Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuqakathekile ukuxoxa kusesemasinya

Nxa Ilunga Lemuli Lihlaselwa Ngumkhuhlane Ongelaphekiyo

Nxa Ilunga Lemuli Lihlaselwa Ngumkhuhlane Ongelaphekiyo

UDOREEN * wethuka kakhulu ngesikhathi umkakhe uWesley owayeleminyaka engu-54 ebanjwa umkhuhlane ohlasela ubuchopho okuthiwa yi-brain tumor. Odokotela bathi usesalelwe zinyanga ezimbalwa ephila. UDoreen uthi: “Kwakungani ngiyaphupha ngesikhathi ngikuzwa lokhu. Alandelana amaviki ngilokhu ngilesithuli. Ngangibona angani kwenzakala kwabanye abantu hatshi emulini yethu. Ngangingakulungiselelanga.”

Okudanisayo yikuthi banengi abantu abazizwa njengoDoreen. Umkhuhlane ongelaphekiyo ungahlasela loba ngubani loba ngasiphi isikhathi. Okuhle kakhulu yikuthi bakhona abazimisela ngenhliziyo emhlophe ukunakekela isihlobo esibanjwe umkhuhlane ongelaphekiyo. Lanxa kunjalo akulula ukwenza umsebenzi lo. Kuyini okungenziwa ngamalunga emuli ukuze aduduze njalo anakekele ogulayo? Labo abanakekela isigulane bangenzani ukuze balwisane lezimo abahlangana lazo ngesikhathi benakekela isigulane? Nxa ukufa sekuqoqoda emnyango kuyini okumele bakulindele? Singakaxoxi ngemibuzo le, asiqaleni ngokuhlola ukuthi kungani kungumsebenzi onzima ukunakekela ogulayo.

UHLUPHO LWAKULEZINSUKU

Eminyakeni edlulileyo abantu bebephila isikhathi esifitshane ngitsho lasemazweni athuthukileyo. Abantu babethanyelwa masinyane yimikhuhlane ethelelwanayo loba izingozi. Okunye okwakubangela lokhu yikuthi izibhedlela zazizilutshwane futhi abantu abanengi babenakekelwa ngamalunga ezimuli zabo besezindlini baze bafele khona. Kodwa izindlela zokwelapha ezintsha sezenze lokhu kwantshintsha.

Lamuhla intuthuko kwezokwelapha incede odokotela ukuthi balwisane lemikhuhlane ukuze abantu baphile isikhathi esithe xaxa. Khathesi  umuntu usengaphila iminyaka eminengi lanxa elomkhuhlane owawungaphanga umbulale kudala. Lanxa kunjalo akutsho ukuthi umkhuhlane lo uyabe ususelapheka. Phela izigulane ezinengi zilokhu zithwele nzima okokuthi ziyehlukela lokuzinakekela. Ukunakekela umuntu onjalo kunzima kakhulu njalo kudinga isineke.

Lokhu sekubangele ukuthi izigulane ezinengi zifele ezibhedlela hatshi ezindlini. Abantu abanengi abasajayelananga lesimo umuntu abakiso nxa esesifa futhi balutshwane abake babona umuntu ephela. Ukwesaba sekubangele ukuthi abanye bayale kumbe besabele khatshana ukunakekela ilunga lemuli eligulayo. Kuyini okungabanceda?

HLELA KUSESELESIKHATHI

Okwenzakala kuDoreen kutshengisa ukuthi ukugula kwelunga lemuli kubaqeda amandla abantu abanengi. Kuyini okungakunceda ukuthi uzilungiselele lanxa ukugulelwa kungakwenza ukhathazeke kakhulu, wesabe loba ube sebuhlungwini? Inceku kaNkulunkulu ethembekileyo yathandaza yathi: “Sifundise ukubala kuhle izinsuku zethu, ukuze sizuze inhliziyo yenhlakanipho.” (IHubo 90:12) Kumele ukhuleke kuJehova uNkulunkulu ukuze akusize ukuthi ufunde ‘ukubala izinsuku zakho’ ngokuhlakanipha. Lokhu kuzakunceda ukuthi uwasebenzise kuhle amalanga aseleyo ulalowo ogulayo.

Okungakunceda ukuthi ukwenze lokhu yikuhlela kuseselesikhathi. Nxa lowo ogulayo esakhuluma futhi evuma ukuthi lixoxe laye ngendaba yokugula kwakhe, kungaba kuhle ukumbuza ukuthi uzafuna ukwenzelwa ngubani izinqumo nxa engasenelisi ukwenza njalo. Kumele uxoxe laye ngokuthi uzafuna yini ukufakwa emitshineni ukuze kulondolozwe impilo yakhe, ukulaliswa esibhedlela kumbe ukuthi elatshwe ngezinye izindlela. Ukwenza njalo kuzenza ukuthi izingxabano emulini zibe nganeno njalo akulamuntu ozasala ezizwa elecala. Ukuxoxa kuseselesikhathi kunceda imuli ukuthi yenelise ukunakekela kuhle lo ogulayo. IBhayibhili lithi: “Amaqhinga ayehluleka uma kungelazeluleko.”​—IZaga 15:22.

