Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kunceda Ngani Ukwazi Ukuthi UNkulunkulu Ulendaba Lawe?

Kunceda Ngani Ukwazi Ukuthi UNkulunkulu Ulendaba Lawe?

UNkulunkulu wadala imizimba yethu ngendlela yokuthi iyenelisa ukuzelapha. Nxa umuntu ephile kuhle, umzimba wakhe ungahluzuka loba ube lenxeba “uyaqalisa ukuzelapha ngendlela eyisimanga kungelani lokuthi linxeba elincane loba elikhulu.” (Johns Hopkins Medicine) Umzimba uhle uqalise ukulwisa ukumisa ukopha, ukuvala inxeba njalo uhle uqinise lejwabu.

CABANGA: Nxa uMdali wadala imizimba yethu ngendlela yokuthi iyenelisa ukuzelapha, pho angehlulwa yini ukwelapha amanxeba esilawo enhliziyweni? Umhubi wathi “Uyabathoba abadabukileyo enhliziyweni abophe amanxeba abo.” (IHubo 147:3) Kodwa kuyini okungakwenza ube leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzakubopha amanxeba olawo enhliziyweni khathesi langesikhathi esizayo?

IBHAYIBHILI LISIFUNDISANI NGOTHANDO LUKANKULUNKULU?

UNkulunkulu uthi: “Ngakho ungesabi, ngoba ngilawe; ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize.” (U-Isaya 41:10) Umuntu okwaziyo ukuthi uJehova ulendaba laye uyahlaliseka futhi uyenelisa ukulwisana laloba yisiphi isilingo ahlangana laso. Umphostoli uPhawuli wathi ukuhlaliseka lokhu ‘yikuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke.’ UPhawuli wengezelela esithi: “Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.”​—KwabaseFiliphi 4:4-7, 9, 13.

IMibhalo iyasinceda ukuthi sibe lokholo kulokho uNkulunkulu asithembisa khona. Ngokwesibonelo iSambulo 21:4, 5 (amazwi akhona abhalwe ekhasini elilandelayo) sisitshela ngalokho azakwenza lokuthi kungani kumele simthembe ukuthi uzakwenza:

  • “Uzazesula zonke izinyembezi” emehlweni abantu. UJehova uzakhipha konke okwenza sihlupheke lanxa abanye bengabona angani inhlupho esilazo zincane kakhulu.

  • ‘Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi’ uyiNkosi yazo zonke izinto futhi uzasebenzisa amandla akhe ukuze akhiphe ukuhlupheka futhi asinike usizo esiludingayo.

  • UJehova uthi izithembiso zakhe ‘ziqotho njalo ziliqiniso.’ UJehova ufunga ngebizo lakhe ukuthi izithembiso zakhe zizagcwaliseka loba sekutheni.

“Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Lowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi wathi, ‘Ngenza izinto zonke zibe zintsha!’ Wabuya wathi, ‘Kulobe lokhu, ngoba amazwi la aqotho njalo aliqiniso.’”​—ISambulo 21:4, 5.

Siyenelisa ukufunda ngobuntu bukaBaba wethu osezulwini ezintweni ezidaliweyo kanye laseBhayibhilini. Indalo yenza sifise ukuba seduze loNkulunkulu kodwa iBhayibhili lona liyasinxusa ukuthi sisondele kuNkulunkulu. Lithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (UJakhobe 4:8) ImiSebenzi 17:27 ithi: “Uvele engakhatshana komunye lomunye wethu.”

Nxa uqhubeka ulokhu usibamazi uNkulunkulu uzaba leqiniso lokuthi ‘uyakukhathalela.’ (1 UPhetro 5:7) Ukuthemba uJehova kusinceda ngani?

Cabanga ngendaba kaToru waseJapan. Lanxa wakhuliswa ngumzali ongumKhristu wajoyina iqembu lezigebenga laseJapan okuthiwa yi-yakuza. Uthi, “Ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu uyangizonda lokuthi ukufa kwabantu ikakhulu izihlobo zami labangane bami kwakuyisijeziso sami.” UToru uthi imicabango le kanye lokuba seqenjini lezigebenga kwamenza wacina “esengumuntu ololunya futhi ongelazwelo.” Uthi isifiso sakhe sasiyikuthi afe esesemncane kodwa atshiye ebulele umuntu odumileyo ukuze asale elodumo.

Kodwa uToru wantshintsha ukuphila kwakhe ngemva kokuthi yena lomkakhe uHannah befundiswe  iBhayibhili. UHannah uthi: “Umkami wantshintsha ngimkhangele.” UToru uthi: “Ukhona uNkulunkulu olendaba lomuntu ngamunye. Kafuni kube lomuntu ofayo futhi uzimisele ukuxolela bonke abaphenduka ezonweni. Uyalalela imfihlo esimtshela zona futhi ezingeke zizwisiswe ngabanye abantu. Sekuseduze ukuthi uJehova asuse ukuhlupheka lobuhlungu esibuzwayo. Kodwa lakhathesi uyasincedisa ngendlela esingayicabangeliyo. Ulendaba lathi njalo uyasikhumbula singesibantu balutho.”​—IHubo 136:23.

Isibonelo sikaToru sitshengisa ukuthi ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuqeda ububi lokuthi uzabuqeda futhi esule izinyembezi emehlweni abantu kusenza sibe lethemba lekusasa njalo siphile impilo engcono khathesi. Lanxa siphila emhlabeni ogcwele ukuhlupheka siyenelisa ukubona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.