Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGAYITHOLA NGAPHI INDUDUZO?

Induduzo Ngezikhathi Zokuhlupheka

Induduzo Ngezikhathi Zokuhlupheka

Izinhlupho zithutsha ngendlela ezinengi esingeke sizibalise zonke. Khathesi ake sihlolisise izibonelo ezine esike saziqamba. Nanzelela ukuthi uNkulunkulu wabaduduza njani phakathi kwezinhlupho ezitshiyeneyo ezazibehlele.

UKUPHELELWA NGUMSEBENZI

“Ngafunda ukwamukela loba yiwuphi umsebenzi njalo safunda lokusebenzisa kuhle imali.”​—UJonathan

USeth * uthi: “Mina lomkami saphelelwa ngumsebenzi ngasikhathi sinye. Saqeda iminyaka emibili siphila ngokukhangezwa yizihlobo lokubambabamba lapha lalaphana. Ngenxa yalokho umkami uPriscilla wayesehlala ehlulukelwe njalo lami ngasengizibona ngingumuntu owehlulekayo.

“UPriscilla yena wancedwa yikuhlala ecabanga amazwi kaJesu akuMathewu 6:34 athi akufanelanga sikhathazeke ngelakusasa ngoba usuku ngalunye lulezalo izinhlupho. Okunye okwamnika amandla okubekezela yimithandazo eyayisuka enhliziyweni. Mina ngaduduzwa kakhulu liHubo 55:22. Njengomhubi ngakujikela kuJehova konke ukukhathazeka kwami njalo ngakubona ukuthi wayengisekela. Lanxa umsebenzi sengawuthola, siyazama sibili ukusebenzisa amazwi kaJesu akuMathewu 6:20-22 asikhuthaza ukuthi singazidingeli izinto ezinengi. Okusithokozisa kakhulu yikuthi sesilobudlelwano obuhle loNkulunkulu njalo lathi sesithandana kakhulu.”

UJonathan uthi: “Kwaba mnyama phambili ngesikhathi ukwehla komnotho kubangela ukuthi ibhizimusi yethu encane ibe lezikwelede ezinengi. Kwakungani sisebenzele idonki efileyo okweminyaka engu-20. Mina lomkami saqalisa ukuxabana ngenxa yemali. Ikhadi lokuthenga ngesikwelede (credit card) sasingasalisebenzisi sisesaba ukuthi ngeke balivume.

“Kodwa iLizwi likaNkulunkulu kanye lomoya wakhe ongcwele kwasisiza ukuthi senze izinqumo ezinhle. Ngafunda ukwamukela loba yiwuphi umsebenzi njalo safunda lokusebenzisa kuhle imali. Njengoba singoFakazi bakaJehova, sancedwa ngabanye esikhonza labo. Babesiqinisa njalo besincedisa ngesikhathi izinto zinzima kakhulu.”

 UMTSHADO UNGACHITHEKA

URaquel uthi: “Ngesikhathi umkami engibalekela ngezwa ubuhlungu, ngafuthelana njalo ngahlulukelwa. Kodwa uNkulunkulu wangiduduza sibili ngoba ngangisithi ngingathandaza ngizizwe sengingcono. Kwakungani uNkulunkulu uyayithoba inhliziyo yami.

“Ngiyambonga ngenxa yeLizwi lakhe iBhayibhili ngoba lehlisa ubuhlungu lokufuthelana engangikuzwa. Ngawafaka enhliziyweni amazwi omphostoli uPhawuli akuRoma 12:21 athi: ‘Linganqotshwa ngokubi, kodwa nqobani ububi ngobuhle.’

“Kulesikhathi sokuyekela okunye kudlule. . . Khathesi sengayekela ukucabanga ngohlupho lwami kodwa sengihlala ngisenza izinto ezingilethela intokozo.”​—URaquel

“Omunye umngane wami wanginceda ngabona ukuthi kwakufanele ngikwamukele okwakungehlele. Wangibalela umTshumayeli 3:6 njalo ngomusa wangitshela ukuthi kulesikhathi sokuyekela okunye kudlule. Kwakuyiseluleko esiqinileyo kodwa yiso engangisidinga. Khathesi sengayekela ukucabanga ngohlupho lwami kodwa sengihlala ngisenza izinto ezingilethela intokozo.”

U-Elizabeth uthi: “Ungachithekelwa ngumtshado uyabe ukudinga ukusekelwa. Mina ngancedwa ngumngane wami owayengiqinisa nsukuzonke. Wayelozwelo, engiduduza njalo wangenza ngabona ukuthi bakhona abantu abangithandayo. Ngileqiniso lokuthi uJehova wasebenzisa yena ukuze angiduduze ebuhlungwini engangiphakathi kwabo.”

