Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

Ngalibamba Iqiniso LeBhayibhili Ngingelazo Ingalo Lezandla

Ngalibamba Iqiniso LeBhayibhili Ngingelazo Ingalo Lezandla

Nxa umuntu esesiwa into yokuqala ayenzayo yikudinga lapho angabambelela khona. Kimi akwenzakali lokhu ngoba angilazo ingalo lezandla. Ingalo zami zaqunywa ngileminyaka engu-7 ukuze ngiqhubeke ngiphila.

Ngathi ngizalwa ngo-1960 umama wayeleminyaka engu-17. Ubaba wasuka wazihambela mina ngingakazalwa. Sasihlala logogo lokhulu abazala umama e-Burg idolobho elincane elaliselizweni elalithiwa yiGerman Democratic Republic loba i-East Germany. Inengi lalingakholwa ukuthi kuloNkulunkulu, lathi yikho esasikukholwa. Sasingelani loNkulunkulu.

Ngisesemncane ngangikuthanda ukutshona lokhulu. Wayengithuma ukuthi ngenze imisebenzi eminengi okugoqela lokugada phezu kwezihlahla ngiquma ingatsha. Ngangiyithanda imisebenzi le. Ngakhula ngizichelesele njalo ngizikholisela.

INGOZI YANTSHINTSHA IMPILO YAMI

Kwathi sengileminyaka engu-7 kwenzakala isigigaba. Wawungumnyaka wami wesibili ngingene esikolo. Ngelinye ilanga sengibuyela ngekhaya ngagada iphowulu yamagetsi. Sengiphezulu ngamamitha angu-8 ngatshaywa ngamagetsi ngaqaleka. Ngathi ngiphaphama ngisesibhedlela ngangingezwa lokuthi ngilengalo. Ngangitshe kabuhlungu njalo ingalo zisesabeka okokuthi kwasekumele ziqunywe ukuze igazi lami lingabi letshefu. Umama logogo kanye lokhulu baphelelwa. Ngalesosikhathi ngangingaboni ukuthi ukuqunywa ingalo kuzayintshintsha njani impilo yami.

Sengiphumile esibhedlela ngabuyela esikolo. Abanye abantwana babengiqala, bengifuqa njalo bengijikijela ngoba bekwazi ukuthi ngangingeke ngibabisele. Yayingizwisa ubuhlungu indlela ababengiphatha ngayo ngesihluku. Bacina sebengihambisa esikolo sabantwana abagogekileyo e-Birkenwerder lapho okwakufundwa kuhlalwa khona. Kwakunzima ukuthi umama logogo kanye lokhulu babuye ukuzongibona ngoba wawumude umango wakhona. Ngangibabona izikolo zingavalwa kuphela. Iminyaka engu-10 ngayichitha ngingahlali labo.

UKUKHULA NGINGELAZANDLA LENGALO

Ngaqalisa ukufunda ukwenza imisebenzi eminengi ngisebenzisa inyawo. Akucabange ukuthi kunjani ukudla ubambe i-fork loba isipunu ngamazwane. Kodwa ngafunda ukukwenza lokhu. Okunye engakufundayo yikuxubha lokukama ngazo inyawo. Nxa ngangixoxa ngangize ngikhulume ngisebenzisa zona. Inyawo kwaba yizo izandla zami.

Sengikhulakhulile ngangithanda ukubala amabhuku akhuluma ngamasalamusi esayensi. Ngezinye  izikhathi ngangize ngizibone ngilengalo zokuzifakela ezazingivumela ukuthi ngenze yonke into. Ngaqalisa ukubhema ngileminyaka engu-14. Lokhu kwangenza ngazibona ngifanana labantu bonke. Kwakungani ngithi: ‘Lami ngingakwenza. Okhulileyo ukhanya ngokubhema kungelani lokuthi ulengalo loba hatshi.’

