Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

Ngehluleka Kanengi Kodwa Ngacina Sengiphumelela

Ngehluleka Kanengi Kodwa Ngacina Sengiphumelela
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1953

  • ILIZWE AZALELWA KULO: AUSTRALIA

  • IMBALI:WAYEGQILAZWE YIPHONOGIRAFI

KUDALA KWAMI:

Ubaba wayehlala eGermany wasethuthela e-Australia ngo-1949. Wayezodinga umsebenzi emamayini kanye lasemankampanini aphehla amandla egetsi yikho wafika wahlala eVictoria. Kulapho abonana khona lomama basebetshada, mina ngasengizalwa ngo-1953.

Ngemva kweminyaka emilutshwane umama waqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova, yikho ngisesemncane imfundiso yeBhayibhili yathontela lakimi. Ubaba wayengezwani lezokukhonza. Waqalisa ukuba lodlakela okokuthi lomama wayesemqhuqha okuzwayo. Umama waqhubeka efunda iBhayibhili ngudlu njalo waqalisa ukukuthanda ayekufunda. Ubaba wayesithi angaphuma, umama asale efundisa mina lomnawami oyinkazana ayekufundile. Wasifundisa ukuthi umhlaba uzakuba lipharadayisi lokuthi kumele silandele okufundiswa liBhayibhili ukuze sithokoze empilweni.—AmaHubo 37:10, 29; u-Isaya 48:17.

Ubaba wayelokhu elodlakela yikho ngathi sengileminyaka engu-18 ngabona kungcono ukuyazihlalela ngedwa. Lanxa nje ngangikukholwa engakufundiswa ngumama angizange ngibone ukuqakatheka kwakho. Kwangehlula ukukulandela. Ngathola umsebenzi wokulungisa amagesti kwenye imayini yamalahle. Ngatshada ngileminyaka engu-20. Sithe sesilomntwana ngemva kweminyaka emithathu ngaqalisa ukucabangisisa ukuthi kuyini okuqakathekileyo empilweni yami. Ngangikwazi ukuthi iBhayibhili yilo elinganceda emulini yikho ngaqalisa ukufunda laboFakazi. Kodwa umkami yena wayengafuni lakuzwa ngaboFakazi. Ngathi ngivela komunye umhlangano wabo, umkami wathi ngikhethe phakathi kokufunda iBhayibhili lokuthi sehlukane. Ngaphelelwa ngasengisenza ayekufuna, ngatshiya ukufunda laboFakazi. Ngemva kwesikhathi ngazisola ngokwehluleka ukulandela engangikwazi ukuthi kuqondile.

Ngelinye ilanga engisebenza labo bangibukelisa iphonogirafi. Ngangikukholisa kodwa kungikhathaza kakhulu njalo umzwangedwa wami wawungithonisisa. Ngangikwazi ukuthi uNkulunkulu uzangijezisa ngoba ngake ngakufunda eBhayibhilini ukuthi uyakuzonda engangikwenza. Kodwa ukuhlala ngibukela imifanekiso engcolileyo kwenza ngaqalisa ukuyijayela yacina ingasangethusi. Ngaqalisa-ke ukuba yisigqili sayo.

Phakathi leminyaka engu-20 eyalandelayo ngangilokhu ngiqhelelana  lalakho engangikufundiswe ngumama. Izenzo zami zazitshengisa ukuthi ekhanda kwakugcweleni. Ngasengikhuluma izibozi zodwa, ngihlekisa abanye ngezinkulumo ezingcolileyo zemacansini. Ngasengilombono otshekileyo ngezemacansini. Lanxa unkosikazi wayekhona ngasengilabanye emaceleni. Ngelinye ilanga ngazibuka esibukweni ngakhuluma ngedwa ngathi, ngiyazenyanya. Kulokuthi ngizihloniphe ngasengizenyanya.

