Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

UJesu wayebaphatha njani abantu abalobulephero?

Ngezikhathi zeBhayibhili amaJuda ayewesaba umkhuhlane wobulephero. Umkhuhlane lo wawuyingozi ngoba wawuhlasela imisipha okokuthi umuntu olawo wayecina esegogekile. Yayingaziwa indlela yokwelapha umkhuhlane wobulephero. Owayehlaselwe ngumkhuhlane lo wayehlaliswa yedwa kanti njalo kwakumele amemeze ukuze abanye bangasondeli phansi kwakhe.—ULevi 13:45, 46.

Abakhokheli abangamaJuda babefaka eyabo imithetho enzima lecindezelayo mayelana lokuphathwa kwabantu abalobulephero eyayingekho eMibhalweni. Ngokwesibonelo imithetho yaborabi yayisithi umuntu angasondeli eduze kolobulephero ngamamitha amabili. Kodwa nxa kwakulomoya ovunguzayo kwakumele aqhelelane labantu ngamamitha angu-45. Abanye orabi babewusebenzisa kubi umthetho oseBhayibhilini othi olobulephero kumele ahlale “phandle kwesihonqo” bona basebesithi kumele ahlale ngaphandle kwedolobho. Omunye urabi wayesithi angabona umuntu olobulephero phakathi kwedolobho wayemjikijela ngamatshe abesesithi: “Hamba endaweni yakho ungangcolisi abanye abantu.”

UJesu yena wayebaphatha ngendlela etshiyeneyo. Kulokuthi abaninele khatshana wayebathinta ngezakhe izandla aphinde abasilise.—UMathewu 8:3.

Abakhokheli bamaJuda babesithi umtshado ungachithwa sekutheni?

Isithupha sokuchitha umtshado okungenzeka ukuthi ngesika-71/72 C.E.

Abakhokheli benkolo bangekhulu lokuqala C.E. babephikisana ngendaba yokuchitha umtshado. Yikho ngesinye isikhathi baze bahlasela uJesu ngombuzo othi: “Kusemthethweni yini ukuthi indoda ilahle umkayo loba kungasiphi isizatho?”​—UMathewu 19:3.

Umthetho kaMosi wawuvumela indoda ukuthi ichithe umtshado kuphela nxa “ifumene ihlazo” kumkayo. (UDutheronomi 24:1) Ngesikhathi uJesu elapha emhlabeni kwakulamaqembu amabili aborabi ayefundisa imibono etshiyeneyo mayelana lomthetho. Elinye kwakuthiwa yi-Shammai lalilomthetho oqinileyo ngoba lalifundisa ukuthi umtshado wawungachithwa kuphela nxa omunye “engaziphathanga” loba efebile. Elinye okwakuthiwa yi-Hillel lona lalifundisa ukuthi indoda yayingawuchitha umtshado nxa inkosikazi iphambanise into encane nje. Lalisithi indoda ingawuchitha futhi nxa umfazi epheke imboza loba esebone elinye itshatshazi lomfazi elidlula lowo amthetheyo.

Pho uJesu wawuphendula esithini umbuzo wabaFarisi? UJesu waphendula wathi: “Lowo olahla umkakhe, ngaphandle kokuba efebile, athathe omunye umfazi uyaphinga.”​—UMathewu 19:6, 9.