Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IZINGILOSI​—ZIKHONA YINI? ZINGAKUNCEDA NJANI?

Iqiniso Ngezingilosi

Iqiniso Ngezingilosi

Ungathanda yini ukwazi iqiniso ngezingilosi ukuthi zingobani, zavela ngaphi lokuthi zenzani? ILizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo yilo lodwa elingasinika impendulo eqondileyo. (2 KuThimothi 3:16) Ake sizwe ukuthi iBhayibhili lithini.

  • Njengoba uNkulunkulu enguMoya, lezingilosi lazo yizidalwa zomoya ezingabonakaliyo njalo ‘kazilanyama lamathambo.’ Izingilosi ezithembekileyo zihlala ezulwini loNkulunkulu.​—ULukha 24:39; UMathewu 18:10; UJohane 4:24.

  • Kwezinye izikhathi izingilosi zazintshintsha zibe ngabantu ukuze zizokwenza lokho ezikuthunywe nguNkulunkulu emhlabeni, besezintshintsha imizimba nxa seziqedile.​—ABahluleli 6:11-23; 13:15-20.

  • Lanxa eBhayibhilini izingilosi zivezwa zingamadoda njalo zintshintsha imizimba zibe ngamadoda, akula ezesilisa loba ezesifazana. Kazitshadi njalo kazibi labantwana. Izingilosi azizange ziqalise ukuphila lapha emhlabeni zingabantwana loba abantu abadala. Zona zadalwa nguNkulunkulu yikho iBhayibhili lisithi ‘zingamadodana kaNkulunkulu.’​—UJobe 1:6 The Holy Bible in Ndebele; IHubo 148:2, 5.

  • IBhayibhili likhuluma “ngezindimi zabantu lezezingilosi” njalo lokhu kutshengisa ukuthi lazo ziyakhuluma njengabantu. Lanxa uNkulunkulu wayezisebenzisa nxa efuna ukukhuluma labantu kafuni sizikhonze njalo sikhuleke kuzo.​—1 KwabaseKhorinte 13:1; ISambulo 22:8, 9.

  • Kulezinkulungwane lezinkulungwane, lezinkulungwane ezilitshumi ziphindwe okuzinkulungwane ezilitshumi zezingilosi.​—UDanyeli 7:10; ISambulo 5:11.

  • Izingilosi ‘ngamaqhawe alamandla’ kulabantu futhi zikhaliphile. Ziyenelisa ukuhamba ngesiqubu esikhulu okumangalisayo.​—IHubo 103:20, TBS; UDanyeli 9:20-23.

  • Lanxa ziyizidalwa ezikhaliphileyo njalo ezilamandla kukhona ezingenelisi ukukwenza futhi kulezinye izinto ezingazaziyo.​—UMathewu 24:36; 1 UPhetro 1: 12.

  • Izingilosi zadalwa zilezimpawu zobuntu ezifanana lezikaNkulunkulu futhi zilenkululeko yokuzikhethela. Lazo ziyazikhethela njengabantu ukuthi zenze okuhle kumbe okubi. Okudanisayo yikuthi ezinye zakhetha ukuhlamukela uNkulunkulu.​—UJuda 6.