Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

““Liligugu elidlula.”​—UMATHEWU 10:31

UNkulunkulu Uyakubona Yini?

UNkulunkulu Uyakubona Yini?

INDALO ISIFUNDISANI?

Ihora lokuqala losana oluzelweyo liqakatheke kakhulu yikho kufanele ukuthi unina abelesikhathi sokuphatha umntanakhe. Lokhu kuyanceda ukuthi umama losana bajwayelane futhi umntwana abe lempilakahle. *

Kuyini okwenza ukuthi umama anakekele usana lwakhe olusanda kuzalwa? Esinye isikhwicamfundo okuthiwa nguJeannette Crenshaw sathi nxa i-hormone okuthiwa yi-oxytocin ingaqansa “yenza ukuthi umama anakekele usane lwakhe olusanda kuzalwa, aluphathe, alubuke futhi alumunyise.” Eyinye i-hormone ekhitshwayo ngalesosikhathi yenza ukuthi umama abekwazi ukuthi usana lwakhe lufunani. Kuqakatheke ngani lokhu?

UJehova uNkulunkulu nguye owenza ukuthi umama lomntwana benelise ukuba lobuhlobo obuseduze kakhulu. * INkosi uDavida yabonga uNkulunkulu ngokuthi ‘wayikhipha esiswini’ njalo wayenza yazizwa ilondekile ezandleni zikanina. Yakhuleka yathi: “Kusukela ekuzalweni kwami ngabekwa ezandleni zakho: kusukela esiswini sikamama ulokhu unguNkulunkulu wami.”—IHubo 22:9, 10.

CABANGA: Nxa uNkulunkulu esenza ukuthi umama enelise ukunakekela umntanakhe futhi amnike akudingayo, kulengqondo ukuthi laye ulendaba lathi “njengoba singabantwana bakaNkulunkulu.”—ImiSebenzi 17:29.

IBHAYIBHILI LIFUNDISA UKUTHI UNKULUNKULU UYASINAKEKELA

UJesu Khristu omazi ngcono uMdali wabhala wathi: “Izintaka ezimbili kazithengiswa ngendibilitshi na? Kodwa kayikho leyodwa yazo ewela phansi ingavunyelwanga nguYihlo. Kwala zona izinwele zamakhanda enu zibaliwe. Ngakho lingesabi; liligugu elidlula izintaka ezinengi.”—UMathewu 10:29-31.

Abantu abanengi abalandaba kangako lenyoni futhi abazihluphi lanxa ‘eyodwa yazo ingawela phansi.’ Kodwa uBaba wethu osezulwini unanzelela yinye ngayinye yazo. Kodwa lanxa inyoni zingaze zibe zinengi kangakanani uJehova uqakathekisa abantu ukwedlula zona. Sithola isifundo esicacileyo lapha esokuthi akumelanga ‘sesabe’ sicabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba lathi. UJehova uyasithanda kakhulu.

UNkulunkulu ulendaba lenhlalakahle yethu futhi uyasithanda

 IMibhalo iyasiqinisekisa

  • “Amehlo kaJehova asezindaweni zonke, alinde ababi labalungileyo.”​—IZAGA 15:3.

  • “Amehlo kaJehova akhangele abalungileyo lezindlebe zakhe ziyezwa ukukhala kwabo.”​—IHUBO 34:15.

  • “Ngizathaba ngijabule othandweni lwakho, ngokuba wakubona ukuhlupheka kwami wabazi ubuhlungu bomphefumulo wami.”​—IHUBO 31:7.

“NGANGISIZWA ANGANI UJEHOVA KANGITHANDI”

Kuyanceda yini ukwazi ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi futhi usikhangele? Kuyanceda sibili njengoba uHannah * we-England echasisa:

“Izikhathi ezinengi ngangisizwa angani uJehova kangithandi futhi imithandazo yami yayingaphendulwa. Ngangicabanga ukuthi kwakusenziwa yikuthi ngangingelakholo. Ngangibona angani ngiyajeziswa ngenxa yokuthi angiqakathekanga. Njalo ngangisithi uNkulunkulu kazihluphi ngami.”

Lanxa kunjalo, khathesi uHannah kasathandabuzi ukuthi uJehova ulendaba laye futhi uyamthanda. Kuyini okwenza wantshintsha indlela ayezizwa ngayo? Uthi “Ngantshintsha kancane kancane. Ngikhumbula inkulumo yeBhayibhili eyangithinta kwamancane eyayichasisa mayelana lomhlatshelo kaJesu Khristu futhi yanginceda ukuthi ngibeleqiniso lokuthi uJehova uyangithanda. Izikhathi ezinengi nxa ngibona uJehova ephendula imithandazo yami zehla zodwa inyembezi ngoba senginanzelela ukuthi uyangithanda. Ukutaditsha iBhayibhili lokungena imihlangano yebandla lakho kungifundise okunengi ngoJehova okuhlanganisa ubuntu bakhe lendlela asibona ngayo. Khathesi sengibona ukuthi uJehova uyasithanda sonke futhi uzimisele ukunakekela munye ngamunye wethu.”

Okukhulunywa nguHannah kuyakhuthaza. Kodwa kuyini okungenza ubeleqiniso lokuthi uNkulunkulu uyakuzwisisa futhi uyakwazi ukuthi uzizwa njani? Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngombuzo lo.

^ indima 3 Abanye omama bayakhathazeka kakhulu ngemva kokubeletha okwenza kube nzima ukuthi bajayelane labantwababo. Kodwa akumelanga bazisole ngalokhu. I-U.S National Institute of Mental Health ithi ukuhlulukelwa ngemva kokubeletha kungabe kubangelwa yikukhathazwa ngumzimba lokungahlaliseki enhliziyweni. Ukukhathazeka lokhu akubangelwa yilokho umama ayabe ekwenzile loba angakwenzanga. Ukuze uthole okunengi mayelana lendaba le khangela i-Awake kaJune 2003 elesihloko esikhuluma ngokuzwisisa ukuhlulukelwa okubakhona ngemva kokubeletha (Understanding Postpartum Depression).

^ indima 5 UJehova libizo likaNkulunkulu njalo silithola eBhayibhilini.​—IHubo 83:18.

^ indima 15 Ezihlokweni lezi ezilandelanayo amanye amabizo antshintshiwe.