Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UNkulunkulu Uzwa Njani Nxa Ekubona Uhlupheka?

UNkulunkulu Uzwa Njani Nxa Ekubona Uhlupheka?

Abanye abantu bacabanga ukuthi kaboni futhi kalandaba lokuhlupheka kwakho.

CABANGA NGALOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 • UNkulunkulu uyabona futhi ulendaba lawe

  “UNkulunkulu wabona ukuthi ukuxhwala kwabantu kwasekukukhulu kanganani emhlabeni . . . , ngakho inhliziyo yakhe yagcwala ubuhlungu.”​—UGenesisi 6:5, 6.

 • UNkulunkulu uzakuqeda konke ukuhlupheka

  “Kuseyisikhatshana nje, ababi bazabe bengasekho; loba usubadinga kabasayikufunyanwa. Kodwa abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu.”​—IHubo 37:10, 11.

 • Lokho uNkulunkulu akufisela khona

  “‘Ngoba ngiyawazi amacebo engilawo ngani,’ kutsho uJehova, ‘amacebo okuliphumelelisa hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo. Ngalesosikhathi lizangibiza lizekhuleka kimi, njalo ngizalizwa.’”​—UJeremiya 29:11, 12.

  “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”​—UJakhobe 4:8.