Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJesu Wayelomzimba Onjani?

UJesu Wayelomzimba Onjani?

Akulamuntu olepikitsha kaJesu. Kazange ake aye ebantwini abadwebayo ukuze bamdwebe loba kwababazayo ukuze benze isithombe sakhe. Lanxa kunjalo sekuleminyaka eminengi abantu bedweba futhi bebaza imifanekiso yakhe.

Abadwebi laba abakwazi ukuthi uJesu wayenjani sibili. Bandise ukumdweba kusiya ngokuthi umdwebi ukhulele ngaphi, ukholwani kanye lokuthi umuntu ofuna umfanekiso wakhona ufuna uphume unjani. Kodwa imifanekiso le ingenza abantu bamhloniphe loba bamdelele futhi bangabi lendaba lalokho ayekufundisa.

Abanye bamdweba engumuntu okhanya ezihawulela, elendevu lenwele ezinde njalo edanile. Kweminye imifanekiso ukhanya engumuntu ongelandaba labanye, elomzimba womoya lanxa esemhlabeni njalo elesizingelezi esifana lomqhele okhazimulayo phezu kwekhanda lakhe. Wayenjalo yini uJesu? Kuyini okungasinceda simazi? Akhona amanye amavesi aseBhayibhilini angasinceda sibone ukuthi wayekhangeleka njani lasinceda simazi ngcono.

“WENA WANGILUNGISELA UMZIMBA”

Kukhanya uJesu watsho amazwi la emthandazweni wakhe ngesikhathi ebhabhathizwa. (KumaHebheru 10:5; UMathewu 3:13-17) Umzimba lo wawunjani? Eminyakeni engaba ngu-30 eyayisidlule ingilosi okuthiwa nguGabhariyeli yayithe kuMariya: ‘Uzakhulelwa uzale indodana, . . . iNdodana kaNkulunkulu.’ (ULukha 1:31, 35) Lokho kusitshengisa ukuthi uJesu wayengela sono, elomzimba owawufanana loka-Adamu ngesikhathi edalwa. (ULukha 3:38; 1 KwabaseKhorinte 15:45) Kufanele ukuthi uJesu wayelomzimba omuhle njalo kungenzeka ukuthi wayefanana lonina uMariya owayengumJuda.

UJesu wayegcina indevu njengoba kwakungumkhuba wamaJuda kodwa lokhu kwakungenziwa ngamaRoma. Ukugcina indevu kwakusenza umuntu ahlonitshwe njalo abe lesithunzi emphakathini. AmaJuda ayezigela kuhle indevu zingabi zinde. Akuthandabuzwa ukuthi uJesu laye wayezigela kuhle indevu kanye lenwele. AbabengamaNaziri njengoSamsoni yibo ababengageli inwele.​—AmaNani 6:5; ABahluleli 13:5.

UJesu waba ngumbazi okwesikhathi eside njalo wayengelazo izinto zokubaza ezisebenza ngamagetsi ezikhona lamuhla. (UMakho 6:3) Yikho kumele ukuthi wayeyindoda eqinileyo. Esanda kuqala inkonzo yakhe lapha emhlabeni, uJesu “wabadudula bonke emagcekeni ethempeli, konke izimvu lezinkomo; wayichithiza imali yabantshintshi bayo, wagenqula amatafula abo” eyedwa. (UJohane 2:14-17) Yindoda elamandla eyayingenelisa ukwenza lokhu. UJesu wasebenzisa umzimba wakhe ukuthi enze umsebenzi ayewuphiwe. Wathi: “Ngimele ngitshumayele izindaba ezinhle lakwamanye amadolobho njalo ngokuba yikho engakuthunyelwayo.” (ULukha 4:43) Yindoda eqine saka eyayingenelisa ukubhoda lonke elasePhalestina ngenyawo itshumayela.

“WOZANI KIMI, . . . NGIZALIPHUMUZA”

Kufanele ukuthi amazwi la abakhanga abantu ‘ababekhathele lababesindwa’ ngoba uJesu wayelomusa njalo ubuso bakhe bujayeleka. (UMathewu 11:28-30) Umusa wakhe wenza isithembiso sakhe sokuthi uzabaphumuza labo abamlalelayo sakhanya ukuthi siliqiniso. Labantwana babengesabi ukuba  seduze kwakhe. IBhayibhili lithi: “Wasebathatha abantwana ebaphatha.”​—UMakho 10:13-16.

