Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNGENZA UTHOKOZE

Ithemba

Ithemba

‘Ngilamacebo okuliphumelelisa hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo.’​UJeremiya 29:11.

 ‘ITHEMBA LIQAKATHEKILE KAKHULU EKUKHONZENI.’ Amazwi la akwelinye ibhuku elikhuluma ngokuba lethemba nxa ukhathazekile. Ibhuku leli liphinda lithi, “Ukuba lethemba kuyanceda ukuze ungazizwa ungelancedo, ulesizungu loba usesaba.”

IBhayibhili liyakuveza ukuthi kuqakathekile ukuthi sibe lethemba njalo liphinda lisixwayise ukuthi singathembi izinto ezingeke zisincede. IHubo 146:3 lithi, “Lingabeki ithemba lenu emakhosini, ebantwini benyama, abangeke basindise.” Kumele sithembe uMdali wethu olamandla okugcwalisa konke akuthembisayo kulokuthemba ukuthi abantu bangasisindisa. Kodwa usithembiseni uNkulunkulu? Nanku okunye kwakhona.

UBUBI BUZAPHELA; KUBE LOKUTHULA EBANTWINI ABALUNGILEYO: IHubo 37:10, 11 lithi: “Kuseyisikhatshana nje, ababi bazabe bengasekho . . . Kodwa abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu.” Uvesi 29 uphinda athi: ‘abalungileyo bazahlala lanini’ emhlabeni.

IZIMPI ZIZAPHELA: “[UJehova] uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyalephula idandila avadlaze lomkhonto, utshisa izihlangu ngomlilo.”​—IHubo 46:9.

UKUGULA, UKUHLUPHEKA LOKUFA KUZAPHELA: “Ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini . . . Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”​—ISambulo 21:3, 4.

UKUDLA KUZABA YITHAPHUTSHIYE: “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”​—IHubo 72:16.

UMHLABA WONKE UZABUSWA YINKOSI ELUNGILEYO: ‘[UJesu Khristu] waphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa; bonke abantu, lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza. Ubukhosi bakhe yibukhosi obungapheliyo obungayikwedlula, lombuso wakhe kawusoze uchithwe.’​—UDanyeli 7:14.

Kuyini okungenza sizikholwe izithembiso lezi? Ngesikhathi uJesu esemhlabeni watshengisa ukuthi ukufanele ukuba yiNkosi. Welapha abagulayo, wanika abaswelayo ukudla njalo wavusa labafileyo. Kanti njalo ayekufundisa kuqakatheke kakhulu ngoba kumumethe izinto ezingenza abantu baphile ndawonye nini lanini futhi belokuthula lokumanyana. UJesu waphinda waphrofetha ngezinto ezazizakwenzakala okugoqela lezo ezitshengisa ukuphela komumo lo.

UKUPHELA SEKUSEDUZE

UJesu wathi ezinsukwini zokucina akusoze kube lokuthula lokuvikeleka. Okunye akutshoyo okutshengisa ‘ukucina kwesikhathi’ kugoqela izimpi, indlala, imikhuhlane kanye lokuzamazama komhlaba. (UMathewu 24:3, 7; ULukha 21:10, 11; ISambulo 6:3-8) UJesu waphinda wathi: “Ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola.”​—UMathewu 24:12.

Omunye umlobi weBhayibhili wakuveza ukuthi kwakuzakhanya njani ukuthi uthando lwabanengi luzaphola. Ku-2 Thimothi 3:1-5 sifunda ukuthi “ezinsukwini zokucina” abantu abanengi bayabe bengabantu abazithandayo, bethanda imali kanye lenjabulo. Abanye bazabe bezikhukhumeza njalo belesihluku. Izimuli ziyabe zingasathandani, abantwana sebengamahlongandlebe. Kuzaba lezinto ezinengi ezimbi ezenziwa emasontweni.

Ubunzima lobu butshengisa ukuthi umhlaba lo ususekupheleni. Butshengisa lokuthi uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. UJesu wakhuluma ngokunye okuhle mayelana lezinsuku zokucina, wathi: ‘Lelivangeli loMbuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.’​—UMathewu 24:14.

Izindaba lezi ezinhle ziyaxwayisa abantu abenza okubi njalo zipha abenza okulungileyo ithemba lokuthi sekuseduze ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseke. Uyafuna yini ukufunda okunengi ngalokhu uNkulunkulu asithembise khona? Khangela ikhasi elisekucineni kwemagazini le ukuze uthole okunengi.