Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngisekutshumayeleni lomkami uTabitha

IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona

Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1974

  • ILIZWE AZALELWA KULO: EGERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • IMBALI: WAYENGAKHOLWA UKUTHI UNKULUNKULU UKHONA

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa eSaxony ngesikhathi iGermany isathiwa yiGerman Democratic Republic (GDR). Ngakhulela emulini elothando njalo abazali bami bangifundisa indlela eqondileyo okwakumele ngiziphathe ngayo. IGDR yayingumbuso wamaKhomanisi (Communist), yikho abantu abanengi eSaxony babengakuqakathekisi ukusonta. Okweminyaka engu-18 ngangingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo ngiqakathekisa ezombusazwe.

Ezombusazwe ngangizithanda ngoba umbuso wamaKhomanisi wawufundisa ukuthi abantu bonke bayafanana. Ngangizitshela ukuthi umuntu ngamunye kumele athole okulingana lokutholwe ngomunye ukuze kungabi khona ozanotha kakhulu kulabanye. Yikho ngajoyina inhlanganiso yabatsha yamaKhomanisi. Ngileminyaka engu-14 ngaqalisa ukuncedisa emsebenzini owawunceda umphakathi, sasigaya amaphepha asebenzileyo ukuze kwenziwe ezinye izinto. Abantu bedolobho engakhulela kulo okuthiwa yi-Aue bathokoza kakhulu ngalokho njalo leziphathamandla zanginika isithupha lesipho. Lokhu kwangenza ngazana lababesezikhundleni eziphezulu zeGDR. Ngangicabanga ukuthi engangikwenza kuqondile lokuthi ikusasa lami liyathembisa.

Kodwa ngo-1989 umduli owawusehlukanisa abantu bempumalanga lentshonalanga yeGermany okwakuthiwa yiBerlin Wall wadilizwa njalo ubuKhomanisi bamanye amazwe eYurophu baphela. Izigigaba zalandelana zibhabhulene. Ngananzelela ukuthi abantu babengaphathwa kuhle embusweni owawubusa. Ngokwesibonelo ababengasekeli umbuso wamaKhomanisi babekhangelelwa phansi. Ngaqalisa ukuzibuza ukuthi yindaba lokhu kwakusenzakala ngoba phela amaKhomanisi ayekholwa ukuthi akulamuntu ongcono kulomunye. Kambe umbuso lo wawukwenza sibili lokho owawukhangelelwe ukuthi ukwenze? Ngakhathazeka kakhulu.

Ngabona kungcono ukuthi ngitshiye ezombusazwe ngenze okokuhlabela lokokudweba. Ngangizibona sengingumhlabeleli ngoba ngangifundela ezokuhlabela esikolo sezomculo njalo kwakukhanya angani ngizakuya eyunivesithi. Ngalahlela khatshana konke abazali bami ababengifundise khona ngoba ngasengifuna ukuzikholisela njalo lokhu ngokunye okwenza ngathanda amankazana. Kodwa impilo le lokuhlabela kanye lokudweba akuzange kukuqede ukukhathazeka kwami. Kwakukhanya lasezintweni engangizidweba ukuthi ngangikhathazekile. Ngangikhathazekile ngekusasa njalo ngizibuza ukuthi kanti vele siphilelani.

Ngamangala ngesikhathi ngithola izimpendulo zemibuzo engangilayo. Ngelinye ilanga sisesikolo somculo sasixoxa ngokuthi elakusasa lisiphatheleni. Kulomunye khonapho okwakuthiwa nguMandy * owayenguFakazi kaJehova owanginceda kakhulu. Wathi kimi, “Andreas, hlolisisa lokho okuseBhayibhilini nxa ufuna ukwazi ukuthi siphilelani lokuthi kuyini okuzayenzakala esikhathini esizayo.”

