Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IBHUKU​—ELINGASOZE LITSHABALALE

IBhayibhili Kalitshabalaliswanga Yikubola

IBhayibhili Kalitshabalaliswanga Yikubola

UHLUPHO: Ngesikhathi abalobi labomabhalani bebhala iBhayibhili babebhalela ezikhumbeni kanye lasemaphepheni enziwe ngolunye uhlobo lomhlanga okuthiwa yi-papyrus. (2 KuThimothi 4:13) Izinto lezi zazingenza njani ukuthi iBhayibhili litshabalale?

Amaphepha enziwe ngemihlanga ayajujuka njalo ayaphangisa ukudabuka abe esevuthuka. URichard Parkinson loStephen Quirke abahlola imbali e-Egypt bathi: “Iphepha leli liyabola kusale sekuzintambontambo loba sekuyimpuphu. Nxa ligoqiwe lingakhunta kanti nxa ligqitshelwe lingadliwa ngamagundwane loba yizibungu ikakhulu umuhlwa.” Amanye amaphepha avunjululwayo agugiswa yikuba sendaweni elokukhanya lokuba sendaweni emanzi.

Izikhumba zona ziqinile kulamaphepha la kodwa lazo ziyaguga nxa zingaphathwa butshapha loba zingabekwa endaweni elokukhanya loba emanzi. * Kanti njalo zingadliwa yizibungu. Ibhuku elithi Everyday Writing in the Graeco-Roman East liveza ukuthi lezi ngezinye izizatho ezenza imibhalo eminengi yakudala ingatholakali lamuhla. Aluba iBhayibhili labola ngabe konke elikumumutheyo lakho sokwanyamalala.

OKWENZA LANGATSHABALALI: Umthetho owawuphiwe amaJuda wawusithi inkosi ngayinye kwakumele ‘izilobele umthetho,’ okutsho amabhuku okuqala amahlanu eBhayibhili. (UDutheronomi 17:18) Kanti njalo omabhalane benza amakhophi amanengi emibhalo le okokuthi ngekhulu lokuqala C.E.  *, iMibhalo yayisatholakala emasinagogeni ako-Israyeli laseMakhedoniya. (ULukha 4:16, 17; ImiSebenzi 17:11) Kodwa kuyini okwenza eminye imibhalo eyalotshwa ntolontolo itholakale lalamuhla?

Imibhalo ebizwa ngokuthi ngama-Dead Sea Scrolls eyatholakala ngemva kwamakhulu eminyaka iphakathi kwezimbiza zebumba

Esinye isifundiswa sezenkolo okuthiwa nguPhilip W. Comfort sithi: “Ukuze amaJuda alondoloze iMibhalo ayefaka incwadimgoqwa phakathi kwezimbiza zebumba.” AmaKhristu lawo aqhubeka esenza njalo. Yikho kutholakale eminye imibhalo yeBhayibhili eyabhalwa kudala ezimbizeni zebumba, ezimbalwini lakwezinye izindawo ezilugwadule.

IMPUMELA: Izinkulungwane zemibhalo yakuqala yeBhayibhili ezingaba leminyaka engu-2 000 zilokhu zikhona lalamuhla. Ayikho eminye imibhalo yakudala elondolozwe ngalindlela!

^ Isigaba 5 Ngokwesibonelo, incwadi eyasayinwayo okuthiwa yi-U.S. Declaration of Independence yabhalelwa esikhumbeni. Sekuleminyaka engaba ngu-250 yabhalwa kodwa isiguge okokuthi ayisabaleki.

^ Isigaba 6 U-B.C.E. umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni njalo u-C.E. umela ukuthi “Common Era” okutsho ukuthi uJesu esebuyile emhlabeni.