Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UNkulunkulu ‘ozwa imithandazo,’ uyafuna sibili ukusilalela.—IHUBO 65:2

Qhubeka Uthandaza KuNkulunkulu

Qhubeka Uthandaza KuNkulunkulu

Umthandazo yisipho uNkulunkulu asinika abantu ukuze bakhulume laye bemtshela okusenhliziyweni zabo. Umphrofethi uDavida wathandaza wathi: “Yebo, wena owuzwayo umthandazo, bonke abantu bazakuza kuwe.” (IHubo 65:2) Kumele sithandaze njani ukuze uNkulunkulu asizwe futhi asibusise?

THOBEKA NXA UTHANDAZA FUTHI UTHULULE ISIFUBA SAKHO

Umthandazo owenza uwedwa ukunika ithuba lokuthi ‘ukhuphe konke okusenhliziyweni yakho [kuNkulunkulu],’ umtshela indlela ozizwa ngayo. (IHubo 62:8) Imithandazo esuka enhliziyweni iligugu kuNkulunkulu uSomandla.

SEBENZISA IBIZO LIKANKULUNKULU NXA UTHANDAZA

Lanxa uNkulunkulu elamabizo amanengi okuhlonipha, u-Isaya 42:8 uthi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami!” Ibizo elithi Jehova litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eMibhalweni Engcwele. Abaphrofethi abanengi babekhuluma loNkulunkulu besebenzisa ibizo lakhe. Ngokwesibonelo, u-Abhrahama wathi: “UJehova makangathukutheli, kodwa ake ngikhulume.” (UGenesisi 18:30) Lathi nxa sithandaza kumele silisebenzise ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova.

THANDAZA NGOLIMI LWAKHO

UNkulunkulu uyayizwisisa imicabango yethu kanye lendlela esizizwa ngayo kungelani lokuthi sikhuluma limi bani. ILizwi lakhe lithi: “UNkulunkulu kakhethi, kodwa kuzo zonke izizwe uyamemukela umuntu omesabayo njalo owenza okulungileyo.”—ImiSebenzi 10:34, 35.

Ngaphandle kokuthandaza kulokunye okumele sikwenze ukuze sibusiswe nguNkulunkulu, sizaxoxa ngalokho ezihlokweni ezilandelayo.