Ngaqalisa ngithandabuza kodwa ngacina ngibala iBhayibhili ukuze ngithole izimpendulo. UMandy wathi ngibale isahluko 2 sebhuku likaDanyeli njalo engakuthola khonapho kwangimangalisa. Isiphrofetho esilapho sikhuluma ngokulandelana kwemibuso eminengi elamandla egoqela laleyo ekhona khathesi njalo sikhuluma ngalokho imibuso le ezakwenza. UMandy wangitshengisa lezinye iziphrofetho zeBhayibhili ezizagcwaliseka. Lokhu kwangithokozisa ngoba ngasengizitholile izimpendulo. Kodwa ngazibuza ukuthi iziphrofetho lezo zalotshwa ngubani lokuthi ngubani okhuluma izinto zenzakale njengokutsho kwakhe. Kwakungaba nguNkulunkulu yini?

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

UMandy wacela uFakazi okuthiwa nguHorst kanye lomkakhe u-Angelika ukuthi bafunde lami iBhayibhili njalo banginceda ngalizwisisa. Kwahle kwangicacela ukuthi oFakazi bakaJehova yibo bodwa abaliqakathekisayo njalo abalisebenzisayo ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova. (IHubo 83:18; UMathewu 6:9) Ngafunda ukuthi uJehova uNkulunkulu uthembisa abantu impilo engapheliyo emhlabeni oliPharadayisi. IHubo 37:9 lithi: “Labo abathemba uJehova bazakudla ilifa lelizwe.” Isithembiso lesi ngasithanda ngoba sitshengisa ukuthi bonke abazimiselayo ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu bazakudla ilifa lelizwe.

Lanxa kunjalo kwakusesengumqanso ukuthi ngilandele lokho okutshiwo liBhayibhili. Kwakumele ngifunde ukuthobeka ngoba indlela engangiphumelele ngayo ngingumhlabeleli lomdwebi yangenza ngazigqaja. Kwakunzima lokuthi ngitshiye ukuziphatha kubi. Ngiyambonga uJehova ngoba uyabekezela, ulesihawu njalo uyabazwisisa labo abazama ngazo zonke izindlela ukwenza lokho okutshiwo liBhayibhili.

Ngangithanda ezombusazwe njalo ngingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaze ngaba leminyaka engu-18. Kodwa kusukela khonapho iBhayibhili belilokhu liyintshintsha impilo yami. Engakufunda kulo kwaqeda ukukhathazeka engangilakho njalo kwangenza ngathokoza. Ngabhabhathizwa ngo-1993 njalo ngo-2000 ngatshada lentombi eyayithanda uJehova okuthiwa nguTabitha. Isikhathi esinengi siyabe sifundisa abantu iBhayibhili. Sijayele ukutshumayeza abantu abanengi abasekela umbuso wamaKhomanisi labangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngiyathokoza sibili nxa ngibancedisa ukuthi babemazi uJehova.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Abazali bami baphelelwa ngesikhathi ngiqalisa ukufunda laboFakazi. Kodwa bebelokhu benanzelela ukuthi ukufunda laboFakazi lokuya emihlanganweni yabo kungenze ngantshintsha indlela ebengiphila ngayo. Ngiyathokoza ngoba sebelibala iBhayibhili njalo sebesiya emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova.

Mina loTabitha siyathokoza ngoba siyazama ukulandela lokho iBhayibhili elilaya abatshadileyo ukuthi bakwenze. Ngokwesibonelo, umtshado wethu uyaqina ngoba siyawulalela umlayo ophathelane lokuthembeka kulowo otshade laye.​—KumaHebheru 13:4.

Sengikwazi ukuthi ngiphilelani njalo angisakhathazeki ngekusasa. Khathesi ngiphakathi kwemuli yabafowethu labodadewethu abasemhlabeni jikelele abalokuthula njalo abamanyeneyo. Siphathana kuhle ngoba sonke siyafanana. Lokhu yikho engangikufisa kusukela ngisesemncane.

^ indima 12 Ibizo lintshintshiwe.