Umtshado wami wacina usuchithekile, impilo yaqalisa ukungijiyela okwekhandlela. Ngathandaza kuJehova ngenhliziyo yonke. Ngaqalisa ukufunda iBhayibhili lanxa kwasekuleminyaka engaba ngu-20 ngingalifundi. Ngalesosikhathi ubaba wayesetshonile, umama yena wayesebhaphathiziwe esenguFakazi kaJehova.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Indlela engangiziphatha ngayo lalokho okufundiswa liBhayibhili kwakungahambelani ngitsho. Ngangifuna ukuba lokuhlaliseka engqondweni njengoba nje iBhayibhili lisithembisa. Ngazimisela ukungakhulumi inhlamba lokuqeda ulaka engasengilalo. Ngazimisela lokutshiya ukuziphatha kubi, ukubheja, ukudakwa kanye lokuntshontshela umqatshi wami.

Engangisebenza labo babengazwisisi ukuthi yindaba sengintshintsha. Yaze yaba mithathu iminyaka belokhu bengitshotshozela ukuthi ngibuyele empilweni yakudala. Kwakusithi ngingakhuluma inhlamba loba ulaka luvuke babememeza bakholise bathi: “Ehee! Nguye uJoe esimaziyo lo.” Ayengiqeda amandla amazwi la, ngihle ngizibone ngiyisehluleki.

Emsebenzini iphonogirafi yayizibambile, uyithola kumakhompiyutha loba kokunye okuprintiweyo. Kwakungumkhuba wabo ukuthumezelana imifanekiso engcolileyo, njengoba nje lami ngangikwenza kudala. Ngangilwisa ukutshiyana layo kodwa babengithwalele ubhulo. Ngatshela umuntu owayengifundisa iBhayibhili ukuze angincedise njalo angikhuthaze. Wangilalela ngesineke ngimtshela okwakusesifubeni. Wangibalela amavesi, engitshengisa indlela yokunqoba umkhuba lo njalo wangikhuthaza ukuthi ngikhuleke kokuphela ngicele uJehova angincedise.AmaHubo 119:37.

Ngelinye ilanga ngabiza engangisebenza labo saba lomhlangano. Sebethe gwaqa, ngabatshela ukuthi baphe utshwala amanye amadoda amabili ayeyizidakwa. Bonke bavungama bathi: “Okungaqalwayo! Utshwala bubathwalise nzima abantu laba!” Ngabaphendula ngathi: “Liqinisile, kuyafanana lakimi.” Kusukela mhlalokho babona ukuthi ngangisempini yokutshiyana lephonogirafi njalo bahle bacina ukungibamba ngamandla.

Njengoba uJehova wayengincedisa ngacina senginqobile. Ngabhaphathizwa ngo-1999 ngaba nguFakazi kaJehova, ngiyathokoza ngokuthola elinye ithuba lokuphila impilo elungileyo egcwele intokozo.

Sengizwisisa ukuthi yindaba uJehova ezizonda izinto lezi engangizithanda. Njengoba engubaba olothando wayefuna ngingehlelwa yimpumela ebuhlungu ebangelwa yikubukela iphonogirafi. Ngavuma ngedwa ukuthi amazwi akuZaga 3:5 lo-6 aliqiniso. Amazwi akhona athi: “Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ungathembi okwakho ukuzwisisa; mvume kuzo zonke izindlela zakho yena uzaqondisa zonke izindlela zakho.” OkuseBhayibhilini kuyasivikela kuphinde kusenze siphumelele.—AmaHubo 1:1-3.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO:

Khathesi sengizihlonipha njalo sengihlalisekile engqondweni, akusafanani lakudala. Sengiphila impilo ehlanzekileyo njalo ngiyabona ukuthi uJehova wangithethelela futhi uyangisekela. Ngo-2000 ngatshada loKarolin, laye nguFakazi njalo uyamthanda uJehova njengami. Ukuthula kubuzwa emzini wami. Sibonga singaqedi ngokuba phakathi kwabazalwane abalothando njalo abamanyeneyo abasemhlabeni wonke.