Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Amehlo akho awubona umzimba wami ungakabi lesimo.”​—IHUBO 139:16

UNkulunkulu Uyakuzwisisa Yini?

UNkulunkulu Uyakuzwisisa Yini?

OKUDALIWEYO KUSIFUNDISANI?

Ake ucabange ngendlela amaphahla azwisisana ngayo. Angamathe lolimi. UNancy Segal oliphahla futhi oqondisa ukucubungula okumayelana lamaphahla wathi amanye amaphahla ayenelisa ukukhulumisana futhi azwisisane. Omunye umama wakhuluma ngobudlelwano alabo lephahla lakhe wathi: “Siyazana kakhulu.”

Kuyini okwenza bazwisisane ngalindlela? Abachwayisisayo bathi indawo amaphahla akhulele kuyo kanye lendlela akhuliswe ngayo ingenza abenjalo kodwa okuqakatheke kakhulu lulwazi olufananayo (genes) oluqondisa isimo sabo.

CABANGA: Umdali owenza ulwazi lolu oluqondisa isimo samaphahla uyazi eyiqonda indlela esibunjwe ngayo. Yikho umhubi uDavida waze wathi: “Wangiphetha kuhle ndawonye esiswini sikamama. Isimo samathambo ami sasingafihlekanga kuwe lapho ngangisenziwa endaweni esithekileyo. . . . Amehlo akho awubona umzimba wami ungakabi lesimo. Zonke izinsuku ezamiselwa mina zabhalwa encwadini yakho.” (IHubo 139:13, 15, 16) UNkulunkulu uyasizwisisa isimo sethu njalo wazi zonke izinto ezenza saba yilokho esiyikho. Indlela uJehova asazi ngayo yenza singathandabuzi ukuthi uyasizwisisa.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI MAYELANA LOKUZWISISA KUKANKULUNKULU

UDavida wathandaza wathi: “O Jehova, usungihlolile usungazi. Uyakwazi lapho ngihlala lalapho ngiphakama; Uyayibona imicabango yami lanxa ukhatshana. Ilizwi lingakabi khona olimini lwami usulazi lonke, wena Jehova.” (IHubo 139:1, 2, 4) UJehova uyakwazi lokuphakathi kwenhliziyo zethu njalo “uyayazi iminakano lezenzo zonke.” (1 ImiLando 28:9; 1 USamuyeli 16:6, 7) Amavesi la atshengisani ngoNkulunkulu?

Lanxa emithandazweni yethu singakhulumanga konke esikucabangayo lesikuzwayo, uMdali wethu uyabona lokho esikwenzayo futhi uyazwisisa lokuthi kungani sikwenza. Okunye yikuthi uyazwisisa okuhle esifisa ukukwenza lanxa isono sisenza sehluleke ukwenza lokho esikufisayo. Njengoba uNkulunkulu kunguye owafaka uthando ezinhliziyweni zethu kutshengisa ukuthi uyenelisa ukuzwisisa imicabango lezinhloso zethu.​—1 UJohane 4:7-10.

Akulalutho uNkulunkulu angaluboniyo futhi uyabona nxa sihlupheka lanxa abanye bengabe bengakuboni futhi bengakuzwisisi

IMibhalo iyasiqinisekisa

  • “Amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo, lezindlebe zayo ziyayilalela imikhuleko yabo.”​—1 UPHETRO 3:12.

  • UNkulunkulu uyathembisa: “Ngizakutshengisa ngikufundise indlela ofanele uhambe ngayo; ngizakweluleka ngikulinde.”​—IHUBO 32:8.

 UNKULUNKULU ULOZWELO

Ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyasazi isimo esikuso lendlela esizizwa ngayo kungasinceda yini ukuthi sibekezelele inhlupho? Akucabange ngalokho okwenzakala ku-Anna weNigeria. Uthi: “Ngendlela engangihlupheka ngayo ngangizibuza ukuthi vele ngiphilelani. Ngangingumfelokazi futhi nginakekela indodakazi yami eyayisesibhedlela igula umkhuhlane okuthiwa yi-hydrocephalus (umkhuhlane wamanzi amanengi ebuchotsheni). Kusenjalo ngabanjwa umkhuhlane wemvukuzane yebele futhi ngacina ngihlinzwa, njalo kwenziwa lemizamo yokuthi itshiswe. Nganikwa lamaphilisi okuthi ayelaphe kumbe ayenze ibe ngcono. Kwakunzima kakhulu ukulaliswa esibhedlela ngapha lendodakazi yami igulela ukufa.”

Kuyini okwanceda u-Anna ukuthi abekezele? Uthi: “Ngacabangisisa ngemibhalo enjengoFiliphi 4:6, 7, ethi “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu.” Nxa ngangicabanga ngombhalo lo ngangisizwa ngisiba seduze loJehova ngisazi ukuthi ungizwisisa ngcono kulendlela engizizwisisa ngayo. Abafowethu labodadewethu abasebandleni labo bangikhuthaza.

Lanxa ngilokhe ngingaphilanga kuhle emzimbeni kodwa sesingcono lendodakazi yami. Sesifunde ukuthi akumelanga sicabange okubi kuphela nxa singahlangana lezinhlupho ngoba uJehova ulathi. UJakhobe 5:11 usikhuthaza esithi: “Labo ababekezelayo sibabala njengababusisiweyo. Selezwa ngokubekezela kukaJobe njalo selikubonile okwalethwa yiNkosi ekucineni. INkosi igcwele isihawu esikhulu lomusa.” UJehova wazwisisa isimo uJobe ayekuso yikho lathi singaba leqiniso lokuthi uyabuzwisisa ubunzima esihlangana labo.