Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isipho sikaNkulunkulu senhlawulo esenza sithole ukuphila okungapheliyo siligugu kulazo zonke izipho

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | YISIPHI ISIPHO ESILIGUGU KULAZO ZONKE?

Yisiphi Isipho Esiligugu Kulazo Zonke?

Yisiphi Isipho Esiligugu Kulazo Zonke?

“Zonke izipho ezinhle lezipheleleyo zivela phezulu, zehlele phansi zivela kuYise wezibane zasezulwini.” (UJakhobe 1:17) Ivesi le itshengisa ukuthi uBaba wethu osezulwini uJehova uNkulunkulu uyaphana. Kodwa sikhona isipho esiqakatheke kulazo zonke asinike sona. Yisiphi leso sipho? Amazwi esiwajayeleyo atholakala kuJohane 3:16 athi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”

Isipho lesi siqakatheke kulazo zonke esingaziphiwa ngoba siyasikhulula esonweni, ekugugeni lasekufeni. (IHubo 51:5; UJohane 8:34) Lanxa singaze sizame njani, asenelisi ukuzikhulula ezintweni lezi. Yikho uNkulunkulu watshengisa ukuthi uyasithanda ngokusipha isipho esasizakwenza ukuthi sikhululwe. Inhlawulo yeNdodana yakhe uJesu Khristu yenza abantu abalalelayo benelise ukuthola ukuphila okungapheliyo. Kodwa kuyini inhlawulo? Kungani kwakumele ibhadalwe njalo kuyini esingakwenza ukuze isincede?

Inhlawulo ngokubhadalwayo ukuze kutholakale okuthile okuyabe kulahlekile kumbe ukuthi othile akhululwe. IBhayibhili lisitshela ukuthi abazali bethu bokuqala u-Adamu lo-Eva badalwa bengelasono ukuze baphile phakade emhlabeni olipharadayisi lenzalo yabo. (UGenesisi 1:26-28) Kodwa lokhu kwabalahlekela ngoba bakhetha ukonela uJehova ngokungalaleli. Khonokho abakwenzayo kwaba layiphi impumela? IBhayibhili lithi: “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono, njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke, ngoba bonke benze isono.” (KwabaseRoma 5:12) Kulokuthi sizalwe singelasono, sacina sithola isono lokufa ngenxa ka-Adamu.

Inhlawulo kumele ilingane lalokho okulahlekileyo. U-Adamu wona ngabomo ngokungalaleli uNkulunkulu njalo wafa ngenxa yalokho. IBhayibhili lithi lokhu kwenza inzalo ka-Adamu yaba lesono njalo lokufa kwangena ekhaya. Yikho uJesu owayengelasono wafa ukuze asikhulule esonweni lasekufeni okwalethwa ngu-Adamu. (KwabaseRoma 5:19; Kwabase-Efesu 1:7) Sesisenelisa ukuthola ukuphila okungapheliyo emhlabeni olipharadayisi okwalahlwa ngu-Adamu lo-Eva ngenxa yokuthi uNkulunkulu wasithanda waze wanikela ngeNdodana yakhe.​—ISambulo 21:3-5.

Khonokho kwenza sibone sibili ukuthi isipho lesi esasiphiwa nguNkulunkulu siqakatheke kulazo zonke. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi kuyini okungenza isipho sibe ngesiligugu. Kasixoxeni ngalokho ukuze sibone ukuthi isipho senhlawulo siqakatheke njani ukwedlula zonke izipho.

Senza sithole esikufisayo. Mdabuko wethu silesifiso sokuphila phakade. (UmTshumayeli 3:11) Thina sisodwa asenelisi ukuthi sikuthole ukuphila  lokhu kodwa inhlawulo iyasinceda ukuthi sikuthole. IBhayibhili lithi: “Ngoba umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.”—KwabaseRoma 6:23.

Senza sithole esikudingayo. Akula ngitsho loyedwa umuntu owayengenelisa ukubhadala inhlawulo. IBhayibhili lithi: “Ihlawulo lempilo liyadula, akulambadalo engalanelisa.” (IHubo 49:8) Yikho sasidinga sibili ukuthi uNkulunkulu asincedise ukuze sikhululwe esonweni lasekufeni. Wenza lokhu “ngensindiso eyeza ngoKhristu uJesu.”​—KwabaseRoma 3:23, 24.

Sasiphiwa ngesikhathi esifaneleyo. IBhayibhili lithi: “Siseseyizoni, uKhristu wasifela.” (KwabaseRoma 5:8) Inhlawulo itshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda lanxa siyizoni ngoba yabhadalwa “siseseyizoni” njalo isenza sibe lethemba lokuthola impilo engcono esikhathini esizayo lanxa khathesi kumele sibekezelele ubuhlungu obudalwa yisono.

UNkulunkulu uyasithanda yikho wasinika isipho lesi. IBhayibhili liyasitshela ukuthi kuyini okwenza uNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo. Lithi: “UNkulunkulu walubonakalisa kanje uthando lwakhe kithi: Wathumela emhlabeni iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo. Lolu luthando: kungayisikuthi sasimthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda.”​—1 UJohane 4:9, 10.

Pho ungatshengisa njani ukuthi uyasiqakathekisa isipho lesi esiligugu kulazo zonke? Amazwi kaJesu akuJohane 3:16 athi labo ‘abakholwa’ kuye bazasindiswa. IBhayibhili lithi ukukholwa “yikuba leqiniso lalokhu esikulindeleyo.” (KumaHebheru 11:1) Ukuze ube lokukholwa okunje, siyakucela ukuthi ufunde ngoJehova uNkulunkulu owasinika isipho esiligugu kangaka njalo ufunde ngokuthi ungenzani ukuze uthole ukuphila okungapheliyo.

Yana ku-www.jw.org ukuze uthole ulwazi olusekelwe eBhayibhilini oluzakunceda ukuthi ufunde ngalokhu. OFakazi bakaJehova bayafisa ukukuncedisa. Sileqiniso lokuthi nxa usufunda ngesipho sikaNkulunkulu esiligugu njalo usubona uncedo lwaso ekuphileni kwakho lawe uzathi: ‘Kabongwe uNkulunkulu ngoJesu Khristu iNkosi yethu!’​—KwabaseRoma 7:25.