Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Singathokoza Yini Lamuhla?

Singathokoza Yini Lamuhla?

NGELINYE ilanga ukugula, ukuguga lokufa kuzaqedwa futhi lawe ungakubona lokhu kusenzakala. Kodwa khathesi, ngamunye wethu ulenhlupho ezinengi njalo lokhu kwenza impilo ibe nzima kakhulu. Kuyini okungakunceda ukuthi uthokoze futhi usuthiseke? IBhayibhili lingakusiza. Ake sixoxe ngobunzima obukhona lamuhla besesibona ukuthi iBhayibhili lingasinceda njani.

UKUTHOLA UKUSUTHISEKA

Icebo EliseBhayibhilini: “Indlela eliphila ngayo kayingabi ngeyokuthanda imali kodwa suthisekani ngalokho elilakho.”​KumaHebheru 13:5.

Zinengi izinto abantu abathi kumele sibelazo empilweni. Kodwa iBhayibhili lithi “suthisekani ngalokho elilakho.” Kumele senzeni ukuze sisuthiseke?

‘Ungathandi imali.’ Abanye badela izimuli zabo, impilakahle, abangane, ukuziphatha kanye lokunye ngenxa ‘yokuthanda imali.’ (1 KuThimothi 6:10) Kambe singathi lokhu yikuhlakanipha? Ekucineni lowo othanda inotho kasoze ‘asuthiseke’​—UmTshumayeli 5:10.

Qakathekisa abantu ukwedlula izinto olazo. Izinto esizisebenzisa nsuku ziqakathekile kodwa ngeke zikutshengise uthando. Abantu yibo kuphela abangenza njalo. Ukuba ‘lomngane olothando’ kuzakwenza usuthiseke.​—IZaga 17:17.

NXA SINGENZA OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI SIZATHOKOZA

UKUBEKEZELELA UKUGULA

Icebo EliseBhayibhilini: “Inhliziyo ethokozayo ingumuthi omuhle.”​IZaga 17:22.

Ukuthokoza ‘kunjengomuthi omuhle’ ongasinceda sibekezelele ukugula. Kodwa singathokoza njani thina sigula?

Woba ngobongayo. Singahlala sicabanga ngenhlupho esilazo kuphela, “zonke izinsuku” zizakuba lukhuni. (IZaga 15:15) Kulokuhlala sikhathazeke ngenhlupho esilazo, iBhayibhili lithi kumele sibe “ngabantu ababongayo.” (KwabaseKholose 3:15) Qakathekisa izinto ozibona nsuku zonke kungelani lokuthi zikhanya zingatsho lutho. Ukubuka ubuhle bokutshona kwelanga, ukutshaywa ngumoya oqandelelayo lokubobotheka komuntu omthandayo kungengezelela intokozo empilweni yakho.

Ncedisa abanye. Lanxa sigula kumele sikhumbule ukuthi “ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Kuyasithokozisa ukuzwa abanye bebonga okuhle esibenzela khona njalo kwenza singakhathazeki kakhulu ngokugula kwethu. Ukuncedisa abanye kuyasinceda lathi.

 UKUQINISA UMTSHADO

Icebo EliseBhayibhilini: “Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”​KwabaseFiliphi 1:10.

Indoda lomfazi kumele bazinike isikhathi sokuba ndawonye ngoba lokho kutshengisa ukuthi bayawuqakathekisa umtshado wabo.

Yenzani izinto ndawonye. IBhayibhili lithi “Ababili bangcono kuloyedwa.” (UmTshumayeli 4:9) Hlelani izinto elizazenza ndawonye. Okunye yikuya emasimini, ukupheka ndawonye, ukuvakatsha lokwenza eminye imisebenzi yangekhaya.

Tshengisa umkakho ukuthi uyamthanda. IBhayibhili lithi abatshadileyo kumele bathandane njalo bahloniphane. (Kwabase-Efesu 5:28, 33) Okunye okungaqinisa umtshado yikuthengelana izipho, ukugonana lokubobotheka zikhathi zonke nxa ulomunye wakho. Umuntu otshadileyo akumelanga aye emacansini lomuntu angatshadanga laye.​—KumaHebheru 13:4.