Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sekuseduze Ukuthi UNkulunkulu Aqede Ukuhlupheka

Sekuseduze Ukuthi UNkulunkulu Aqede Ukuhlupheka

“Koze kube nini, awu Jehova, ngicela usizo, kodwa ungalaleli na? Loba ngimemezela kuwe ngisithi, “Udlakela!” kodwa ungangihlengi na?” (UHabakhukhi 1:2, 3) La ngamazwi kaHabakhukhi indoda elungileyo eyayithandwa nguNkulunkulu. Kambe wayengelakholo yini? Ngitsho lakancane. UNkulunkulu wamqinisekisa uHabakhukhi ukuthi wayelesikhathi asibekileyo sokuqeda ukuhlupheka.​—UHabakhukhi 2:2, 3.

Nxa wena kumbe omunye umuntu omthandayo ehlupheka kulula ukucabanga ukuthi uNkulunkulu uyaphuza ukulungisa izinto ezisihluphayo. Kodwa iBhayibhili liyasiqinisekisa ukuthi: “INkosi kayiphuzi ukugcwalisa isithembiso sayo, njengokuqedisiswa ngabanye ngokuphuza. Iyalibekezelela ingafuni lamunye abhubhe, kodwa ukuba umuntu wonke aphenduke.”​—2 UPhetro 3:9.

UNKULUNKULU UZAKUKHIPHA NINI UKUHLUPHEKA?

Sekuseduze. UJesu wacacisa ukuthi isizukulwane esithile sasizabona izenzakalo ezitshiyeneyo ezazizatshengisa ukuthi sekuzinsuku ‘zokucina kwesikhathi.’ (UMathewu 24:3-42) Ukugcwaliseka kwesiphrofetho sikaJesu kutshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu alungise inhlupho ezikhona emhlabeni. *

Kodwa uNkulunkulu uzakuqeda njani konke ukuhlupheka? Ngesikhathi uJesu esemhlabeni watshengisa ukuthi uNkulunkulu ulamandla okuqeda konke ukuhlupheka. Cabanga ngezibonelo ezilandelayo.

Izingozi Zemvelo: Ngelinye ilanga uJesu labafundi bakhe behamba ngesikepe eLwandle lwaseGalile kwaba lesiphepho esilamandla esaphosa sacwilisa isikepe. Kodwa uJesu watshengisa ukuthi yena loyise bayenelisa ukuqondisa imvelo. (KwabaseKholose 1:15, 16) UJesu waphonguthi: “Zwi! Pholani!” Kwasekusenzakalani? “Yikho umoya wasuthula kwasekuphola nya.”​—UMakho 4:35-39.

Ukugula: UJesu wayedume ngokwelapha abantu abayiziphofu, abagogekileyo, lalabo ababelezithuthwane kanye lababelobulephero. Wayeselapha yonke imihlobo yezifo. “Wasilisa bonke abagulayo.”​—UMathewu 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Indlala: UJesu wasebenzisa amandla ayewaphiwe nguyise ukuthi anike abantu ukudla. IBhayibhili lisitshela ukuthi ngesikhathi eseselapha emhlabeni wanika abantu abanengi ukudla futhi lokhu kwenzakala izikhathi ezimbili.​—UMathewu 14:14-21; 15:32-38.

Ukufa: UJesu wavusa abantu abathathu futhi lokhu kutshengisa ukuthi uJehova ulamandla okuqeda ukufa. Wavusa omunye owayeselamalanga amane efile.​—UMakho 5:35-42; ULukha 7:11-16; UJohane 11:3-44.

^ indima 5 Ukuze ufunde okunengi ngezinsuku zokucina bala ibhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? esahlukweni 9 elidindwe ngoFakazi bakaJehova njalo ungalidawuniloda mahala ku-www.jw.org.