Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

OLUNYE UNYAWO LUKA-LUZIA LUGOGEKILE. Wabanjwa umkhuhlane okuthiwa yiPolio esesemncane. Umkhuhlane lo uyathelelwana njalo uhlasela ezinye ingxenye zomzimba ezigoqela ubuchopho lomgogodla. Ngesikhathi eleminyaka engu-16 omunye umama ayemsebenzela wamtshela wathi, “uNkulunkulu uyakujezisa ngenxa yokuthi wawungamlaleli unyoko futhi umphatha kubi.” Lanxa sekuleminyaka lokhu kwenzeka ulokhu esabukhumbula ubuhlungu abuzwayo ngesikhathi etshelwa amazwi la.

NGESIKHATHI UDAMARIS ESIZWA UKUTHI ULEMVUKUZANE YOBUCHOPHO, uyise wambuza wathi: “Wenzeni ukuze ubenje? Kulento embi kakhulu oyenzileyo. Yikho uNkulunkulu ekujezisa.” Amazwi la amzwisa ubuhlungu kakhulu uDamaris.

Sekuleminyaka eminengi kakhulu abantu becabanga ukuthi nxa umuntu egula uyabe ejeziswa nguNkulunkulu. Ibhuku elithi Manners and Customs of Bible Lands lithi ngesikhathi uJesu eseselapha emhlabeni abanengi babecabanga ukuthi “okwenza umuntu agule yisono asenzileyo loba esenziwe yisihlobo sakhe futhi ukugula kuyisijeziso saleso sono.” Ibhuku okuthiwa yi-Medieval Medicine and the Plague lithi “ngemva kweminyaka eminengi uJesu efile abanye abantu babecabanga ukuthi uNkulunkulu wayebenza bahlupheke ukuze abajezisele izono zabo.” UNkulunkulu wayejezisa abantu ababi yini ngesikhathi abantu abanengi bebulawa ngumkhuhlane othile ngeminyaka yabo 1500 e-Europe? Kumbe okuqondileyo yilokho okutshiwo ngabahlola ngezempilakahle ukuthi umkhuhlane lo wawubangelwa yizibungwana okuthiwa yi-bacteria? Abanye bangazibuza ukuthi uNkulunkulu usebenzisa imikhuhlane yini ukuze asijezisele izono zethu? *

CABANGA: Yindaba uJesu iNdodana kaNkulunkulu welapha abantu abagulayo nxa kuyikuthi ukugula lokuhlupheka kwakuyisijeziso esivela kuNkulunkulu? Lokhu kwakuzabe kusitsho ukuthi wayekhangelela phansi ukwahlulela lokulunga kukaNkulunkulu. (UMathewu 4:23, 24) UJesu wayengeke enze lokho uNkulunkulu angakufuniyo. Wathi: “Ngihlezi ngisenza lokho okumthokozisayo,” njalo “Ngenza khona kanye uBaba angilaye khona.”​—UJohane 8:29; 14:31.

IBhayibhili licacile: UJehova uNkulunkulu ‘kenzi okubi.’ (UDutheronomi 32:4) Ngokwesibonelo, uNkulunkulu angeke awise indizamtshina, abulale abantu abanengi abangelacala abayabe belapho ngenxa nje yokuthi ufuna ukujezisa umuntu oyedwa zwi ophakathi. U-Abrahama inceku kaNkulunkulu wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ulungile yikho wathi uNkulunkulu kasoze ‘akhucule abalungileyo ndawonye lababi.’ Wathi “Kambe uMahluleli womhlaba wonke kayikwenza okufaneleyo na?” (UGenesisi 18:23, 25) IBhayibhili liphinda lithi “kakungeni engqondweni ukuthi uNkulunkulu angenza ububi.”​—UJobe 34:10-12.

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI MAYELANA LOKUHLUPHEKA

Ukuhlupheka esihlangana lakho akutsho ukuthi uNkulunkulu uyabe esijezisela izono zethu. UJesu wakucacisa lokhu ngesikhathi yena labafundi bakhe bebona indoda eyayizelwe iyisiphofu. Abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabi, ngubani owenza isono, indoda le noma abazali bayo ukuze izalwe iyisiphofu na?” UJesu wathi: “Kakusikho ukuthi abazali bayo loba yona indoda le yenza isono, kodwa lokhu kwenzakala ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ubonakaliswe empilweni yayo.”​—UJohane 9:1-3.

Ngenxa yalokho okwakujayele ukutshiwo ngabantu ngalesosikhathi, kufanele ukuthi abafundi bamangala  besizwa uJesu esithi indoda leyo loba abazali bayo babengenzanga sono. Ngesikhathi uJesu eselapha indoda le watshengisa lokuthi uNkulunkulu kayisuye obangela ukuhlupheka. (UJohane 9:6, 7) Ukwazi ukuthi uNkulunkulu kayisuye obangela ukuhlupheka kungabaduduza labo abalemikhuhlane engelaphekiyo.

UJesu wayezabasiliselani abantu nxa kuyikuthi uNkulunkulu wayebajezisela izono zabo?

IMibhalo iyasiqinisekisa

  • “UNkulunkulu angeke alingwe yibubi, kumbe alinge umuntu.” (UJAKHOBE 1:13) Sekuleminyaka eminengi abantu bethwaliswe nzima ‘yibubi’ obugoqela ukugula, ubuhlungu lokufa kodwa sekuseduze ukuthi konke kuphele.

  • UJesu uKhristu “wasilisa bonke abagulayo.” (UMATHEWU 8:16) Ngesikhathi iNdodana kaNkulunkulu isilisa bonke abagulayo yayitshengisa lokho okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu emhlabeni wonke.

  • “Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”​—ISAMBULO 21:3-5.

NGUBANI OBANGELA UKUHLUPHEKA?

Manje kungani abantu behlupheka kangaka? Sekuleminyaka eminengi abantu bezibuza umbuzo lo. Nxa kungayisuye uNkulunkulu obangela ukuhlupheka pho ngubani okubangelayo? Imibuzo le izaphendulwa esihlokweni esilandelayo.

^ indima 4 Lanxa kwesinye isikhathi uNkulunkulu wayejezisa abantu ngenxa yezono zabo, iBhayibhili alitsho ukuthi lakhathesi lokhe esenza abantu bagule kumbe behlelwe zingozi ukuze abajezisele izono zabo.