Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IMIBONO ESEMBULELA OKUSEZULWINI

Imibono Esitshengisa Ngabasezulwini

Imibono Esitshengisa Ngabasezulwini

EBhayibhilini kulemibono eminengi emangalisayo esinceda ukuthi silunguze ezulwini sibe kwazi ukuthi khonale kunjani. Siyakunxusa ukuthi uyihlolisise kuhle imibono yakhona. Lanxa kungayisikho konke okuchazwe emibonweni le okumele ukuthathe kunjengoba kunjalo, ukuyihlola kuzakunceda wazi ukuthi ngobani abahlala ezulwini lokuthi bangakunceda njani.

UJEHOVA NGUYE OPHEZUKONKE

“Ngabona isihlalo sobukhosi ezulwini kulomuntu owayehlezi kuso. Lowo owayehlezi lapho wayefana lejaspa lekhaneliya. Umchilo wamakhosikazi owawufana le-emaralidi wawuzingeleze isihlalo sobukhosi.”​—ISambulo 4:2, 3.

“Ukukhanya okucazimulayo okwakumzungezile kwakunjengomchilo wamakhosikazi emayezini ngosuku lokuna kwezulu. Lokhu kwakuyisimo sesifanekiso senkazimulo kaJehova.”​—UHezekheli 1:27, 28.

Imibono le eyatshengiswa umphostoli uJohane lomphrofethi uHezekheli, isivezela ubuhle obumangalisayo bukaNkulunkulu oPhezukonke uJehova isebenzisa izinto esizaziyo ezilapha emhlabeni, ezinjengamatshe amahle acazimulayo, umchilo wamakhosikazi kanye lesihlalo sobukhosi esikhulu. Isitshela ukuthi lapho okuhlala khona uJehova kuhle kakhulu, kuyakhazimula njalo kungcwele.

Indlela uNkulunkulu achazwe ngayo emibonweni le ihambelana lamazwi omhubi owabhala wathi: “Umkhulu uJehova, ufanele ngokuphindiweyo ukudunyiswa; kumele esatshwe ngaphezu kwabonkulunkulu bonke. Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayizithombe, kodwa uJehova wenza amazulu. Inkazimulo lobukhosi kumi phambi kwakhe; amandla lobukhosi kusendlini yakhe engcwele.”​—IHubo 96:4-6.

Lanxa uJehova engoPhezukonke uyasinxusa ukuthi sithandaze kuye njalo uthi uzasilalela. (IHubo 65:2) UNkulunkulu uyasithanda kakhulu njalo ulendaba lathi, yikho umphostoli uJohane wayengabhala engathandabuzi amazwi athi: “UNkulunkulu uluthando.”​—1 UJohane 4:8.

UJESU UHLALA LONKULUNKULU

“[Umfundi ongumKhristu uStefane] egcwele umoya ongcwele wakhangela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu loJesu emi esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Wathi, ‘Khangelani, ngibona izulu livuliwe leNdodana yoMuntu imi esandleni sokunene sikaNkulunkulu.’”​—ImiSebenzi 7:55, 56.

Abantu laba uStefane ayekhuluma labo, ababengabakhokheli benkolo yamaJuda, yibo ababebangele ukuthi uJesu abulawe ezinsukwini ezazisanda kudlula uStefane engakaboni umbono. Umbono lo wakwenza kwacaca ukuthi uJesu uyaphila sibili lokuthi wavuswa njalo waphiwa isikhundla esikhulu.  Ekhuluma ngendaba le umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “[UJehova wamvusa uJesu] kwabafileyo emhlalisa esandleni sakhe sokunene ebukhosini basezulwini, ngaphezu kokubusa konke lobukhosi, lamandla kanye lombuso, lamabizo wonke angatshiwo, kungasikho ngalesisikhathi kuphela kodwa lakuleso esizayo.”​—Kwabase-Efesu 1:20, 21.

Imibhalo kayisitsheli ngobukhulu besikhundla sikaJesu kuphela, iphinda isitshele lokuthi uJesu ulendaba kakhulu labantu njengoJehova. Ngesikhathi elapha emhlabeni uJesu welapha zonke izifo lobuthakathaka bonke ebantwini njalo wavusa labafileyo. Ukufa kwakhe okungumhlatshelo kwatshengisa ukuthi uyamthanda kakhulu uNkulunkulu futhi labantu uyabathanda. (Kwabase-Efesu 2:4, 5) Sekuseduze ukuthi uJesu omi esandleni sokunene sikaNkulunkulu asebenzise amandla akhe ukuthi athululele izibusiso ebantwini abalalelayo emhlabeni wonke.

IZINGILOSI ZIKHONZA UNKULUNKULU

“Ngisakhangele [mina Danyeli,] kwabekwa izihlalo zobukhosi, uSimakade wahlala kwesakhe. . . . Izinkulungwane lezinkulungwane zazimkhonza; izinkulungwane ezilitshumi ziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi zema phambi kwakhe.”​—UDanyeli 7:9, 10.

Embonweni lo otshengisa okusezulwini, uDanyeli kabonanga ingilosi eyodwa kuphela kodwa wabona izinkulungwane lezinkulungwane zezingilosi. Kwakungumbono omangalisayo sibili! Izingilosi yizidalwa zomoya ezikhazimulayo, ezihlakaniphileyo njalo ezilamandla. Ezinye zezigaba zazo ngamaserafi lamakherubhi. IBhayibhili likhuluma ngezingilosi izikhathi ezedlula 250.

