Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

Ngangilolaka Njalo Ngiyisigebenga

Ngangilolaka Njalo Ngiyisigebenga
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1974

  • ILIZWE AZALELWA KULO: MEXICO

  • IMBALI: WAYEYISIGEBENGA FUTHI ETHANDA UKULWA

KUDALA KWAMI:

Ngazalelwa eCiudad Mante indawo enhle esedolobheni elikhulu okuthiwa yiTamaulipas, eMexico. Abantu bedolobho leli bayaphana njalo balomusa. Kodwa okudanisayo yikuthi indawo le yayiyingozi ngoba kwakulamaqembu ezigebenga.

Ngangingowesibili ebafaneni abane. Abazali bami bathi ngibhaphathizwe eRoma njalo ngacina sengililunga lekhwaya yesonto. Ngangifuna ukuthokozisa uNkulunkulu ngoba ngangisesaba ukwahlulelwa ngiyetshiswa esihogweni.

Ngesikhathi ngileminyaka emihlanu ubaba wasibalekela. Lokhu kwangizwisa ubuhlungu obukhulu njalo ngasala ngihlulukelwe. Ngangingakuzwisisi ukuthi yindaba esikhalele thina simthanda. Umama kwasekumele asebenze nzima ukuze asikhulise sobane.

Njengoba umama wayesetshona engekho ekhaya ngaqalisa ukubaleka esikolo ngisiyatshona labafana abakhulu kulami. Bangifundisa inhlamba, ukubhema, ukuntshontsha lokutshaya inqindi. Njengoba ngangikuthanda ukuba yingqwele ngafunda izindlela ezitshiyeneyo zokulwa kanye lokusebenzisa izikhali. Ngaba yisigebenga. Ngezinye izikhathi ngangisilwa ngombhobho kudutshulwana futhi ngangike ngidojwe ngigcwele igazi ngithe daca emgwaqweni. Kwakumzwisa ubuhlungu obukhulu umama ukungithola nginjalo futhi sokumele angigijimisele esibhedlela.

Ngileminyaka engu-16, omunye umfana esakhula sidlala sonke okuthiwa nguJorge wasivakatshela ngekhaya. Wasitshela ukuthi unguFakazi kaJehova njalo kukhona okuqakathekileyo ayefuna ukusitshela khona. Wayesivulela amavesi ukuze asichazele lokho ayekukholwa. Ngangingakaze ngilibale iBhayibhili yikho kwangimangalisa ukufunda ngebizo likaNkulunkulu lezinjongo zakhe. UJorge wacela ukufunda lathi iBhayibhili. Savuma.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngakhululeka mhla ngifunda ukuthi indaba yesihogo ayiveli eBhayibhilini. (AmaHubo 146:4; UmTshumayeli 9:5) Lokhu kwanginceda ngayekela ukumqhuqha uNkulunkulu kodwa  ngambona njengoBaba olothando ofuna abantwabakhe baphile impilo enhle.

Ngesikhathi ngifunda iBhayibhili ngakubona ukuthi kwakumele ngintshintshe ubuntu bami. Ukuze ngenelise ukukwenza kwakufanele ngifunde ukuthobeka njalo ngiyekele lokuba yisigebenga. Iseluleko esangincedayo sitholakala ku-1 KwabaseKhorinte 15:33, sithi: “Abangane ababi bayasona isimilo esihle.” Ngakunanzelela ukuthi kwasokumele ngehlukane labantu abangitshotshozela ukwenza okubi. Ngabalahla abangane ababi njalo esikhundleni sabo ngaba labangane abasebandleni lobuKhristu abasebenzisa izimiso eziseBhayibhilini hatshi izibhakela.

Omunye uMbhalo owanginceda kakhulu ngowabaseRoma 12:17-19. Uthi: “Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi. . . . Uma kusenzakala, kusiya mayelana lokubona kwenu, hlalani ngokuthula labantu bonke. Lingaphindiseli, . . . ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘“Ukuphindisela ngokwami; ngizaphindisela,” kutsho iNkosi.’” Amavesi la angenza ngakuzwisisa ukuthi uJehova wayezalungisa izinto ngesikhathi sakhe langendlela eqondileyo. Kancane kancane ngawunqoba umkhuba wokuthanda ukulwa.

Angisoze ngafa ngakukhohlwa okwenzakala ngelinye ilanga ntambama ngisiya ngekhaya. Abafana beqembu elaliyisitha bangihlasela njalo umkhokheli wabo wangitshaya emhlane ememeza esithi: “Bisela!” Ngahle ngenza umthandazo omfitshane ngicela uJehova ukuthi angincedise ngingaphindiseli. Lanxa kwasekusithi ngilwe ngenelisa ukubaleka. Ngelanga elilandelayo ngatshayisana lomkhokheli weqembu lelo. Ngezwa igazi selibila ngaphinda ngakhuleka kuJehova ngimcela ukuthi angincedise ngizibambe. Okwangimangalisayo yikuthi wangiqonda wathi kimi: “Ngicela ungixolele engikwenze khona izolo. Lami ngiyafisa ukuba njengawe. Ngifuna ukufunda iBhayibhili.” Kwangithabisa ukuthi ngangenelisile ukuzibamba. Lokhu kwabangela ukuthi laye aqalise ukufunda iBhayibhili.

Okwangidanisayo yikuthi abangakithi bayekela ukufunda iBhayibhili. Lanxa kunjalo ngazimisela ukuqhubeka ngifunda lokuthi ngingavumeli muntu kumbe olunye ulutho lungiphambanise. Ngangikwazi ukuthi ukuhlala ngihlangana labantu bakaNkulunkulu kwakuzanginceda njalo ngangizathola labangane ababezangikhuthaza. Ngaqhubeka ngithuthuka njalo ngo-1991 ngabhaphathizwa ngabanguFakazi kaJehova.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO:

Ngangingumuntu ololaka, othanda ukuba yingqwele njalo ngiyisigebenga. Kodwa iLizwi likaNkulunkulu likuntshintshile ukuphila kwami. Khathesi sengitshela wonke umuntu ofuna ukulalela umlayezo wokuthula otholakala eBhayibhilini. Kanti njalo sekuleminyaka engu-23 ngisenkonzweni yesikhathi esigcweleyo.

Ngake ngasebenza ewofisini yegatsha yaboFakazi bakaJehova eseMexico. Kulapho engabonana khona lowesifazane ongumKhristu okhutheleyo okuthiwa nguClaudia njalo satshada ngo-1999. Ngiyambonga uJehova ngokunginika inkosikazi ethembekileyo.

Sakhonza ndawonye ebandleni lolimi lwezandla lwaseMexico sifundisa abantu ngoJehova. Ngokuhamba kwesikhathi sacelwa ukuthi sithuthele eBelize ukuze siyefundisa abantu iBhayibhili. Lanxa singelazo izinto ezinengi lapha, siyathokoza kakhulu. Asizisoli sibili!

Ngokuhamba kwesikhathi umama waphinda waqalisa ukufunda iBhayibhili njalo wabhaphathizwa. Umnewethu omdala lomkakhe kanye labantwababo sebengoFakazi bakaJehova. Kanti njalo abanye abangane bami bakudala engake ngabatshumayeza labo sebekhonza uJehova.

Okudanisayo yikuthi abanye abafowethu sebafa ngoba kabazange batshiyane lempilo yobudlwangudlwangu. Aluba angintshintshanga mhlawumbe ngabe lami angisekho. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngokungidonsela kuye lasebantwini bakhe abangifundisa ngesineke langomusa indlela yokusebenzisa izimiso zeBhayibhili empilweni yami.