Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Valley of Elah

Indaba KaDavida LoGoliyathi—Yenzakala Yini?

Indaba KaDavida LoGoliyathi—Yenzakala Yini?

Abanye abantu bayazibuza ukuthi indaba kaDavida loGoliyathi yenzakala sibili kumbe yinganekwane nje. Uke wathandabuza ukuba liqiniso kwayo yini ngesikhathi ubala isihloko esidlulileyo? Nxa kube njalo hlolisisa imibuzo emithathu elandelayo.

1 | Kambe kulomuntu ongaba ngamamitha angu-2.9 ubude?

Nxa likhuluma ngoGoliyathi iBhayibhili lithi ‘ubude bakhe babuzingalo eziyisithupha lesandla.’ (1 USamuyeli 17:4) Ingalo okukhulunywa ngayo lapha yayiyi-44.5 cm ubude; isandla sasiyi-22.2 cm. Singakuhlanganisa lokhu siphuma lamamitha angu-2.9. Abanye kabavumi ukuthi uGoliyathi wayengaba mude kangako. Kodwa ubukwazi yini ukuthi embalini yalamuhla kubhalwe ukuthi umuntu omude kulabo bonke ungamamitha angu-2.7? Pho nxa kulomuntu onjalo kungamangalisa yini ukuthi uGoliyathi wayemude kulaye nge-20 cm? UGoliyathi wayedabuka esizweni samaRefa, amadoda ayesaziwa ngobude obungajayelekanga. Umbhalo weGibhithe wangekhulu lesi-13 B.C.E. ubika ukuthi amanye amaqhawe aseKhenani ayesesatshwa ayedlula amamitha angu-2.4 ubude. Lanxa ubude bukaGoliyathi bumangalisa ngeke sibuphike.

2 | Wake wabakhona yini uDavida?

Ezinye izazi zake zazama ukwala ukuthi kwake kwaba leNkosi uDavida, kodwa imizamo yazo yaphelela emoyeni. Abahlola ngezembali bavumbulula umbhalo wakudala okhuluma “ngendlu kaDavida.” Obunye ubufakazi sibuthola kuJesu, ngoba wake wakhuluma ngoDavida. (UMathewu 12:3; 22:43-45) Nxa kulondwa usendo lukaMesiya lusitshengisa ukuthi uJesu wayezalwa endlini yeNkosi uDavida. (UMathewu 1:6-16; ULukha 3:23-31) Kuyazicacela ukuthi uDavida wake wabakhona.

3 | Impi le yenzakalela endaweni ekhona yini?

IBhayibhili lithi impi le yenzakala eSigodini sase-Ela. Kodwa liphinda lichasise ukuthi amaFilisti ayebuthene emaqaqeni aphakathi kwedolobho laseSokho le-Azekha. Ama-Israyeli wona ayebuthene emaqaqeni aphetsheya kwesigodi. Zazikhona yini indawo lezi?

Zwana omunye osanda kwethekelela indawo le ukuthi uthini: “Umuntu owayesitshengisa indawo wayengayisilokholwa, wasihambisa eSigodini sase-Ela. Saqansa ngendledlana eyasitshiya sisesiqongweni sentaba. Sathi sikhangele isigodi, wathi sibale u-1 Samuyeli 17:1-3. Wasekhombela ngale kwesigodi wathi, ‘kwesenxele, yikho okulamanxiwa aseSokho.’ Watshibilika wathi, ‘Lawana angale kwesokudla ngawe-Azekha. AmaFilisti ayebuthene kwenye indawo khonaphana emaqaqeni eliwakhangeleyo. Thina kungenzeka ukuthi simi khona kanye lapho okwakulama-Israyeli.’ Engqondweni ngahle ngambona uDavida emi loSawuli lapho engangime khona. Sehla-ke saya esigodini sadlula okuyisifudlana okutshileyo okwakulamatshe amanengi. Ngahle ngazibonela uDavida edobha amatshe abutshelezi angu-5, elinye lakhona yilo abulala ngalo uGoliyathi.” Njengabanye abayake bavakatshele indawo le, isethekeli lesi samangala sibona ubufakazi bokuthi iBhayibhili likhuluma iqiniso.

Asikho isizatho sokuthandabuza ukuthi indaba le iliqiniso. Ikhuluma ngabantu abake baphila lezindawo ezazikhona. Isizatho esikhulu esenza sikholwe ukuthi indaba le iliqiniso yikuthi iseLizwini likaNkulunkulu eliphefumulelweyo okutsho ukuthi ivela kuNkulunkulu “ongaqambi amanga.”—KuThithusi 1:2; 2 KuThimothi 3:16.