UNkulunkulu waqala wadala izingilosi engakadali abantu. Yikho-ke izingilosi ayisibo bantu abake baphila emhlabeni. Phela ngesikhathi kudalwa umhlaba izingilosi zasezikhona njalo zazibukele zimemeza ngentokozo.​—UJobe 38:4-7.

Enye indlela izingilosi ezithembekileyo ezikhonza ngayo uNkulunkulu yikuhlanganyela emsebenzini oqakatheke kakhulu owenziwa emhlabeni khathesi, owokumemezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. (UMathewu 24:14) Ukuthi izingilosi ziyahlanganyela emsebenzini lo kwembulelwa umphostoli uJohane embonweni, wasebhala wathi: “Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni, ilevangeli elingapheliyo ukuba  ilitshumayele kulabo abahlezi emhlabeni lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini.” (ISambulo 14:6) Lanxa izingilosi zingasakhulumi labantu khathesi njengakudala, ziyancedisa ngokuqondisa abatshumayela izindaba ezinhle ebantwini abalezinhliziyo ezinhle.

USATHANE UDUKISA ABANENGI

“Kwaba lempi ezulwini. UMikhayeli [uJesu Khristu] lezingilosi zakhe balwa lomgobho, kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo lawo walwa labo. Kodwa wawungelamandla kangako, njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa yindawo yabo ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka leyana endala ethiwa ngoMubi loba uSathane, odukisa umhlaba wonke. Waphoselwa emhlabeni, ekanye lezingilosi zakhe.”​—ISambulo 12:7-9.

Kwake kwaba lesikhathi lapho okwakungelakuthula ezulwini. Abantu besanda kudalwa, enye ingilosi yahlamukela uJehova ngenxa yokuvumela isifiso sokufuna ukukhonzwa, lokhu kwayenza yaba nguSathane okutsho “umPhikisi.” Ngokuhamba kwesikhathi ezinye izingilosi lazo zahlamuka njalo zaziwa ngokuthi zingamadimoni. Zimbi kakhulu njalo ngolunya ziphikisa uJehova futhi zibangele ukuthi abantu abanengi bangasilaleli isiqondiso sikaJehova esilothando.

USathane lamadimoni akhe babi njalo balesihluku. Bayizitha zabantu njalo ukuhlupheka okunengi okusemhlabeni kubangelwa yibo. Ngokwesibonelo, uSathane wabulala izifuyo kanye lezisebenzi zendoda ethembekileyo uJobe. Waphinda wabulala bonke abantwana bakaJobe abalitshumi ngokwenza ukuthi “isivunguzane” sidilize indlu ababekuyo. Ngemva kwalokhu uSathane wathela uJobe “izilonda ezibuhlungu kusukela ngaphansi kufika esicholo sekhanda lakhe.”​—UJobe 1:7-19; 2:7.

Sekuseduze kakhulu ukuthi uSathane abhujiswe. Kusukela lapho ephoselwa emhlabeni uyakwazi ukuthi “isikhathi sakhe sifitshane.” (ISambulo 12:12) Kuyizindaba ezinhle ukuzwa ukuthi uSathane ulindelwe yikufa!

LABO ABATHENGWE EMHLABENI

“[UJesu] wathengela uNkulunkulu abantu bezizwana zonke lezindimi labantu kanye lezizwe. Ubenze baba ngumbuso labaphristi ukuba bakhonze uNkulunkulu wethu, njalo bazabusa emhlabeni.”​—ISambulo 5:9, 10.

Njengoba uJesu wavuswa emhlabeni wayaphila ezulwini, bakhona abanye abazamlandela khonale. UJesu watshela abaphostoli bakhe abathembekileyo wathi: “Ngiyakhona ukuyalilungisela indawo. Njalo . . . ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami,  ukuze lani libe khona lapho engikhona.”​—UJohane 14:2, 3.

Abaya ezulwini balanda umsebenzi. Bona loJesu bazabumba uMbuso onguhulumende ozabusa umhlaba wonke njalo ulethele abantu izibusiso. Lo yiwo uMbuso uJesu afundisa abalandeli bakhe ukuthi bawuthandazele emthandazweni weNkosi othi: “Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho, uMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njangalokhu isenziwa ezulwini.”​—UMathewu 6:9, 10.

ESIZAKWENZELWA NGABASEZULWINI

“[Mina umphostoli uJohane] ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, ‘Khathesi ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini, . . . uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.’”​—ISambulo 21:3, 4.

Umbono lo oyisiphrofetho ukhuluma ngesikhathi uMbuso kaNkulunkulu obunjwa nguJesu kanye lalabo abasuka lapha emhlabeni ozaqeda khona ukubusa kukaSathane ubususenza umhlaba ube lipharadayisi. Izinto ezibangele ubuhlungu obukhulu kanye losizi ebantwini zizaqedwa. Ukufa lakho kuzaphela.

Pho amabhiliyoni abantu abafayo abangasoze bavuselwe ukuya ezulwini, kuzathiwani ngabo? Esikhathini esizayo bazavuswa belethemba lokuphila phakade emhlabeni olipharadayisi.​—ULukha 23:43.

Imibono le isenza sibe leqiniso lokuthi uJehova leNdodana yakhe uJesu Khristu kanye lezingilosi ezithembekileyo lalabo abathengwe emhlabeni bayasithanda njalo balendaba lenhlalakahle yethu. Ukuze ufunde okunengi ngalokho abazakwenza sicela uthintane laboFakazi bakaJehova loba uye kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org udawunilode ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili?