Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Abaphrofethi BakaNkulunkulu Basifundisani Ngaye?

Abaphrofethi BakaNkulunkulu Basifundisani Ngaye?

Endulo, uNkulunkulu wayesebenzisa abaphrofethi bakhe ukuthi batshele abantu imilayezo yakhe. Okwakhulunywa ngabaphrofethi laba kusitshengisa esingakwenza ukuze sithole izibusiso ezivela kuNkulunkulu. Singafundani kulokho okwakhulunywa ngabaphrofethi bakaNkulunkulu abathathu?

U-ABHRAHAMA

UNkulunkulu kabandlululi kodwa ufuna ukubusisa abantu bonke.

UNkulunkulu wathembisa umphrofethi wakhe u-Abhrahama ukuthi ‘bonke abantu bazabusiswa ngaye.’—UGenesisi 12:3.

Sifundani? UNkulunkulu uyasithanda kakhulu njalo ufuna ukubusisa abantu bonke abamlalelayo.

UMOSI

UNkulunkulu ulesihawu futhi uyababusisa bonke abenza okusemandleni abo ukuthi bafunde ngaye.

UNkulunkulu uSomandla wanika uMosi amandla okwenza izimangaliso. Lanxa kunjalo, uMosi wakhuleka esithi: “Ngifundisa izindlela zakho ukuze ngikwazi, ngiqhubeke ngithola umusa kuwe.” (U-Eksodusi 33:13) Umthandazo kaMosi wamthokozisa kakhulu uJehova, yikho wamnika ulwazi njalo wamnceda ukuthi azwisise izindlela zakhe lobuntu bakhe. Ngokwesibonelo, uMosi wazwisisa ukuthi uMdali ‘unguNkulunkulu olesihawu lomusa.’—U-Eksodusi 34:6, 7.

Sifundani? UNkulunkulu ufuna ukubusisa wonke umuntu ozama ngamandla akhe wonke ukumazi. EMibhalweni Engcwele uyasitshela ukuthi ufuna simkhonze njani lokuthi uzimisele ukusitshengisa umusa lokusibusisa.

UJESU

UJesu welapha abantu ababegula

 Nxa singafunda ngalokho uJesu akwenzayo layekufundisa, sizathola izibusiso zikaNkulunkulu ezingapheliyo.

Zinengi izinto esingazifunda eMibhalweni Engcwele eziphathelane lempilo kaJesu kanye lalokho ayekufundisa. UNkulunkulu wanika uJesu amandla okwenza izimangaliso ezatshiya abantu bebambe owangaphansi. Ngokwesibonelo, wavula amehlo eziphofu, welapha izacuthe, wasilisa lezigoga njalo wavusa labafileyo. Okwenziwa nguJesu yinzwisa yalokho uNkulunkulu azakwenzela abantu esikhathini esizayo. Wasitshela lokuthi singenzani ukuze sithole izibusiso lezi. Wathi: “Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.”—UJohane 17:3.

UJesu wayelomusa, isihawu kanye lozwelo. Wathi: “Lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni. Lingenza njalo lizathola ukuphumula.” (UMathewu 11:29) Lokhu kwenza abantu babalesifiso sokusondela kuye. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, abesifazane babekhangelelwa phansi kodwa yena waba lomusa kubo, wabenza baba lesithunzi futhi wabahlonipha.

Sifundani? UJesu wayebathanda ngenhliziyo yonke abantu futhi watshengisa ukuthi lathi kumele sibaphathe njani abanye.

UJESU KALINGANI LONKULUNKULU

IMibhalo Engcwele ithi “kithi kuloNkulunkulu oyedwa” njalo uJesu Khristu wayeyisithunywa sikaNkulunkulu. (1 KwabaseKhorinte 8:6) UJesu wakwenza kwacaca ukuthi uNkulunkulu mkhulu kulaye. Waphinda wathi yena wayethunywe nguNkulunkulu emhlabeni.—UJohane 11:41, 42; 14:28. *

^ indima 17 Ukuze ufunde okunengi ngoJesu Khristu, khangela izahluko 8 lo-9 zebhukwana elithi Real Faith—Your Key to a Happy Life elitholakala ku-www.jw.org.