Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGAYITHOLA NGAPHI INDUDUZO?

Sonke Siyayidinga Induduzo

Sonke Siyayidinga Induduzo

Uyakhumbula uze uwe ngesikhathi usesemncane? Kungenzeka ukuthi walimala ingalo kumbe wahluzuka idolo. Usacabanga ukuthi umama wakho wakududuza njani? Engxenye wakugezisa isilonda wasekubopha ngeqhele ngapha ukhala. Kodwa indlela akuthulisa ngayo yakwenza wezwa ngcono. Ngaleso sikhathi kwakulula ukuthola ukududuzwa.

Kodwa nxa sikhula impilo iqhubeka isiba nzima. Izinhlupho zona ziyabe zilokho zisanda kanti induduzo yona kube nzima ukuyithola. Nxa usukhulile akusafanani langesikhathi usesemncane lapho owawuthuliswa khona ngumama nxa sokunzima. Ake uhlole izibonelo ezilandelayo.

  • Wake wabuzwa yini ubuhlungu bokuphelelwa ngumsebenzi? UJulian uthi ngesikhathi aze axotshwe emsebenzini waba lesithuli njalo wakhathazeka kakhulu. Ayezibuza khona yikuthi, ‘Imuli yami ngizayinakekela njani? Phezu kokusebenza nzima kangaka iminyaka yonke le kungani bengixotshe mahlayana nje?’

  • Mhlawumbe ukhathazwa yikuchitheka komtshado wakho. URaquel uthi, “Ngathi sengibalekelwe ngumkami ezinyangeni ezingu-18 ezedluleyo, ngezwa angani ngembeswe liyezi elimnyama. Kwakungani inhliziyo yami yehlukaniswe phakathi. Ngangifuthelwa enhliziyweni lasemzimbeni. Kwangethusa sibili.”

  • Kungenzeka ukuthi ukhathazwa ngumkhuhlane omubi ongelathemba lokuthi uzakutshiya uphila. Engxenye lawe wawuke ufikelwe ngumcabango owafikela uJobe owathi: “Ngiyanengwa yikuphila kwami, kangifisi ukuhlala kokuphela.” (UJobe 7:16, The Holy Bible in Ndebele) Mhlawumbe uzwa njengendoda okuthiwa nguLuis esileminyaka edlula engu-80 eyathi, “Ngezinye izikhathi ngifisa lokufa.”

  • Mhlawumbe uyayidinga induduzo ngenxa yokufelwa ngumuntu omthandayo. URobert ulandisa esithi, “Ngesikhathi ngisizwa ukuthi indodana yami ife engozini yendizamtshina angizange ngikukholwe. Kodwa ngemva kwesikhathi ngaqalisa ukuzwa ubuhlungu, ubuhlungu iBhayibhili elibufanisa lobenkemba egwaza umphefumulo wakho.”—ULukha 2:35.

URobert, uLuis, uRaquel loJulian bayithola induduzo ngezikhathi bephakathi kobunzima. Bamthola umuntu owayengabapha induduzo engcono kakhulu, uNkulunkulu uSomandla. Usiduduza njani? Kambe ukuthi lawe angakududuza?