Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukufa Kuzanqotshwa Njani?

Ukufa Kuzanqotshwa Njani?

UKUNGALALELI kuka-Adamu lo-Eva kwaletha isono lokufa ebantwini, kodwa akuzange kuntshintshe injongo kaNkulunkulu. IBhayibhili liyasiqinisekisa ukuthi injongo yakhe kayintshintshanga.

  • “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”​IHubo 37:29.

  • “Uzakuginya kokuphela ukufa. UJehova Wobukhosi uzakwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke.”​U-Isaya 25:8.

  • “Lokufa okuyisitha sokucina kuzatshabalaliswa.”​1 KwabaseKhorinte 15:26.

  • “Ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusabakhona.”​ISambulo 21:4.

UNkulunkulu ‘uzakuginya njani ukufa’? IBhayibhili lithi ‘abalungileyo bazahlala elizweni kuze kube nini lanini.’ Kodwa liphinda lithi “akulamuntu loyedwa olungileyo emhlabeni owenza okulungileyo ongakaze enze isono.” (UmTshumayeli 7:20) Manje sekusitsho ukuthi uNkulunkulu uzavumela abantu bazenzele umathanda yini? Kasoze akwenze lokho ngoba ‘uNkulunkulu ngeke aqambe amanga.’ (KuThithusi 1:2) Manje uzakwenzani ukuze agcwalise injongo yakhe?

UNKULUNKULU “UZAKUGINYA KOKUPHELA UKUFA.”​—U-ISAYA 25:8

UZANQOBA UKUFA NGENHLAWULO

UNkulunkulu watshengisa ukuthi uyasithanda ngokusikhulula ekufeni esebenzisa inhlawulo. Inhlawulo ifanana lemali ekhitshwayo ukuze kubhadalelwe umonakalo othile futhi kuyabe kukhitshwa imali elingana lomonakalo oyabe wenzakele. Bonke abantu bagwetshelwa ukufa ngenxa yesono sika-Adamu. IBhayibhili lithi: “Kakho umuntu ongahlenga impilo yomunye kumbe amkhuphele ihlawulo kuNkulunkulu​—ihlawulo lempilo liyadula, akulambadalo engalanelisa.”​—IHubo 49:7, 8.

Nxa umuntu olesono angafa uyabe ebhadalela izono zakhe. Kenelisi ukuzihlenga kumbe ukuhlawulela izono zomunye umuntu. (KwabaseRoma 6:7) Ngenxa yalokho kwasekudingakala umuntu ongelasono ukuthi afe ukuze ahlawulele izono zethu.​—KumaHebheru 10:1-4.

Yikho okwenza uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe uJesu emhlabeni ukuze azalwe engumuntu ongelasono. (1 UPhetro 2:22) UJesu wathi walanda ‘ukuzonikela ngokuphila kwakhe kube yinhlawulo yabanengi.’ (UMakho 10:45) Wafa ukuze ahlawulele izono zethu njalo asikhulule ekufeni.​—UJohane 3:16.

UKUFA KUZANQOTSHWA NINI?

Siyazibona ‘izikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo’ okukhulunywa ngazo eBhayibhilini futhi lobu yibufakazi bokuthi sesiphila “ezinsukwini zokucina” zomumo lo wezinto omubi. (2 KuThimothi 3:1) Izinsuku zokucina lezi zizaphela ‘ngosuku lokwahlulela lolokubhubhisa abantu abangamesabiyo uNkulunkulu.’ (2 UPhetro 3:3, 7) Abathanda uJehova kabasoze babhujiswe kodwa bazathola “ukuphila okungapheliyo.”​—UMathewu 25:46.

UJesu walanda ‘ukuzonikela ngokuphila kwakhe kube yinhlawulo yabanengi.’​—UMakho 10:45

Abanye abanengi abazavuswa bazabe belethuba lokuthola ukuphila okungapheliyo. Ngesikhathi uJesu esedolobheni laseNayini, wavusa umuntu owayefile. Kwakulomfelokazi owayefelwe yindodana yakhe eyiyo yodwa, uJesu ‘wamzwela usizi’ waseyivusa. (ULukha 7:11-15) Kanti njalo umphostoli uPhawuli wathi: “Ngilethemba kuNkulunkulu, ithemba amadoda la lawo alalo elokuthi abafileyo  bazavuswa, abalungileyo labangalunganga.” Ithemba leli litshengisa ukuthi uJehova uyasithanda.​—ImiSebenzi 24:15.

Amabhiliyoni abantu alethemba lokuphila kuze kube nini lanini. IBhayibhili lithi “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.” (IHubo 37:29) Bazathokoza kakhulu sebezibonela mathupha ukugcwaliseka kwamazwi abhalwa ngumphostoli uPhawuli eminyakeni engaba ngu-2 000 eyadlulayo, athi: “Kufa, kungaphi ukunqoba kwakho? Kufa, lungaphi udonsi lwakho?” (1 KwabaseKhorinte 15:55) Isitha lesi esesileminyaka sithwalise abantu amagabha avuzayo sizabe sesinqotshiwe!