Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuqathanisa Okungakunceda Okwamagama

Ukuqathanisa Okungakunceda Okwamagama

UNGUMKHRISTU yini? Uma kunjalo ungomunye wabantu abadlula 2 bhiliyoni abasemhlabeni abazithi bangamaKhristu, okutsho ukuthi umuntu oyedwa kwabathathu uthi ungumKhristu. Lamuhla kulamasonto amanengi kakhulu athi angawobuKhristu kodwa adabukene phakathi ngenxa yokufundisa izinto ezitshiyeneyo. Izimfundiso wena ozikholwayo ungathola ukuthi zitshiyene lezabanye abazithi ngamaKhristu. Kuqakathekile ukuhlola lokho okukholwayo nxa ufisa ukukhonza ngendlela eqondileyo efundiswa liBhayibhili.

Abalandeli bakaJesu Khristu bakuqala babebizwa ngokuthi “ngamaKhristu.” (ImiSebenzi 11:26) Kwakungadingakali elinye ibizo lokuwehlukanisa ngoba yiwo wodwa amaKhristu ayekhona. AmaKhristu ayemanyene njalo ayelandela imilayo kaJesu Khristu onguye owayengumqali wesiziba sobuKhristu. Kuthiwani ngesonto okuyo? Uyakukholwa yini ukuthi ifundisa lokho okwakufundiswa nguKhristu lokuthi yenza khona kanye okwakusenziwa ngabalandeli bakhe bakuqala? Kuyini okungenza ube leqiniso sibili? Indlela yinye kuphela, ukuhlolisisa iBhayibhili.

Cabanga ngalokhu: UJesu Khristu wayeyihlonipha kakhulu iMibhalo ngoba wayesazi ukuthi  iyiLizwi likaNkulunkulu. Wabasola kakhulu labo ababeqakathekisa amasiko abo njalo bekhangelela phansi izimfundiso eziseBhayibhilini. (UMakho 7:9-13) Lokhu kusenza sibone ukuthi abalandeli bakaJesu beqiniso kumele bafundise okuvela eBhayibhilini. Yikho-ke kuhle ukuthi umKhristu ngamunye azibuze ukuthi, ‘Izimfundiso ezisesontweni yami ziyavumelana lalokho okuseBhayibhilini yini?’ Ukuze uphendule umbuzo lo xeganisa lokho okufundiswa liBhayibhili lalokho okufundiswa esontweni yakho.

UJesu wathi ukukhonza uNkulunkulu kumele kusekelwe eqinisweni njalo iqiniso lona silithola eBhayibhilini. (UJohane 4:24; 17:17) Umphostoli uPhawuli wathi ukuze abantu basindiswe kumele “balazi iqiniso.” (1 KuThimothi 2:4) Kuqakathekile ukuthi lokho esikukholwayo kuvele eBhayibhilini ngoba yikho okuzasenza sisindiswe.

QATHANISA IZIMFUNDISO ZAKHO LALOKHO OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI

Zama ukukhangela imibuzo le eyisithupha ubusuhlola lezimpendulo ezivela eBhayibhilini. Bala amavesi ubusucabangisisa ngezimpendulo zakhona. Ngemva kwalokho zibuze, ‘Engikufundiswa esontweni kuyahambelana yini lalokho okufundiswa liBhayibhili?’

Ukuxeganisa okunjalo kuzakunceda okwamagama. Uyafisa yini ukuqathanisa okunye okufundiswa liBhayibhili lalokho okufunda esontweni yakho? OFakazi bakaJehova bangakuncedisa ukuzwisisa iqiniso elicacileyo elitholakala eBhayibhilini. Cela omunye wabo ukuthi azofunda lawe iBhayibhili mahala loba ungene kuwebhusayithi yethu i-jw.org.