Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Abantu emasontweni amanengi bakholwa ukuthi umphefumulo awufi

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IBHAYIBHILI LISITSHELANI NGOKUFA?

Insindabaphenduli

Insindabaphenduli

ABANTU balemibono eminengi futhi etshiyeneyo mayelana lokufa. Abanye bacabanga ukuthi umuntu angafa uyaqhubeka ephila engesinye isidalwa kumbe ekweyinye indawo. Abanye bathi umufi uyazalwa kutsha aphinde aphile. Kodwa abanye bathi umuntu angafa kuhle kuphele konke ngaye.

Lawe kungabe kukhona okukholwayo ngendaba le, kusiya ngokuthi wakhuliswa njani lokuthi wakhulela ngaphi. Abantu bakhuluma okunengi ngalokho okwenzakalayo nxa umuntu angafa. Kambe ukhona yini umuntu ongasihlubela indlubu ekhasini loba enye indawo esingathola khona izimpendulo eziliqiniso zombuzo lo odida ingqondo?

Sekuleminyaka eminengi abafundisi bamasonto befundisa ukuthi umphefumulo awufi. Amasonto amanengi agoqela awesiKhristu, awesiHindu, awesiJuda, awesiMuslim kanye lamanye, akholwa ukuthi umphefumulo awufi okutsho ukuthi uyasala uphila nxa umzimba ungafa futhi uyabe uphila endaweni yomoya. AmaBhuda wona akholwa ukuthi nxa umuntu angafa uyabe elokhu ezalwa kutsha kanenginengi aze acine engasahlupheki. Isimo lesi basibiza ngokuthi yi-Nirvana.

Izimfundiso zonke lezi zenza abantu abanengi emhlabeni bakholwe ukuthi nxa umuntu angafa uyabe esevulelwe ithuba lokuthi ayephila kwenye indawo. Yikho abanengi besithi ukufa yingxenye eqakathekileyo yokuphila futhi kuyintando kaNkulunkulu. Kodwa iBhayibhili lithini ngendaba le? Sicela ubale isihloko esilandelayo ukuze uzizwele. Impendulo yakhona ingakumangalisa.