda okungapheliyo *

KUYINI UKUTHETHELELA? Ukuthethelela kutsho ukuxolela umuntu okoneleyo, ukungamzondeli, ukungambambeli isikhwili lokungaphindiseli. Akutsho ukuthi sekumele ukuthathe kancane ukona kwakhe kumbe wenze angathi kakonelanga. Ukuthethelela yisinqumo umuntu asenzayo esitshengisa ukuthi uyakuqakathekisa ukuthula lokuqhubeka ezwanana lomunye.

Umuntu othethelelayo utshengisa ukuthi uyazwisisa. Uyakwazi ukuthi sonke siyaphambanisa ngamazwi langezenzo. (KwabaseRoma 3:23) Yikho iBhayibhili lisithi: “Bekezelelanani, lithethelelane loba kuyinsolo bani omunye angaba layo ngomunye.”​—KwabaseKholose 3:13.

Kusegcekeni ukuthi ukuthethelela yindlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi silothando lolo ‘olubophela ndawonye kube yikumanyana okupheleleyo.’ (KwabaseKholose 3:14) Ngokwalokho okutshiwo yiwebhusayithi yeMayo Clinic, umuntu othethelelayo . . .

 •   Ulobudlelwano obuhle labanye futhi uyamzwela njalo amzwisise omoneleyo

 • Uyahlaliseka engqondweni futhi akhonze kuhle uNkulunkulu

 • Kakhathazeki kakhulu njalo kabazondi abanye

 • Kahlulukelwa kakhulu

ZITHETHELELE. Enye imagazini ithi ukuzithethelela “kunzima kakhulu,” lanxa kunjalo “kuqakathekile sibili ukuze umuntu abe lempilakahle.” Kuyini okungenza ukuthi uzithethelele?

 • Ungazitsheli ukuthi kawusoze wenze amaphutha kodwa vuma ukuthi uzaphambanisa njengomuntu wonke.​—UmTshumayeli 7:20

 • Funda emaphutheni akho ukuze uzame ukungawaphindi futhi

 • Zibekezelele ngoba amaphutha ongawenza lemikhuba emibi ongaba layo akusoze kuvuke kunyamalele.​—Kwabase-Efesu 4:23, 24

 • Woba labangane abakukhuthazayo, abakufisela okuhle, abalomusa labakutshela iqiniso.​—IZaga 13:20

 • Nxa ungazwisa omunye ubuhlungu, vuma ukuthi uphambanisile njalo phanga uxolise. Uzahlaliseka nxa usuxolisane laye.​—UMathewu 5:23, 24

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI KUYANCEDA SIBILI

UPatricia okukhulunywe ngaye ekuqaliseni wafunda ukuthethelela abanye esefunde iBhayibhili. Wabhala wathi: “Khathesi angiselalo ulaka olwangiphambanisela impilo yami. Kangisahlupheki njalo kangisahluphi muntu. Esikufundiswa liBhayibhili kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi usifisela okuhle.”

Indoda okuthiwa nguRon yathi: “Ngangingenelisi ukuntshintsha indlela abanye ababecabanga futhi besenza ngayo, kodwa mina ngangingantshintsha. Kwakumele ngiyekele ukubambela abanye izikhwili nxa ngangifuna kube lokuthula. Ngacina ngibona ukuthi ukuba lokuthula lokubamba izikhwili yizinto ezimbili ezingahambelaniyo. Kwakungenzi ukuthi kube lokuthula ngapha ngibambele omunye isikhwili. Khathesi umzwangedwa wami awusangihluphi.”

^ indima 8 Kuthethwe kuwebhusayithi yeMayo Clinic, eyeJohns Hopkins Medicine lakumagazini okuthiwa yi-Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.