Lanxa uJesu wakhathazeka ngesikhathi esezabulawa wayengahlali ehlulukelwe. Ngokwesibonelo wancedisa edilini lomtshado elaliseKhana ngokuntshintsha amanzi abe liwayini. (UJohane 2:1-11) Kwezinye izikhathi wayefundisa izifundo abantu ababengeke bazikhohlwa.​—UMathewu 9:9-13; UJohane 12:1-8.

Indlela uJesu ayetshumayela ngayo yayisenza ukuthi ababemlalele babe lethemba elithokozisayo lokuphila okungapheliyo. (UJohane 11:25, 26; 17:3) Ngesikhathi abafundi bakhe abangu-70 bembikela ngababehlangane lakho betshumayela, uJesu wagcwala “intokozo” wathi: “Thokoziswani yikuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini.”​—ULukha 10:20, 21.

“KODWA KALIMELANGA LIBE NJALO”

Ngesikhathi sikaJesu abakhokheli benkolo babedinga izindlela ezingenza abantu bababuke njalo bananzelele lezikhundla zabo. (AmaNani 15:38-40; UMathewu 23:5-7) Kodwa uJesu walaya abafundi bakhe ukuthi ‘bangazitshengiseli amandla’ kwabanye. (ULukha 22:25, 26) UJesu wabaxwayisa wathi: “Libananzelele abafundisi bomthetho. Bathanda ukuceca ngamajazi aphephezelayo njalo babingelelwe emisikeni.”​—UMakho 12:38.

UJesu wayengenzi njengabo kodwa wayefanana labantu bonke, kwezinye izikhathi wayengananzeleleki nxa ephakathi kwabantu. (UJohane 7:10, 11) Kwakungelamehluko phakathi kwakhe labafundi bakhe abathembekileyo abangu-11. Yikho uJudasi owathengisa uJesu wenza “isiboniso” ngokumanga ukuze ixuku limbone.​—UMakho 14:44, 45.

Lanxa okunye singakwazi, kusegcekeni ukuthi uJesu wayengabukeki ngendlela esimbona edwetshwe ngayo. Okuqakathekileyo yikuthi wenzani khathesi hatshi ukuthi wayekhangeleka njani kudala.

“KAKUSEKHATSHANA UKUTHI UMHLABA UNGABE USANGIBONA NJALO”

UJesu wakhuluma amazwi la sekusele amahora ukuthi abulawe. (UJohane 14:19) Wanikela ukuphila kwakhe kwaba “lihlawulo labanengi.” (UMathewu 20:28) Ngelanga lesithathu uNkulunkulu wamvusa ‘eselomzimba womoya’ njalo “wakwenza ukuthi abonwe” ngabanye abafundi bakhe. (1 KwabaseKhorinte 15:44; ImiSebenzi 10:40) UJesu wayebukeka njani ngesikhathi abafundi bakhe bembona? Kufanele ukuthi wayesentshintshile ngoba abafundi bakhe kabazange bahle bananzelele ukuthi nguye. UMariya Magadalena wathi embona wacabanga ukuthi ngumlimi njalo abanye abafundi bakhe ababili ababesiya e-Emawusi babecabanga ukuthi uyisihambi.​—ULukha 24:13-18; UJohane 20:1, 14, 15.

Lamuhla uJesu kumele simbone enjani? Ngemva kweminyaka edlula engu-60 ebulewe, umphostoli uJohane wambona embonweni. UJohane kazange abone indoda eyayisisifa esiphambanweni kodwa wabona ‘iNkosi yamakhosi loMbusi wababusi,’ iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. Sekuseduze ukuthi iNkosi le iqede zonke izitha zikaNkulunkulu ezingabantu leziyizidalwa zomoya, ngemva kwalokho iphe abantu izibusiso ezingapheliyo.​—ISambulo 19:16; 21:3, 4.