Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ITetragrammaton yindlela ibizo likaNkulunkulu elingcwele elithi Jehova elibhalwa ngayo ngesiHebheru, libalwa kusukela esandleni sokudla kusiya kwesenxele

Uhlamvu Oluncane LwesiHebheru Olulamandla

Uhlamvu Oluncane LwesiHebheru Olulamandla

Kambe singaba leqiniso lokuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu zizagcwaliseka? UJesu wayeqiniseka ukuthi zizagcwaliseka njalo indlela ayefundisa ngayo yayisenza izilaleli zakhe lazo zikukholwe lokhu. Cabanga ngomzekeliso awutsho eNtshumayelweni yaseNtabeni obhalwe kuMathewu 5:18: “Ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalale izulu lomhlaba kakuyikususwa lutho eMthethweni, loba libadlana kumbe lichatshana elilotshiweyo, kuze kupheleliswe konke.”

Uhlamvu lwesiHebheru oluncane kulazo zonke ngoluthi י (yod), njalo luyingxenye yabongwaqa abane ababumba ibizo likaNkulunkulu elingcwele elithi Jehova. * Abafundisi bomthetho labaFarisi babewaqakathekisa wonke amazwi woMthetho kaNkulunkulu kanye lawo wonke ‘amachatshana alotshiweyo.’

UJesu wathi izulu lomhlaba kunganyamalala kulokuthi okuncane kulakho konke okutshiwo eMthethweni kungagcwaliseki. Kodwa iMibhalo ithi izulu lomhlaba kuzahlala kuze kube nini lanini. (IHubo 78:69) Ngakho umutsho lo usiqinisekisa ukuthi konke kugoqele lokuncane okutshiwo eMthethweni kuzagcwaliseka.

UJehova ulendaba yini lezinto ezincane? Ye, ulendaba lazo. Ngokwesibonelo ama-Israyeli atshelwa ukuthi angephuli loba yiliphi ithambo lezinyane lePhasika. (U-Eksodusi 12:46) Kungakhanya kuyinto encane le, kodwa ayekuzwisisa yini ukuthi kungani kwakungamelanga ephule amathambo? Engxenye ayengakuzwisisi. Lanxa kunjalo uJehova uNkulunkulu yena wayekwazi ukuthi lokhu kwakuyisiphrofetho esimayelana loMesiya esokuthi amathambo akhe ayengasoze ephulwe ngesikhathi ebulawa esigodweni sokuhlutshwa.​—IHubo 34:20; UJohane 19:31-33, 36.

Asifundisani amazwi kaJesu? Lathi lamuhla singaqiniseka ukuthi zonke izithembiso zikaJehova uNkulunkulu zizagcwaliseka ngokupheleleyo. Uhlamvu oluncane lwesiHebheru lwenza ukholo lwethu luqine ezithembisweni zikaNkulunkulu.

^ indima 3 Uhlamvu lwesiGiriki oluncane kulazo zonke ngoluthi iota futhi luyafanana lolwesiHebheru oluthi י (yod). UJesu wayengabe ekhuluma ngohlamvu lwesiHebheru ngoba uMthetho kaMosi wawubhalwe ngalololimi kuphela.