Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ABAFUNDI BAYABUZA. . .

AmaKhristu Kumele Ananze IKhisimusi Yini?

AmaKhristu Kumele Ananze IKhisimusi Yini?

Abantu abanengi emhlabeni jikelele bacabanga ukuthi iKhisimusi lilanga lokuzalwa likaJesu Khristu. Kodwa ubona angani ababeseduze loJesu njengabaphostoli labafundi bakhe babenanza iKhisimusi yini? Uyakwazi yini ukuthi iBhayibhili lithini ngezinsuku zokuzalwa? Singathola izimpendulo zemibuzo le kuzasicacela ukuthi amaKhristu kumele ayinanze yini iKhisimusi.

Akulandawo eBhayibhilini ekhuluma ngokunanzwa kosuku uJesu azalwa ngalo kumbe olomunye umuntu okhonza uNkulunkulu. Likhuluma ngabantu ababili kuphela abakwenzayo lokho. Bobabili babengamkhonzi uJehova uNkulunkulu njalo kwenzakala izinto ezimbi ngesikhathi kunanzwa izinsuku zabo zokuzalwa. (UGenesisi 40:20; UMakho 6:21) Elinye ibhuku elikhuluma ngeKhisimusi lithi amaKhristu okuqala ayengavumelani “lomkhuba wokunanza izinsuku zokuzalwa owawusenziwa ngamahedeni.”

UJesu wazalwa nini?

Usuku lokuzalwa kukaJesu kalubhalwanga eBhayibhilini. Elinye ibhuku elalotshwa nguMcClintock loStrong lithi “usuku lokuzalwa kukaKhristu kalutholakali lakuThestamente Elitsha.” Aluba uJesu wayefuna ukuthi abalandeli bakhe bananze usuku lwakhe lokuzalwa, wayezaba leqiniso lokuthi bayalwazi usuku azalwa ngalo.

IBhayibhili kalitsho ukuthi uJesu loba abafundi bakhe bananza iKhisimusi. Elinye ibhuku lamaKatolika lithi “ibhuku elidumileyo laseRoma okuthiwa yi-Chronograph of Philocalus elalikhuluma ngezinto ezazisenzakala ngabo-336 C.E.” yilo elaqalisa ukukhuluma ngokunanzwa kweKhisimusi. Ngalesosikhathi kwasekukudala iBhayibhili lalotshwa njalo sekulesikhathi eside uJesu wasuka emhlabeni. Yikho uMcClintock loStrong besithi ebhukwini labo, “ukunanzwa kweKhisimusi akuveli kuNkulunkulu njalo akukho kuThestamente Elitsha.” *

UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi bananzeni?

Izinto uMfundisi oMkhulu uJesu atshela abalandeli bakhe ukuthi bazenze zibhaliwe eBhayibhilini. Kodwa ukunanzwa kweKhisimusi akubhalwanga. Umbalisi kaze athanda ukuthi abantwana abafundisayo benze izinto angabatshelanga ukuthi bazenze yikho loJesu kafuni ‘senze okudlula okulotshiweyo’ eMibhalweni eNgcwele.​—1 KwabaseKhorinte 4:6.

Kodwa kulelanga eliqakathekileyo amaKhristu okuqala ayelinanza. Kwakulilanga lokukhumbula ukufa kukaJesu, loba iSikhumbuzo. UJesu ngokwakhe watshela abafundi bakhe ukuthi basinanze nini njalo wabatshengisa lokuthi basinanze njani. Konke lokhu kanye lelanga afa ngalo kulotshiwe eBhayibhilini.​—ULukha 22:19; 1 KwabaseKhorinte 11:25.

Sesibonile ukuthi iKhisimusi ngumkhosi wokunanza usuku lokuzalwa lokuthi amaKhristu okuqala ayengalingiseli amahedeni ngokuyinanza. Sibonile lokuthi akula ndawo eBhayibhilini ekhuluma ngokuthi uJesu kumbe omunye umuntu wake wananza iKhisimusi. Lokhu yikho okwenza amaKhristu amanengi emhlabeni wonke angayinanzi iKhisimusi.

^ indima 6 Ukuze uthole okunengi ngemvelaphi yeKhisimusi bala isihloko esithi “Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi . . . Liyini Iqiniso NgeKhisimusi?” esitholakala ku-Nqabayokulinda kaDecember 1 2014. Imagazini le iyatholakala ku-www.jw.org.