Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IZINGILOSI​—ZIKHONA YINI? ZINGAKUNCEDA NJANI?

Izingilosi Zingakunceda Njani?

Izingilosi Zingakunceda Njani?

Izingilosi ezithembekileyo zilendaba lalokho okwenzakala ezimpilweni zabantu futhi zikhuthele ekwenzeni intando kaJehova. Ngesikhathi uNkulunkulu edala umhlaba izingilosi ‘zahlabelela kanyekanye zamemeza ngentokozo.’ (UJobe 38:4, 7) Kusukela kudala izingilosi bezifisa “ukuzibona” iziphrofetho ezimayelana lomhlaba zigcwaliseka.​—1 UPhetro 1:11, 12.

IBhayibhili litshengisa ukuthi kwezinye izikhathi izingilosi zazivikela izinceku zikaNkulunkulu ukuze intando yakhe yenzeke. (IHubo 34:7) Ngokwesibonelo:

  • Lapho uJehova esezabhubhisa amadolobho ayesenza izinto ezimbi iSodoma leGomora, wathuma izingilosi zakhe ukuthi zincede uLothi lemuli yakhe baphume eSodoma.​—UGenesisi 19:1, 15-26.

  • Ngesikhathi amaHebheru amathathu eseBhabhiloni, aphoselwa esithandweni somlilo kodwa uNkulunkulu ‘wathuma ingilosi yakhe wasindisa izinceku zakhe.’​—UDanyeli 3:19-28.

  • Ngemva kokuba uDanyeli indoda elungileyo esehlale ubusuku bonke emgodini wezilwane, wathi wasinda ngenxa yokuthi ‘uNkulunkulu wakhe wayethume ingilosi yakhe yayivala imilomo yezilwane.’​—UDanyeli 6:16, 22.

Kusukela kudala izingilosi bezibanceda abantu abathembekileyo

IZINGILOSI ZASEKELA AMAKHRISTU NGESIKHATHI SABAPHOSTOLI

Kwezinye izikhathi izingilosi zikaNkulunkulu zazincedisa ibandla lobuKhristu ukuze intando kaJehova igcwaliseke. Ngokwesibonelo:

  • Ingilosi yavula iminyango yejele yasitshela abaphostoli ababebotshiwe ukuthi baqhubeke betshumayela ethempelini.​—ImiSebenzi 5:17-21.

  • Ingilosi yatshela umvangeli uFiliphu ukuthi aye emgwaqweni wenkangala owawusuka eJerusalema usiya eGaza ukuze ayetshumayeza umTopiya owayevela khonza eJerusalema.​—ImiSebenzi 8:26-33.

  • Lapho sekuyisikhathi sikaNkulunkulu sokuthi abantu abangayisiwo maJuda babe ngamaKhristu, ingilosi yabonakala embonweni kumlawuli webutho laseRoma uKhoneliya njalo yamtshela ukuthi abize umphostoli uPhetro emzini wakhe.​—ImiSebenzi 10:3-5.

  • Ngesikhathi umphostoli uPhetro ebotshiwe ingilosi yamkhipha ejele.​—ImiSebenzi 12:1-11.

 IZINGILOSI ZINGAKUNCEDA NJANI?

Khathesi asilabo ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izingilosi zakhe ukuthi zincede abantu ngezindlela eziyisimangaliso ezichazwa eBhayibhilini. Lanxa kunjalo, uJesu wakhuluma ngezinsuku zethu wathi: ‘Lelivangeli loMbuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.’ (UMathewu 24:14) Uyakwazi yini ukuthi abafundi bakaKhristu benza umsebenzi lo beqondiswa zingilosi?

Izingilosi ziyaphathisa emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle owenziwa emhlabeni wonke

Ibhuku leSambulo liveza ukuthi izingilosi zikhuthele ekuncediseni abantu emhlabeni wonke ukuthi bafunde ngoJehova uNkulunkulu kanye lenjongo yakhe ngabantu. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Ngabona enye ingilosi indiza emoyeni, ilevangeli elingapheliyo ukuba ilitshumayele kulabo abahlezi emhlabeni​—lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini. Ngelizwi elikhulu yathi, ‘Mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu, lomhlaba, lolwandle kanye lemithombo yamanzi.’” (ISambulo 14:6, 7) Kulokunengi okwenzakala kwabanye lamuhla okutshengisa ukuthi izingilosi ziyawusekela umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso owenziwa emhlabeni wonke. Kanti njalo nxa isoni esisodwa siphenduka futhi sibuyela kuJehova kuba ‘lokuthokoza phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu.’​—ULukha 15:10.

Kuzakwenzakalani nxa umsebenzi wokutshumayela usuphelile? “Amabutho asezulwini” azasekela uJesu Khristu iNkosi yamakhosi ekulweni “impi ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla” i-Amagedoni. (ISambulo 16:14-16; 19:14-16) Izingilosi ezilamandla zizahlanganyela ekukhipheni isahlulelo esivela kuNkulunkulu lapho iNkosi uJesu ‘ijezisa labo abangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu.’​—2 KwabaseThesalonika 1:7, 8.

Izingilosi ziyakukhathalela sibili. Zilendaba lalabo abalesifiso sokukhonza uNkulunkulu futhi uJehova uyazisebenzisa ukuthi ziqinise njalo zivikele izinceku zakhe ezithembekileyo ezisemhlabeni.​—KumaHebheru 1:14.

Yikho sonke kumele senze isinqumo esiqakathekileyo. Sizazilalela yini izindaba ezinhle ezitshunyayelwa emhlabeni wonke? OFakazi bakaJehova abasemphakathini wakini bayafuna ukukusiza ukuthi uncedwe zingilosi zikaNkulunkulu ezilamandla.