NXA UGULA LOBA USUGUGILE

“Ngangisithi ngingathandaza ngizizwe sengingcono”​—ULuis

ULuis okukhulunywe ngaye esihlokweni sokuqala ulomkhuhlane omubi wenhliziyo osuphose wambulala kabili. Uphila ngokumpontshelwa umoya emaphatshini ngemitshina okwamahora angu-16 ngelanga. Uthi: “Ngihlala ngithandaza kuJehova. Nxa ngiqeda ukuthandaza ngihle ngiwuzwe umoya kaNkulunkulu ungiqinisa. Umkhuleko uyanginceda ngibe lesibindi sokuqinisela ngoba ngilokholo lokuthi uJehova uyangikhathalela.”

UPetra oseleminyaka edlula engu-80 uthi: “Zinengi izinto engifisa ukuzenza kodwa umzimba awusavumi. Kungizwisa ubuhlungu ukubona amandla ami ephela kancane kancane. Kuyangidina ukuthi sokumele ngiphile ngamaphilisi. Ngihlala ngicabanga ngendlela uJesu ancenga ngayo uYise ukuthi nxa kwakungenzakala ubunzima ayesekhangelane labo  bukhitshwe. UJehova wamphendula ngokumnika amandla. Lami uJehova uyangiqinisa. Ngikhuleka nsukuzonke njalo ngizwa sengingcono kakhulu nxa ngiqeda ukukhuluma loNkulunkulu.”—UMathewu 26:39.

UJulian oseleminyaka engu-30 ebulawa ngumkhuhlane ohlasela ubuchopho lomfukula (multiple sclerosis) uthi: “Lanxa sengisebenzisa isitulo sabagogekileyo, ukuhlala ngincedisa abanye kwenza ngijabule. Ukupha kungabudambisa ubuhlungu, ngesikhathi esifananayo uJehova uyasigcwalisa isithembiso sakhe sokuthi ngezikhathi zobunzima uzasinika amandla. Njengomphostoli uPhawuli lami ngithi: ‘Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.’”—KwabaseFiliphi 4:13.

NXA UFELWE

U-Antonio uthi: “Angizange ngikukholwe ukuthi ubaba wayesefile. Phela kwakudlule amalanga amahlanu eqalekile enganyikinyeki ngoba etshaywe yimota. Okubuhlungu yikuthi yena wayezihambela ngenyawo engeqanga umthetho womgwaqo. Kwakungaselanto engangingayenza. Ngangizama ukuzibamba izinyembezi nxa ngilomama kodwa sengingedwa zazijuluka. Ngangihlala ngizibuza ukuthi ubaba ufeleni.

“Ngalezonsuku ezazinzima ngangihlala ngicela uJehova ukuthi angiqinise njalo angenze ngihlaliseke. Kancane kancane ngangilokhu ngisiba ngcono. Ngakhumbula ukuthi iBhayibhili lithi sonke sehlelwa ‘yizikhathi ezimbi ezisifikela silibele.’ Njengoba uNkulunkulu engaqambi amanga ngilokholo lokuthi ubaba uzavuka ngiphinde ngimbone.”—UmTshumayeli 9:12; UJohane 11:25; KuThithusi 1:2.

“Lanxa ingozi yendizamtshina yabulala indodana yethu, okusithokozisayo yikuhlala sicabanga ngezikhathi ezinengi ezijabulisayo sindawonye.”​—URobert

URobert okukhulunywe ngaye esihlokweni esisekuqaliseni laye wayelemicabango enjalo. Uthi: “Mina lomkami uMaribel sancedwa yikuhlala sikhuleka kuJehova okwasenza saba lokuthula okuvela kuNkulunkulu okukhulunywa ngakho kwabaseFiliphi 4:6, 7. Lokhu kwasenza senelisa ukutshela intathelizindaba ngethemba esilalo lokuthi abafileyo bazavuswa. Lanxa ingozi yendizamtshina yabulala indodana yethu, okusithokozisayo yikuhlala sicabanga ngezikhathi ezinengi ezijabulisayo sindawonye.

“Lapho abanye oFakazi besitshela ukuthi basibonile ku-TV sikhuluma ngokholo lwethu ngesibindi sabatshela ukuthi kwakungenxa yokuthi babesikhulekela. Ngileqiniso lokuthi uJehova wayesiduduza ngamazwi aqinisayo ababesitshela wona.”

Izibonelo esesixoxe ngazo zisitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukududuza bonke abantu. Kambe ukuthi lawe angakududuza? Kungelani lokuthi ulohlupho olunganani uJehova angenelisa ukukududuza. * Ungaya kuye uzayithola induduzo. UnguNkulunkulu “wenduduzo yonke.”​—2 KwabaseKhorinte 1:3.

^ ndima 5 Amabizo antshintshiwe.

^ ndima 23 Nxa ulesifiso sokufunda ngoNkulunkulu njalo ufuna ukuthola induduzo evela kuye, thintana laboFakazi bakaJehova abahlala endaweni ohlala kuyo loba ubhalele iwofisi yegatsha eseduze lawe.