Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Owesifazana ohlakaniphileyo uyawulalela umzwangedwa wakhe

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Ukukhipha Isisu

Ukukhipha Isisu

Abesifazana abakhipha izisu babulala abantwana abedlula 50 miliyoni umnyaka ngamunye. Kwamanye amazwe kulabantu abalutshwana kulenani lelo.

Umuntu uyazikhethela yini kumbe yinto embi?

OKUTSHIWO NGABANYE

Abanye bathi okwenza umuntu akhiphe isisu yikuthi uyabe esephakathi kwelitshe lembokodo empilweni, sexabane lomuntu athandana laye loba efuna ukuqhubeka ngemfundo kumbe umsebenzi othile. Kwesinye isikhathi uyabe engafuni ukukhulisa umntwana owaliwe nguyise. Abanye babona ukukhipha isisu kuyinto embi kakhulu etshengisa ukuthi umuntu kaqakathekisi umlandu ophiwe abesifazana abazithweleyo.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

Ukuphila komuntu kuqakatheke kakhulu kuJehova. (UGenesisi 9:6; IHubo 36:9) Lokhu kugoqela lokuphila kosane olusesiswini sikanina, indawo evikelekileyo uJehova ayilungisela usane olungakazalwa. Omunye umlobi weBhayibhili wathi: “Wangiphetha kuhle ndawonye esiswini sikamama.” Waqhubeka wathi: “Amehlo akho awubona umzimba wami ungakabi lesimo. Zonke izinsuku ezamiselwa mina zabhalwa encwadini yakho lalunye lwazo lungakabi khona.”IHubo 139:13, 16.

Indlela uNkulunkulu aluqakathekisa ngayo usane olungakazalwa iyakhanya lasemthethweni awupha ama-Israyeli kanye lomzwangedwa asipha wona. UMthetho wawusithi umuntu angatshaya owesifazana ozithweleyo abesebulala usane olungakazalwa kwakumele laye abulawe. (U-Eksodusi 21:22, 23) Kodwa abahluleli kwakumele baqale badingisise ukuthi wenze ngabomo yini.AmaNani 35:22-24, 31.

Abantu bonke bazalwa belomzwangedwa. Nxa owesifazana angalalela umzwangedwa wakhe ngokuqakathekisa ukuphila kosane lwakhe, uba lentokozo. * Kodwa angaphikisana lawo ucina esengohlala edliwa yisazela. (KwabaseRoma 2:14, 15) Kubikwa ukuthi abesifazana abakhipha izisu bajayele ukuhlaselwa lula yikukhathazeka kanye lokuhlulukelwa.

Pho kungenziwani nxa kukhanya kuzakubanzima ukukhulisa umntwana, ikakhulu nxa bekungalindelwanga ukuthi umama azithwale? Khangela ukuthi uNkulunkulu ubathembisani labo abakhetha ukwenza okuhle: “Kwabathembekileyo lawe uthembekile, kwabamsulwa lawe umsulwa.” (IHubo 18:25) Liphinda lithi: “UJehova uthanda abalungileyo njalo kayikubadela abathembekileyo bakhe.”IHubo 37:28.

“Izazela zabo ziyafakaza, imicabango yabo ibasola iphinde ibavikele.”KwabaseRoma 2:15.

 Kuthiwani nxa wake wakhipha isisu?

OKUTSHIWO NGABANYE

URuth, okhulisa abantwana eyedwa wathi “Ngasengilabantwana abathathu, yikho ngangikubona kunzima ukuthi ngibondle sebebane. Sengikhiphe isisu ngananzelela ukuthi ngenze into embi kakhulu.” * Kambe wayenze isono uNkulunkulu angeke asithethelele yini?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

UJesu wakhanyisa indlela uNkulunkulu ayibona ngayo indaba le lapho esithi: “Kangilandanga ukubiza abalungileyo, kodwa ukubiza izoni ukuba ziphenduke.” (ULukha 5:32) Lokhu kutsho ukuthi nxa umuntu esizwa ubuhlungu njalo ezisola ngento ayenzileyo abe esecela intethelelo, uNkulunkulu uyamxolela lanxa isono sakhe sisikhulu kakhulu. (U-Isaya 1:18) IHubo 51:17 lithi: “Imihlatshelo kaNkulunkulu iyinhliziyo edabukileyo; inhliziyo edabukileyo, ezisolayo, hawu Nkulunkulu kawuyikuyilahla.”

Umuntu angathandaza ecela intethelelo, uNkulunkulu uyagezisa umzwangedwa wakhe futhi uyamenza ahlaliseke ngaphakathi. UFiliphi 4:6, 7 uthi: “Ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu.” * Esefunde iBhayibhili futhi wathandaza kuNkulunkulu uRuth wahlaliseka ngaphakathi. Wakubona ukuthi kuNkulunkulu “kulentethelelo.”IHubo 130:4.

[UNkulunkulu] kasiphathi ngokufanele izono zethu kumbe asijezise ngokulingene iziphambeko zethu.”IHubo 103:10.

^ indima 8 Ingozi ekhangelelwe ukuthi ingenzakala ngesikhathi umama ebeletha loba esebelethile ayitsho ukuthi sekumele kukhitshwe isisu. Indoda lomkayo yibo okumele babone ukuthi kwenziweni nxa sekumele bakhethe ukuthi basindisa umntwana loba unina. Kodwa emazweni athuthukileyo lokho akusajayelekanga ngoba abezempilakahle sebelolwazi olunengi kwezokwelapha.

^ indima 12 Ibizo lintshintshiwe.

^ indima 14 Ukuthi abafileyo bazavuswa kuyaduduza kakhulu. Khangela iNqabayokulinda yesiZulu ka-April 15 2009, esihlokweni esithi “Imibuzo Evela Kubafundi,” esilemibhalo esitshela ngokuthi lingaba khona yini ithemba lokuvuswa kwabantwana abafa bengakazalwa.