INQABAYOKULINDA No. 4 2016 | Ibhuku​—Elingasoze Litshabalale

Kunengi obekungatshabalalisa iBhayibhili loba umlayezo walo. Ukungatshabalali kwalo kumangalisa ngani?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Indaba Eqakathekileyo

Alikho elinye ibhuku elintshintshe ukuphila kwabantu. Kodwa singalithemba yini iBhayibhili?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

IBhayibhili Kalitshabalaliswanga Yikubola

Abalobi labomabhalani beBhayibhili babebhalela ezikhumbeni kanye laku-papyrus. Kuyini okwenze ukuthi imibhalo le ihlale kuze kube lamuhla?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Alizange Litshabalaliswe Yizitha

Abezombusazwe kanye labakhokheli bezinkolo bazama ukuvimbela abantu ukuba lamaBhayibhili, ukuwenza lokuwahumutsha. Akula owaphumelelayo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kalitshabalaliswanga Ngabantu Ababezama Ukuntshintsha Elikutshoyo

Ezinye izigangi zazama ukuntshintsha umlayezo weBhayibhili. Kuyini okwenza amacebo abo abonakala njalo angaphumeleli?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kuyini Okwenze IBhayibhili Langatshabalali?

Kuyini okwenza ibhuku leli liqakatheke kangaka?

Ubukwazi Yini?

Indlela uJesu ayephatha ngayo abalobulephero yayimangalisa ngani? Abakhokheli bamaJuda babesithi umtshado ungachithwa sekutheni?

Udlakela Luzake Luphele Yini?

Abanye bathole usizo ukuze batshiye udlakela. Okubancedileyo kunganceda labanye.

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

Ngehluleka Kanengi Kodwa Ngacina Sengiphumelela

Enye indoda yawunqoba njani umkhuba wokubukela iphonogirafi njalo kuyini okwenza yahlaliseka engqondweni?

Ukuqathanisa Okungakunceda Okwamagama

Amasonto amanengi kakhulu athi angawobuKhristu kodwa adabukene phakathi ngenxa yokufundisa izinto ezitshiyeneyo. Ungambona njani ofundisa iqiniso?

Lithini IBhayibhili?

UNkulunkulu angabe esebenzisa inhlanganiso ethile ukuze abantu babeseduze kwakhe yini?

Okunengi okutholakala ku-Internet

IBhayibhili Limumethe Imicabango KaNkulunkulu Yini?

Kungani sisithi okwabhalwa ngabalobi beBhayibhili kwakuvela kuNkulunkulu?