INDLELA ONGAPHATHISA NGAYO

Onakekela ogulayo ulomsebenzi omkhulu wokududuza isigulane. Umuntu ogulela ukufa kumele atshengiswe ukuthi uyathandwa lokuthi kakhalalwanga. Ungakwenza njani lokhu? Ungambalela amabhuku awathandayo njalo umhlabelele lezingoma ezingamqinisa futhi zimenze athokoze. Abantu abanengi abagulayo baduduzwa yikubanjwa isandla lilunga lemuli lokukhulunyiswa kuhle bengakhahlanyezwa.

 Ukumtshela ukuthi ngubani omvakatsheleyo kuyanceda. Omunye umbiko ubika ukuthi ‘ukuzwa endlebeni yikho okuba ngokokucina ukuphela. [Isigulane] siyabe silokhu sisizwa kakhulu lanxa singakhanya silele yikho akumelanga utsho ulutho ongeke ulutsho siphapheme.’

Nxa kusenza, lingakhuleka ndawonye. IBhayibhili lisitshela ukuthi kwesinye isikhathi umphostoli uPhawuli labanye bakhe babephakathi kwesimo esinzima futhi ukuphila kwabo kwakusengozini. Benzani ukuze bathole uncedo? UPhawuli wancenga abangane bakhe ukuthi ‘babasize ngemikhuleko yabo.’ (2 KwabaseKhorinte 1:8-11) Ukukhuleka ngesikhathi esinzima kuyanceda sibili.

KWAMUKELE OKUZAKWENZAKALA

Ukwazi ukuthi lo ogulayo uzakufa kungasenza sikhathazeke kakhulu, ngoba ukufa akujayeleki. Sasingadalelwanga ukuthi sife. (KwabaseRoma 5:12) ILizwi likaNkulunkulu lithi ukufa ‘yisitha.’ (1 KwabaseKhorinte 15:26) Ngakho ukucabanga ngokuthi ogulayo uzakufa kungabanzima sibili.

Lanxa kunjalo, ukulindela okuzakwenzakala kunganceda amalunga emuli ukuthi angethuki kakhulu njalo azame ukwenza izinto zibe ngcono. Okunye okungenzakala ngesikhathi leso kubhalwe ebhokisini elithi “ Nxa Sekusele Udokoza.” Okusebhokisini lelo akwenzakali ebantwini bonke njalo akwenzakali ngokulandelana ngaso sonke isikhathi. Kodwa izigulane ezinengi zandise ukuhlaselwa yizinto lezo.

Nxa ilunga lemuli selifile, kungabakuhle ukuthintana lomngane owayethembise ukuthi uzancedisa. Ababenakekela ogulayo lamalunga emuli kumele batshelwe ukuthi ubuhlungu umufi abebuzwa sebuphelile. UMdali wabantu uyasitshela ukuthi “abafileyo kabazi lutho.”​—UmTshumayeli 9:5.

UMNAKEKELI OMKHULU

Unganineli khatshana uncedo lwabanye

Kuqakathekile ukuthembela kuNkulunkulu ngesikhathi ilunga lemuli lisagula njalo akumelanga siyekele ukwenza njalo lalapho ilunga leli selifile. UNkulunkulu angasebenzisa abanye ukuthi bakududuze njalo bakuncedise. UDoreen uthi: “Ngafunda ukungabanineli khatshana abazongincedisa. Uncedo esaluphiwa ngabanye lwasimangalisa. Mina lomkami asizange sithandabuze ukuthi uJehova nguye owayesithi, ‘Ngilani, ngizalincedisa buze buphele ubunzima.’ Angisoze ngikukhohlwe lokhu.”

UJehova uNkulunkulu nguye uMnakekeli omkhulu. Uyabuzwisisa ubuhlungu esibuzwayo ngoba unguMdali wethu. Uyenelisa futhi ulesifiso sokusincedisa lokusikhuthaza ukuze singapheli amandla. Kanti njalo usithembisa ukuthi uzakuqeda du ukufa njalo avuse bonke abasenkumbulweni yakhe. (UJohane 5:28, 29; ISambulo 21:3, 4) Lapho-ke sizavumelana lomphostoli uPhawuli owathi: “Kungaphi ukunqoba kwakho, wena kufa? Lungaphi udonsi lwakho, wena kufa?”​—1 KwabaseKhorinte 15:55.

^ indima 2 Amabizo antshintshiwe.