Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IZINGILOSI​—ZIKHONA YINI? ZINGAKUNCEDA NJANI?

Zikhona Yini Izingilosi Ezimbi?

Zikhona Yini Izingilosi Ezimbi?

Ye, zikhona sibili. Zavela ngaphi? Khumbula ukuthi uNkulunkulu wadala izingilosi zilenkululeko yokuzikhethela. Kodwa ngemva kokudalwa kwendoda yokuqala u-Adamu lowesifazana u-Eva, enye ingilosi yasebenzisa kubi inkululeko yayo yabangela ukuthi kube lokuhlamuka emhlabeni. Yaphumelela sibili ekwenzeni ukuthi u-Adamu lo-Eva bahlamukele uNkulunkulu. (UGenesisi 3:1-7; ISambulo 12:9) IBhayibhili alisitsheli ibizo lengilosi le lokuthi yayisenza msebenzi bani ingakahlamuki. Kodwa ngemva kokuhlamuka kwayo yabizwa ngokuthi nguSathane okutsho “uMnyundeli” langokuthi Develi okutsho “uMphikisi.”​—UMathewu 4:8-11, NW.

Okudanisayo yikuthi ukuhlamuka lokhu kwaqhubekela phambili. Ngesikhathi sikaNowa ezinye izingilosi “zadela ikhaya lazo” ezulwini. Zatshiya injongo ezaziyidalelwe zabuya lapha emhlabeni njalo zantshintsha imizimba yazo yaba ngeyenyama ukuze ziziphathe kubi.​—UJuda 6; UGenesisi 6:1-4; 1 UPhetro 3:19, 20.

Manje kwaphetha ngani ngezingilosi lezi ezimbi? Ngesikhathi uNkulunkulu eletha uZamcolo emhlabeni ukuze aqede ububi, izingilosi lezi zantshintsha imizimba yazo yaba ngeyomoya zabuyela ezulwini. Kodwa uNkulunkulu kazange avumele izingilosi lezi ezingalaleliyo ukuthi zibuyele ‘ezikhundleni zazo zamandla.’ Wazigcina “ebumnyameni” obungokomfanekiso obaziwa ngokuthi yiThatharusi. (UJuda 6; 2 UPhetro 2:4, NW) Izingilosi lezi kumbe amadimoni zibuswa nguSathane uDeveli “inkosi yamadimoni” olokhu ‘ezenza ingilosi yokukhanya.’​—UMathewu 12:24, TBS; 2 KwabaseKhorinte 11:14.

IBhayibhili lithi uMbuso kaNkulunkulu onguhulumende osezulwini wasungulwa ngo-1914. * Ngemva kwalesi senzakalo esijabulisayo uSathane lamadimoni akhe baxotshwa ezulwini baphoselwa emhlabeni. USathane lamadimoni akhe bathukuthele futhi badukisa abantu abanengi yikho emhlabeni kugcwele ububi lokuziphatha okubi.​—ISambulo 12:9-12.

Kodwa ukwanda kokuziphatha okubi kanye lobugebengu kuveza ukuthi sekuseduze ukuthi libatshonele. Masinyane nje izingilosi lezi ezahlamukayo zizathathelwa amandla. Ngemva kokuba uMbuso kaNkulunkulu usubuse umhlaba oliPharadayisi okweminyaka engu-1 000, izingilosi lezi zizakhululwa kancane ukuba zilinge abantu okokucina besezitshabalaliswa kokuphela.​—UMathewu 25:41; ISambulo 20:1-3, 7-10.

^ indima 6 Ukuze uthole okunengi mayelana loMbuso kaNkulunkulu bala isahluko 8 sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova. Ibhuku leli liyatholakala ku-www.jw.org.