Ngasengihlala ngibambekile ngemisebenzi eyayisenziwa emphakathini. Ngajoyina inhlanganiso yabasakhulayo eyayisekelwa nguHulumende okwakuthiwa yi-Free German Youth, ngaba ngumabhalane okwakuyisikhundla sokukhangela abanye ababesenhlanganisweni le. Ngaphinda ngajoyina iqembu lokuhlabela, ngangihaya inkondlo njalo ngidlala lemidlalo eyayisenziwa ngabagogekileyo. Ngemva kokufundela umsebenzi ngaqhatshwa kwenye inkampani edolobheni lakithi. Njengoba ngangikhula ngasengihlala ngifake ingalo zokufakela ngingasazehli ngoba ngangifuna kukhanye ukuthi lami ngiyindoda uqobo lwayo.

UKWAMUKELA IQINISO LEBHAYIBHILI

Ngelinye ilanga ngilinde isitimela ukuze ngiye emsebenzini ngalandwa ngenye indoda. Yangitshela ngesikhathi lapho uNkulunkulu azaphinda abuyisele khona ingalo zami. Angizange ngikuzwisise. Ngangikufuna ukuba lengalo kodwa angizange ngikukholwe ukuthi kwakuyinto engenzakala kimi! Phela ngangivele ngikholwa ukuthi uNkulunkulu kakho. Kusukela ngalelolanga ngazama ngazo zonke izindlela ukuthi ngingatshayisani layo indoda le.

Ngelinye ilanga omunye engangisebenza laye wanginxusa ukuthi ngivakatshele imuli yangakibo. Sathi sisazinathela ikhofi, abazali bakhe baqalisa ukukhuluma ngoNkulunkulu okuthiwa nguJehova. Ngangiqalisa ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ulebizo. (IHubo 83:18) Enhliziyweni yami ngangiphika ngisithi: ‘Akwenzeki ukuthi kube loNkulunkulu, lanxa angaze abe lebizo bani. Ngizabatshengisa ukuthi balahlekile.’ Ngithembe imibono yami le, ngavuma ukufundiswa iBhayibhili. Isimanga yikuthi ngehluleka ukukhipha ubufakazi bokuthi uNkulunkulu kakho.

Njengoba sasihlola iziphrofetho eziseBhayibhilini umcabango wokuthi uNkulunkulu kakho waqalisa ukuphela kancane kancane. Iziphrofetho ezinengi zasezigcwalisekile lanxa kwasokungamakhulu loba izinkulungwane zeminyaka zabhalwa. Kwenye ingxoxo yeBhayibhili esaba layo saxeganisa lokho okwenzakala emhlabeni lalokho okutshiwo yiziphrofetho ezikuMathewu isahluko 24 lezikuLukha isahluko 21 kanye leziku-2 KuThimothi isahluko 3. Njengodokotela ohlola izinto ezinengi emuntwini oyabe egula ukuze abambe umkhuhlane oyiwo, ukukhangela izinto ezazisenzakala lalokho okwakutshiwo yiziphrofetho kwangisiza ngabona sibili ukuthi siphila ezinsukwini iBhayibhili elizibiza ngokuthi ‘yizinsuku zokucina.’ * Kwangimangalisa kakhulu, ngoba iziphrofetho lezi ngangizibona ngawami la zigcwaliseka.

Ngabona ukuthi engangikufunda kwakuliqiniso. Ngaqalisa ukuthandaza kuJehova uNkulunkulu njalo ngatshiya lokubhema lanxa kwasekudlule iminyaka elitshumi ngilithunqisa okuzwayo. Ngaqhubeka ngilifunda iBhayibhili phose okomnyaka wonke. Mhlaka  April 27, 1986 ngabhaphathizwa ngudlu ethabhini yokugezela ngoba ngalesosikhathi e-East Germany umsebenzi waboFakazi wawungavunyelwa.

UKUSIZA ABANYE

Balutshwana abazalwane engangibazi ngalesosikhathi ngoba sasingavunyelwa yikho sasibuthana emizini yabazalwane singamaqembu amancane. Ngisalibele, iziphathamandla zikahulumende zanginika imvumo yokuthi ngiye eWest Germany, lapho oFakazi ababekhonza bekhululekile. Kwakungokokuqala empilweni yami ukungena imihlangano emikhulu lokubona izinkulungwane zabafowethu labodadewethu. Ngangingakaze ngikubone okunje.

