Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IZINGILOSI​—ZIKHONA YINI? ZINGAKUNCEDA NJANI?

Izingilosi Zingakunceda Yini?

Izingilosi Zingakunceda Yini?

Ngenye imini kungeSonto uKenneth loFilomena abahlala eCuraçao bavakatshela imuli ethile ukuthi bayefunda layo iBhayibhili.

UKenneth uthi: “Sathi sifika umnyango wawuvaliwe lemota yayingekho, kodwa ngezwa kusithi ngifonele umama walapho ekhaya.”

Umama lo watshela uKenneth ukuthi umkakhe wayesemsebenzini. Wathi esizwa ukuthi uKenneth lomkakhe bamvakatshele wahle wabangenisa.

UKenneth lomkakhe bananzelela ukuthi umama lo wayekade ekhala. UKenneth uthe eqalisa ukuthandaza ukuze bafunde, umama lo wakhala futhi. Yikho uKenneth loFilomena bambuza ukuthi wayekhathazwa yini.

Umama lo wabatshela ukuthi mhlalokho wayefuna ukuzibulala lokuthi wayebhala incwadi yokuvalelisa umkakhe ngesikhathi uKenneth emfonela. Wabatshela ukuthi wayelomkhuhlane wokuhlulukelwa. UKenneth loFilomena bamduduza ngokumbalela amavesi athile njalo khonokho kwamnceda kakhulu umama lo ngoba kasazange acabange ukuzibulala.

UKenneth uthi: “Sambonga uJehova ngokusinika ithuba lokunceda umama lo owayehlulukelwe kodwa esasikubonga kakhulu yikuthi wenza ukuthi simfonele. Mhlawumbe wasebenzisa ingilosi kumbe umoya wakhe ongcwele.” *

Kambe uKenneth lomkakhe baqondile yini ngokucabanga ukuthi uNkulunkulu wabaqondisa kumama lo esebenzisa umoya wakhe ongcwele kumbe ingilosi, loba kwaphongutshayisana nje?

Asingeke sitsho. Kodwa esileqiniso lakho yikuthi uNkulunkulu uyazisebenzisa izingilosi zakhe ukuthi zincede abantu bakhe ezindabeni zokukhonza. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi uNkulunkulu wasebenzisa ingilosi ukuthi ikhokhele umvangeli ongumKhristu okwakuthiwa nguFiliphu esikhulwini esasingumTopiya esasifuna ukuchasiselwa ngoJesu.—ImiSebenzi 8:26-31.

Amasonto amanengi afundisa ukuthi kulezidalwa zomoya njalo ezinye zakhona ziyabe zisenza ezikuthunywe nguNkulunkulu. Aphinda afundise lokuthi umuntu ngamunye ulengilosi yakhe emvikelayo. Abantu abanengi bakholwa ukuthi izidalwa lezi ziyabanceda kodwa abanye kabakholwa vele ukuthi kulezingilosi.

Kodwa zikhona yini izingilosi? Nxa zikhona, zavela ngaphi? Zinjani izingilosi? Zingakunceda yini? Imibuzo le izaphendulwa ezihlokweni ezilandelayo.

^ indima 8 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.​—IHubo 83:18.