Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ingabuzane

Izinyoni Zisifundisani?

Izinyoni Zisifundisani?

“Ake ubuze, . . . izinyoni zemoyeni, zizakutshela. Yikuphi kwalezi zinto okungaziyo na ukuthi yisandla sikaJehova esikwenzileyo lokhu?”​—UJobe 12:7, 9.

EMINYAKENI engu-3 000 eyadlulayo uJobe wakunanzelela ukuthi kunengi izinyoni ezisifundisa khona ngemisebenzi kaNkulunkulu. Indlela izinyoni ezenza ngayo yenza kube lula ukuthi sibumbe imifanekiso lezingathekiso ngazo. Nxa iBhayibhili likhuluma ngezinyoni izikhathi ezinengi kuyabe kulezifundo esingazisebenzisa empilweni kanye lasebudlelwaneni bethu loNkulunkulu. Ake sikhangele izibonelo ezilandelayo.

INKONJANE ZAKHELA NGAPHI IZIDLEKE?

Inkonjane

Inkonjane zazijayelekile ezakhamuzini zaseJerusalema ngoba zazandise ukwakha izidleke zazo ngaphansi kophahla lwezindlu. Ezinye zazakhele ethempelini elalakhiwe nguSolomoni. Kufanele ukuthi umnyaka ngamunye inkonjane lezi zazithola indawo evikelekileyo yokukhulisela amaphuphu azo.

Umlobi weHubo 84, ongowosendo lukaKhora wayesebenza ethempelini iviki eyodwa ngemva kwezinyanga ezingu-6, ekhonale wayezibona izidleke lezi. Laye wayeze afise ukuhlala endlini kaJehova njengenkonjane. Wababaza wathi: ‘Yeka ubuhle bendlu yakho, O Jehova Somandla! Umphefumulo wami uyalangazela, uze ungathi uyaphela, [ngenxa] yamaguma kaJehova . . . Intaka layo ilizuzile ikhaya, lenkonjane isidleke sayo, lapho ingazalela khona abantwana bayo indawo eduze kwe-alithare lakho, O Jehova Somandla, Nkosi yami loNkulunkulu wami.’ (IHubo 84:1-3) Thina labantwabethu silaso yini isifiso esisuka enhliziyweni sokuhlala sibuthana labantu bakaNkulunkulu?​—IHubo 26:8, 12.

INGABUZANE LIYAZAZI IZIKHATHI ZALO

Kungenzeka ukuthi umphrofethi uJeremiya wayejayele ukubona amangabuzane ephapha edlula eLizweni Lesithembiso, yikho waze wabhala wathi: “Lengabuzane emoyeni liyazazi izikhathi zalo zomnyaka.” Amangabuzane amhlophe adlula 300 000 ajayele ukubonakala edlula eSigodini saseJodani ngesikhathi sentwasa esuka e-Africa eqonda eNyakatho ye-Europe. Indlela adalwe ngayo yiyo ebangela ukuthi asazi isikhathi esiqondileyo sokubuyela lapho avela khona. Njengazo zonke izinyoni ezithutha ngezikhathi zomnyaka lengabuzane ‘liyasigcina isikhathi salo sokuthutha.’​—UJeremiya 8:7.

Elinye ibhuku elikhuluma ngokuthutha kwezinyoni lithi, “okumangalisayo yikuthi izinyoni ziqondiswa yimvelo nxa zithutha.” UJehova uNkulunkulu wenza ukuthi izinyoni ezithuthayo zibe lomuzwa ozitshela isikhathi sokuthutha kodwa abantu wabenza benelisa ukuzwisisa izikhathi kanye lezigaba zomnyaka. (ULukha 12:54-56) Abantu kabaqondiswa ngumuzwa wemvelo njengamangabuzane ukuze bazwisise umumo wesikhathi abaphila kuso. Kodwa ulwazi oluvela kuNkulunkulu yilo olubenza bazwisise. Ama-Israyeli ayephila ngesikhathi sikaJeremiya ehluleka ukunanzelela isikhathi ayephila kuso. UNkulunkulu wachasisa uhlupho lwawo  wathi: “Njengoba belalile ilizwi likaJehova, balenhlakanipho bani na?”​—UJeremiya 8:9

Lamuhla kulobufakazi obunengi obutshengisa ukuthi siphila ‘ezinsukwini zokucina’ ezakhulunywa liBhayibhili. (2 KuThimothi 3:1-5) Uzawalingisela yini amangabuzane ukuze ubone isikhathi esesiphila kuso?

