Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGAYITHOLA NGAPHI INDUDUZO?

Indlela UNkulunkulu Asiduduza Ngayo

Indlela UNkulunkulu Asiduduza Ngayo

Umphostoli uPhawuli uthi uJehova * ‘nguNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu.’ (2 KwabaseKhorinte 1:3, 4) Ngamazwi la iBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukunceda loba ngubani njalo akula bunzima obungehlula uBaba wethu osezulwini ukuthi asiduduze kubo.

Akumelanga sigoqe izandla nxa sifuna ukuthi uNkulunkulu asiduduze. Phela akwenzakali ukuthi sithole uncedo kudokotela singazange siyembona. Umphrofethi u-Amosi wabuza: “Ababili bayahamba bebonke ngaphandle kokuba bevumelene ukwenzanjalo na?” (U-Amosi 3:3) Yikho iMibhalo isitshela ukuthi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”—UJakhobe 4:8.

Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu angasondela kithi? Okokuqala, usitshela ephindaphinda ukuthi ufuna ukusincedisa. (Khangela  lebhokisi.) Okwesibili, kulobufakazi babantu abake baduduzwa nguNkulunkulu abaphila kudala labaphila khathesi.

INkosi uDavida yayiludinga usizo lukaNkulunkulu njengathi namuhla ngoba yayihlala ihlangana lezinhlupho. Ngesinye isikhathi wacela uJehova wathi: “Zwana ukukhala kwami ngicela umusa, nxa ngikhala kuwe ngicela usizo.” UJehova wamphendula, ngoba uDavida uphinda athi: “Ngiyancedwa. Inhliziyo yami iyaqolotsha ngentokozo.”—AmaHubo 28:2, 7.

UMSEBENZI KAJESU WOKUDUDUZA BONKE ABALILAYO

UNkulunkulu waphathisa uJesu umsebenzi oqakathekileyo wokududuza abantu. Omunye umsebenzi uNkulunkulu awuphathisa uJesu ‘ngowokubopha izinhliziyo ezidabukileyo’ ‘lokududuza abalilayo.’ (U-Isaya 61:1, 2) Njengoba iziphrofetho zazitshilo, uJesu wayelozwelo ngabantu ‘ababekhathele lababesindwa.’—UMathewu 11:28-30.

UJesu waduduza abantu ngokubanika iseluleko esisebenzayo, ngokubaphatha ngomusa langokubelapha. Ngelinye ilanga indoda eyayilobulephero yancenga uJesu yathi: “Aluba uthanda ungangihlambulula.”  Efuqwa yisihawu uJesu wamphendula esithi: “Ngiyathanda. Hlanzeka!” (UMakho 1:40, 41) Lamanje indoda le yasila.

INdodana kaNkulunkulu ayisekho lapha emhlabeni ukuze isiduduze. Kodwa uYise uJehova uqhubeka encedisa labo abadinga usizo kuye ngoba ‘unguNkulunkulu wenduduzo yonke.’ (2 KwabaseKhorinte 1:3) Khangela izindlela ezine uNkulunkulu azisebenzisayo ukuze asiduduze.

  • IBhayibhili. “Ngoba konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa, ukuze kuthi ngokubekezela langokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba.”—KwabaseRoma 15:4.

  • Umoya Ongcwele KaNkulunkulu. Ngemva kokufa kukaJesu ibandla lobuKhristu lalidinga ukududuzwa. IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu wabaduduza esebenzisa umoya wakhe ongcwele. (ImiSebenzi 9:31) Umoya ongcwele kaNkulunkulu ulamandla amakhulu. UNkulunkulu uyawusebenzisa ukuze aduduze loba ngubani owudingayo.

  • Umthandazo. IBhayibhili lithi, “lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu.”—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

  • AmaKhristu Esikhonza Lawo angasinika induduzo esiyidingayo ngezikhathi zobunzima. Umphostoli uPhawuli wakhuluma ngabazalwane ngokuthi ‘bayinduduzo kuye’ ngezikhathi ‘zosizi lokuhlukuluzwa.’—KwabaseKholose 4:11; 1 KwabaseThesalonika 3:7.

Kungenzeka usuzibuza ukuthi izinto lezi eseziqanjiwe zingamduduza njani umuntu sibili. Asihlolisise ukulandisa kwabantu esike saxoxa ngabo ekuqaliseni. Njengabo ungacina usukubona ukuthi uNkulunkulu uyasigcwalisa isithembiso sakhe esithinta inhliziyo esithi: “Ngizaliduduza njengomama eduduza umntanakhe.”—U-Isaya 66:13.

^ ndima 3 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.