Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukubobotheka—Yisipho Ongasinika Abanye

Ukubobotheka—Yisipho Ongasinika Abanye

WANDISE ukwenzani nxa umuntu angakukhangela abe esebobotheka? Okujayelekileyo yikuthi umngane loba umuntu ongamaziyo angabobotheka lawe uyabobotheka njalo uthokoze. Omunye owesifazana okuthiwa nguMagdalena wathi: “Umkami uGeorg engakafi wayehlala ebobotheka. Kwakusithi amehlo ethu angatshayisana ngizizwe ngihlaliseka njalo ngithandwa.”

Ukubobotheka kuyatshengisa ukuthi umuntu uthabile njalo lenhliziyo yakhe imhlophe. Elinye ibhuku le-Association for Psychological Science okuthiwa yi-Observer elitholakala ku-inthanethi lithi “Ukubobotheka kukhanya yinto esizalwa silayo.” Ibhuku leli lithi lezinsane ziyenelisa “ukukubona kuhle okubhalwe ebusweni bomuntu.” Liqhubeka ngokuthi: “Abantu bayabona okuthile nxa umuntu ebobotheka njalo kwenza labo bantshintshe ukwenza kwabo.”

Abanye abafundi be-Harvard University e-United States bahlolisisa iqembu lezigulane ezasezikhulile befuna ukubona ukuthi ziphatheka njani nxa zibona ubuso balabo abazinakekelayo. Abakunanzelelayo yikuthi izigulane zasisiba ngcono nxa zibona ukuthi umuntu ozinakekelayo “ukhanya elomusa, elendaba lazo njalo elozwelo.” Kwakhanya lokuthi azibingcono nxa zibona ozinakekelayo engelandaba lazo.

 Nxa ubobotheka uyabe uzinceda lawe. Abahlolisisayo bathi ukubobotheka kwenza uzithembe, uthokoze njalo kuyanciphisa ukukhathazeka. Ukubopha ubuso kungenza umuntu akhathazeke.

UKUBOBOTHEKA “KWANGIQINISA”

UMagdalena esike sakhuluma ngaye ekuqaliseni wayenguFakazi kaJehova ngesikhathi kuleMpi Yomhlaba Yesibili. Yena labanye abemuli yangakibo bafakwa enkambeni yeRavensbrück eGermany ngenxa yokwala ukusekela amaNazi. Wathi: “Kwezinye izikhathi ababesilindile babesalisa ukukhuluma lezinye izibotshwa. Kodwa babengeke basalise ukukhuluma ngobuso. Ukubona umama lodadewethu bebobotheka kwangiqinisa njalo kwanginika amandla okuthi ngiqinisele.”

Mhlawumbe ungahle uthi inhlupho olazo zenza kubenzima ukuthi ubobotheke. Kodwa ungakhohlwa ukuthi okucabangayo yikho okungakwenza uthokoze loba udane. (IZaga 15:15; KwabaseFiliphi 4:8, 9) Lanxa kungakhanya kunzima njani zama ukuhlala ucabanga ngezinto ezinhle. * Inengi lincedwe yikubala iBhayibhili lokuthandaza. (UMathewu 5:3; KwabaseFiliphi 4:6, 7) Ibala elithi “injabulo” lelithi “intokozo” kanye lamanye ahambelana lawo atholakala izikhathi ezinengi eBhayibhilini. Yikho-ke zama ukubala ikhasi elilodwa loba amabili eBhayibhili nsukuzonke! Mhlawumbe lokhu kungakunceda ukuthi uhlale ubobotheka.

Ungalindeli ukuthi abanye baqalise ukubobotheka. Qala wena; wenze omunye athokoze. Ukubobotheka yisipho esasiphiwa nguNkulunkulu esinceda wena kanye lalabo abakubonayo nxa ubobotheka.

^ indima 8 Khangela isihloko se-Phaphama! ka-November 2013 esithi “Ingabe Uhlale ‘Unedili Njalo’?”