Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UNkulunkulu Ulesihawu Yini?

UNkulunkulu Ulesihawu Yini?

OKUDALIWEYO KUSIFUNDISANI?

Ukuba lesihawu “yikuzithatha uzifake esimeni omunye umuntu akuso, uzwe lokho akuzwayo.” UDr. Rick Hanson oyingcitshi kwezokwelapha wathi “ukuba lesihawu kusegazini.”

CABANGA: Yindaba abantu kuyibo bodwa abalesihawu, kodwa izinyamazana zingelaso? IBhayibhili lithi uNkulunkulu wadala abantu ngomfanekiso wakhe. (UGenesisi 1:26) Sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngendlela yokuthi siyenelisa ukutshengisa ubuntu obunjengobakhe. Nxa sitshengisa isihawu ngokunceda abanye siyabe silingisela uMdali wethu olesihawu uJehova uNkulunkulu.​—IZaga 14:31.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI MAYELANA LESIHAWU SIKANKULUNKULU

UNkulunkulu ulesihawu futhi kathokozi nxa esibona sihlupheka. Abantu bako-Israyeli bahlupheka kakhulu eGibhithe, kwaphinda kwadlula iminyaka engu-40 bethwele amagabha avuzayo enkangala. IBhayibhili lithi: “Kukho konke ukuhlupheka kwabo laye waba losizi.” (U-Isaya 63:9) Nanzelela ukuthi uJehova kazange aphongubona ukukhathazeka kwabo kuphela kodwa wayebuzwa ubuhlungu ababebuzwa. Wathi: “Ngiyalwazi usizi lwabo.” (U-Eksodusi 3:7, The Holy Bible in Ndebele) UNkulunkulu uthi: “Loba ngubani othinta lina uthinta inhlamvu yelihlo lami.” (UZekhariya 2:8, NW) Nxa abanye besizwisa ubuhlungu, laye uyezwa ubuhlungu.

IBhayibhili liyasiqinisekisa ukuthi lanxa sizisola futhi sicabanga ukuthi asisafanelanga ukuthi uNkulunkulu asitshengise isihawu, “uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke.” (1 UJohane 3:19, 20) UNkulunkulu usazi ukwedlula indlela esizazi ngayo. Uyazazi izimo esikuzo, imicabango yethu kanye lendlela esizizwa ngayo futhi uyasizwela.

Kumele sithembe ukuthi uNkulunkulu uzasiduduza, asinike ukuhlakanipha futhi asincedise ngoba siyakwazi ukuthi uyabanceda labo abakhathazekileyo.

IMibhalo iyasiqinisekisa

  • “Uzabiza, uJehova asabele; uzacela usizo, yena uzakuthi: Ngilapha.”​—U-ISAYA 58:9.

  • “‘Ngoba ngiyawazi amacebo engilawo ngani,’ kutsho uJehova, ‘amacebo okuliphumelelisa hatshi okulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo. Ngaleso sikhathi lizangibiza lizekhuleka kimi, njalo ngizalizwa.’”​—UJEREMIYA 29:11, 12.

  • “Bhala ithonsi ngalinye lezinyembezi zami emqulwini wakho-kazikho yini emibhalweni yakho?”​—IHUBO 56:8.

 UNKULUNKULU UYABONA, UYASIZWISISA FUTHI UYASIZWELA

Ukwazi ukuthi uNkulunkulu ulesihawu kungasinceda ukuthi sibekezelele ubunzima yini? Cabanga ngesibonelo sika-Maria:

“Ngabuzwa ubunzima bempilo ngemva kokufelwa yindodana yami eyayileminyaka engu-18. Yayisigule umkhuhlane wemvukuzane okweminyaka emibili. Ngamzondela uJehova ukuthi kazange amelaphe.

“Ngemva kweminyaka eyisithupha ngalandisela umngane wami ukuthi ngangisizwa angani uJehova kangithandi. Wayelothando futhi elozwelo yikho wangilalela okwesikhathi eside kakhulu njalo kazange angingene emlonyeni. Ngemva kwalokho wangitshela ivesi eyanginceda kakhulu. Ngu-1 Johane 3:19, 20 ethi: “uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke.” Wangitshela ukuthi uJehova uyakuzwisisa ukukhathazeka kwethu.

“Lanxa kunjalo ngaqhubeka ngilokhe ngizondile. Ngasengibala iHubo 94:19 elithi: “Nxa ukunqineka kwase kungikhulela, induduzo yakho yaletha intokozo emphefumulweni wami.” Ngezwa angani amavesi la ayebhalelwe mina. Ngemva kwalokho ngabona ukuthi kuyaduduza ukukhuluma loJehova nxa ngikhathazekile ngoba uyalalela futhi uyazwisisa.”

Kuyaduduza ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyasizwisisa futhi uyasizwela. Manje kungani kulokuhlupheka okungaka? Kubangelwa yikuthi uNkulunkulu uyasijezisa yini ngenxa yokubi esikwenzayo? UNkulunkulu uzathatha inyathelo yini lokuthi aqede ukuhlupheka? Imibuzo le sizaxoxa ngayo ezihlokweni ezilandelayo.