Ngemva kokuba imiduli yaseBerlin isidiliziwe oFakazi bakaJehova baphiwa inkululeko yokukhonza. Kwasekuyisikhathi sokuthi sikhonze uJehova uNkulunkulu sikhululekile. Ngangifuna ukwenza okuthe xaxa emsebenzini wokutshumayela. Kodwa ngangisesaba ukukhuluma labantu engingabaziyo. Ngangizikhangelela phansi ngenxa yokugogeka kwami lokuthi ngangikhulele lapho okugcinwa khona abagogekileyo. Ngo-1992 ngazama ukuthi ngitshumayele amahora angu-60 ngenyanga. Ngenelisa ukukwenza futhi kwangithokozisa kakhulu. Ngahlela ukuthi ngikwenze nyanga zonke njalo ngaqhubeka kwaze kwaba yiminyaka emithathu.

Ngihlala ngikhumbula amazwi aseBhayibhilini athi: “Ngubani obuthakathaka, mina ngingabuzwa lobo buthakathaka na?” (2 KwabaseKhorinte 11:29) Lanxa ngigogekile ngiseselazo ingqondo lomlomo. Yikho ngiyazama ukuthi ngisize abanye. Ukungabi lengalo kwenza ukuthi ngibazwele abantu abangenelisi ukuzenzela konke. Ngiyakwazi ukuthi kunjani ukufuna ukwenza okunye ngapha usazi ukuthi ngeke wenelise. Ngiyazama ukubakhuthaza abanjalo. Ukusiza abanye kuyangithokozisa.

Ukutshela abanye izindaba ezinhle kuyangithokozisa

NGIYASIBONA ISANDLA SIKAJEHOVA NSUKU ZONKE

Ngiyake ngifikelwe yikukhathazeka ngezinye izikhathi. Phela lami ngiyafisa ukuba njengabantu bonke. Ngiyenelisa ukwenza imisebenzi eminengi yendlini kodwa kungithathela isikhathi esinengi lamandla ukuyiqeda. Amazwi engiwatsho nsuku zonke yila: “Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.” (KwabaseFiliphi 4:13) UJehova unginika amandla engiwadingayo nsuku zonke ukuze ngenelise ukuyiqeda imisebenzi. Ngifunde ukuthi uJehova uhlala engincedisa zikhathi zonke. Yikho lami angisoze ngiyekele ukumkhonza.

UJehova ungibusisile ngokunginika imuli okwakuyinto engangiyifisa kusukela ngimncane. Ngilonkosikazi olesimilo u-Elke, ulothando njalo ulozwelo. Ukuba nguFakazi kaJehova kungenze ngaba labafowethu labodadewethu njengoba siyimuli eyodwa emhlabeni wonke.

Ngilomkami ongithandayo, u-Elke

Isithembiso somhlaba oyiPharadayisi siyangiduduza kakhulu ngoba uNkulunkulu uzakwenza “izinto zonke zibe zintsha,” kugoqela lengalo zami. (ISambulo 21:5) Ngiyasizwisisa kakhulu isithembiso lesi nxa ngicabanga ngalokho uJesu akwenza ngesikhathi elapha emhlabeni. Ngesinye isikhathi welapha umuntu owayegogekile njalo wabuyisela indlebe yendoda eyayigeciwe. (UMathewu 12:13; ULukha 22:50, 51) Izithembiso zikaJehova kanye lezimangaliso ezenziwa nguJesu zingenza ngibe leqiniso lokuthi sekuseduze ukuthi ngibelazo ingalo njengabanye.

Isibusiso esikhulu kulazo zonke yikwazi uJehova uNkulunkulu. Usengubaba wami, umngane wami lomduduzi wami kanye lamandla ami. Ngizwa njengeNkosi uDavida eyaloba yathi: “UJehova ungamandla ami . . . ngiyancedwa. Inhliziyo yami iyaqolotsha ngentokozo.” (IHubo 28:7) Ngifuna ukulibamba okwempilo yami yonke iqiniso leli. Lanxa ngingelazo izandla lengalo ngizaligagadlela.

^ ndima 17 Ukuze ufunde okunengi ngezinsuku zokucina, khangela isahluko 9 esithi “Siphila ‘Ezinsukwini Zokucina’ Yini?” ebhukwini elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova njalo liyatholakala laku-www.jw.org