UKHOZI LUYAKUBONA OKUKHATSHANA

Ukhozi

IBhayibhili likhuluma ngokhozi izikhathi ezinengi njalo kukhanya lwalujayelekile kakhulu eLizweni Lesithembiso okokuthi babelunanzelela lanxa lukhatshana. IBhayibhili lithi ukhozi lusuka khonale esiqongweni ‘ludinga ukudla kwalo, amehlo alo abona okukhonale.’ (UJobe 39:27-29, NW) Amehlo okhozi abukhali okokuthi ayenelisa ukubona ngitsho lomvundla okhatshana ngebanga elingaba yi-1 km.

Njengoba ukhozi lusenelisa ukubona izinto ezikhatshana, uJehova laye uyenelisa ukubona izinto ezingakenzakali. Yikho waze wathi: “Mina ngenza isiphetho sazakale kusukela ekuqaleni; lokuzakwenzakala kusukela ezikhathini zasendulo.” (U-Isaya 46:10) Nxa singalalela esikutshelwa nguJehova singancedakala kakhulu ngoba yena uhlakaniphile njalo uyakwazi okuzakwenzakala kusasa.​—U-Isaya 48:17, 18.

IBhayibhili liphinda lifanise abantu abathemba uNkulunkulu lezinkozi, lithi: “Labo abathemba uJehova bazawavuselela amandla abo. Bazaqonga ngezimpiko njengezinkozi.” (U-Isaya 40:31) Ukhozi lusebenzisa umoya okhudumalayo oyaphezulu ukuze luqonge. Lungathola lapho okulomoya okhudumalayo luyavula amaphiko alo beselufuqwa ngumoya lo owenza luqonge luye phezulu. Yikho ukhozi alusebenzisi amandla alo kuphela nxa luqonga. Abathemba uJehova labo bakhangelele kuye ukuthi abanike ‘amandla amakhulukazi.’​—2 KwabaseKhorinte 4:7, 8.

ISIKHUKHUKAZI SIYAWAQOQA AMATSHIYANE ASO

Isikhukhukazi lamatshiyane aso

Kwathi uJesu esezabulawa, wama wakhangela isigodlo sakoJuda wasesithi: “Hawu Jerusalema, wena obulala abaphrofethi ubakhande ngamatshe labo abathunywe kuwe, sekukanengi ngilangazela ukuqoqa ndawonye abantwabakho, njengesikhukhukazi siqoqa amatshiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa wena wawungathandi.”​—UMathewu 23:37.

Kuyimvelo ukuthi izinyoni zibe lesifiso sokuvikela abantwana bazo. Izikhukhukazi lezinye izinyoni ezingahlali ezihlahleni zithwala nzima endabeni le ngoba zihlala zizulelwa yizingozi. Ngakho isikhukhukazi singathi tshazi uhelwane luzula emoyeni sihle sikhale sibiza amatshiyane ukuthi azocatsha ngaphansi kwamaphiko aso. Kanti njalo nxa kutshisa loba kulezulu amatshiyane acatsha ngaphansi kwamaphiko esikhukhukazi. UJesu wayefuna izakhamuzi zaseJerusalema ziye kuye ukuze azivikele njalo azincedise ezindabeni zokukhonza. Lalamuhla, uJesu uyasinxusa ukuthi siye kuye ukuze sithole ukuphumula kanye lesivikelo kulokho okusikhathazayo empilweni.​—UMathewu 11:28, 29.

Kusegcekeni ukuthi kunengi esingakufunda ezinyonini. Nxa uzibukele, zama ukucabanga ngezingathekiso eziseBhayibhilini ezikhuluma ngazo. Ukucabanga ngenkonjane kuzakunceda ukuthi uqakathekise indlu kaJehova yokukhonzela. Ukucabanga ngokhozi kuzakunceda ukuthi uhlale uthembele kuJehova ukuthi akunike amandla. UJesu uyakunxusa ukuthi uze kuye ukuze uthole iqiniso elizakuvikela ngendlela isikhukhukazi esivikela ngayo amatshiyane aso. Kanti njalo ingabuzane kumele lihlale likukhumbuza ukuthi unanzelele izenzakalo zomhlaba ezitshengisa ukuthi siphila kusiphi isikhathi.