Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

Uyini uMbuso kaNkulunkulu?

ABANYE BAKHOLWA UKUTHI yikubusa kukaNkulunkulu enhliziyweni yomuntu kanti njalo abanye bacabanga ukuthi yimizamo yabantu yokwenza ukuthi kube lokuthula lokumanyana emhlabeni. Wena ucabangani?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“UNkulunkulu wasezulwini uzabeka uMbuso ongasoze wabhidlizwa lanini. . . . Uzayibhidliza yonke leyomibuso [yabantu] iphele.” (UDanyeli 2:44) UMbuso kaNkulunkulu unguhulumende sibili.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

UMbuso kaNkulunkulu uzabuya nini?

UBUNGATHINI?

  • Akulamuntu okwaziyo

  • Sekuseduze

  • Awusoze ubuye

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Lelivangeli loMbuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.” (UMathewu 24:14) UMbuso kaNkulunkulu uzabuya ukhiphe bonke ububi obusemhlabeni nxa izindaba ezinhle sezitshunyayelwe kuyo yonke indawo.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

  • Akulamuntu lapha emhlabeni okwaziyo ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabuya nini.—UMathewu 24:36.

  • Iziphrofetho eziseBhayibhilini zitshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi uMbuso ufike.—UMathewu 24: 3, 7, 12.