Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNCEDA IMULI | UMTSHADO

Tshengisa Ukuthi Uyabonga

Tshengisa Ukuthi Uyabonga

UBUNZIMA

Kuqakathekile ukuthi ubonge okwenziwa ngotshade laye ukuze imuli yakho ihlale ithokoza. Lanxa kunjalo abanengi bacina bengaselandaba lezinto ezinhle ezenziwa ngabatshade labo futhi abasazihluphi ngokubonga. Ebhukwini elithi Emotional Infidelity enye indoda ebona ngezemitshado yaveza ukuthi abatshadileyo “bakhathazeka kakhulu ngezinto ezingenzakaliyo [emitshadweni yabo] kodwa kabakhulumi ngokuhle okwenzakalayo. Bayabuya ewofisini yami bekhalaza ngezinto abafuna zintshintshe hatshi lezo abafuna zihlale zinjalo. Uhlupho abalalo yikuthi ababongi okuhle okwenziwa ngomunye.”

Manje wena lomkakho lingenzani ukuze lingabanjwa ngumjibila lo?

OKUMELE UKWAZI

Ukubonga omunye wakho kunganciphisa inhlupho ezingabakhona. Nxa indoda lomkayo bangazama ukunanzelela okuhle okwenziwa ngomunye kungaba lokuthokoza emulini. Lokhu kungenza lokuthi izinhlupho ezingabakhona zibe nganeno.

Amakhosikazi. Ibhuku elithi Emotional Infidelity liphinda lithi: “Abesifazana abanengi kabazihluphi ngobunzima obaba abahlangana labo bezama ukondla izimuli zabo.” Ngitsho lanxa umama engabe esebenza, bunengi ubunzima ubaba ahlangana labo ezama ukondla imuli yakhe.

Obaba. Izikhathi ezinengi obaba bakhangelela phansi okwenziwa ngomkabo. Kabalandaba lokuthi umama uyasebenza, ugcina abantwana kumbe wenza imisebenzi yangekhaya. UFiona * oseleminyaka engaba mithathu etshadile uthi: “Sonke siyawenza amaphutha. Nxa ngingaphambanisa ngizwa ubuhlungu obukhulu. Yikho nxa umkami engincoma ngokuhle engikwenzileyo njengokuklina indlu, ngiyathaba kakhulu ngoba ngiyabe ngibona ukuthi uyangithanda lanxa ngiphambanisa. Ngiyabe ngibona sibili ukuthi uyangisekela.”

Nxa omunye engabongi okuhle okwenziwa ngomunye wakhe, umtshado wabo ungacina usulenga ngomnxeba. UValerie uthi: “Nxa umkakho engelandaba futhi engakuncomi ngokuhle okwenzayo kubalula ukuthi ucine ususiba lobungane lomunye umuntu ohlala ekuncoma.”

 ONGAKWENZA

Nanzelela. Evikini elandelayo, khangela okuhle okwenziwa ngumkakho. Khangela lokunye akwenzayo okwenza izinto zihambe kuhle emulini, mhlawumbe yizinto abevele ezenza kodwa obungasaziqakathekisi. Nxa iviki ingaphela, bhala phansi okulandelayo: (1) izinto ezenza umthande umkakho (2) lezinto azenzileyo ezincede imuli.Isimiso seBhayibhili: KwabaseFiliphi 4:8.

Kuqakatheke ngani ukuba ngonanzelelayo? Omunye umama okuthiwa ngu-Erika uthi: “Nxa selileminyaka litshadile kulula ukuthi ucine ungasaqakathekisi okwenziwa ngomunye wakho. Konke okuhle akwenzayo uyabe ungasakuboni kodwa uyabe usuhlala uzikhathaza ngezinto ofisa ukuthi ngabe uyazenza.”

Ongazibuza khona: ‘Ngiyakuqakathekisa yini okwenziwa ngumkami?’ Ngokwesibonelo, nxa ungumama uyambonga yini umkakho nxa angalungisa izinto endlini kumbe uhle uzitshele ukuthi vele ngumsebenzi wakhe? Nxa ungubaba, ubona angani akumelanga uyibonge yini inkosikazi yakho ngomsebenzi ewenzayo wokukhulisa abantwana ngenxa yokuthi kungumlandu wayo? Zimisele ukunanzelela lokubonga konke umkakho akwenzayo okunceda imuli kungelani lokuthi kukhulu loba kuncane.Isimiso seBhayibhili: KwabaseRoma 12:10.

Mncome sonke isikhathi. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ngabantu ‘ababongayo.’ (KwabaseKholose 3:15) Yikho-ke zijayeze ukuhlala ubonga umkakho. Enye indoda etshadileyo okuthiwa nguJames ithi, “Nxa umkami angabonga engikwenzayo, ngihle ngithuthukise indlela engenza ngayo ukuze ngibe ngubaba ongcono njalo ngizimisele lokusebenza nzima ukuze imuli ithokoze.”Isimiso seBhayibhili: KwabaseKholose 4:6.

Umtshado wabantu abahlala bebonga okuhle okwenziwa ngomunye uyaqina kakhulu. UMichael uthi, “Aluba abatshadileyo bahlala bekhangela okuhle okwenziwa ngomunye ngabe imitshado eminengi ayidiliki. Nxa kungaba lezinhlupho akufiki engqondweni ukuthi bachithe umtshado ngoba bobabili bayabe bebona okuhle komunye.”

^ indima 9 Amanye amabizo asesihlokweni lesi antshintshiwe.