Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani Obangela Ukuhlupheka?

Ngubani Obangela Ukuhlupheka?

Nxa kungasoNkulunkulu obangela ukuhlupheka pho kungani kulendlala, ubuyanga, izimpi, imikhuhlane engelaphekiyo kanye lezingozi zemvelo? ILizwi likaNkulunkulu liqamba izinto ezintathu ezibangela ukuhlupheka:

  1. Ukungabi Lendaba Labanye Abantu, Ubuhwaba Kanye Lokuzondana. “Lapho umuntu abusa khona umuntu kube yikulimala kwakhe.” (UmTshumayeli 8:9, TBS) Izikhathi ezinengi abantu bayahlupheka ngenxa yokuphathwa kubi ngabanye abantu.

  2. Isikhathi Lezenzakalo Ezingalindelekanga. Izikhathi ezinengi abantu bayahlupheka ngenxa ‘yezikhathi ezimbi ezibafikela belibele.’ (UmTshumayeli 9:12) Lokhu kutsho ukuthi abantu bangawelwa yingozi ngenxa yokuba sendaweni engayisiyo ngesikhathi esingayisiso kumbe kubangelwe ngamaphutha abantu.

  3. Umbusi Omubi Womhlaba. IBhayibhili liyasitshela isizatho esikhulu esenza abantu bahlupheke. Lithi: “Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.” (1 UJohane 5:19) “Omubi” okukhulunywa ngaye nguSathane uDeveli owayeyingilosi kaNkulunkulu ekuqaliseni kodwa kazange ame eqinisweni. (UJohane 8:44) Ezinye izingilosi zahlamuka loSathane zalandela izifiso zazo futhi zaba ngamadimoni. (UGenesisi 6:1-5) USathane lamadimoni akhe yibo abaqondisa izinto emhlabeni kusukela ngesikhathi behlamuka. Lokhu kukhanya kakhulu esikhathini esiphila kuso. USathane uzonde kakhulu futhi “udukisa umhlaba wonke.” Lokhu kwenze kwaba ‘lomaye kuwo umhlaba.’ (ISambulo 12:9, 12) USathane unguntandokayiphikiswa futhi ulolunya sibili. Uyathokoza kakhulu nxa ebona abantu behlupheka. UNkulunkulu kasuye obangela ukuthi abantu bahlupheke kodwa nguSathane.

CABANGA: Umuntu olesihluku nguye kuphela ongenza abantu abangelacala bahlupheke. IBhayibhili lithi: “uNkulunkulu uluthando.” Yikho ngenxa yokuthi uluthando ‘kukhatshana laye uNkulunkulu ukwenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona.”​—UJobe 34:10.

Kodwa ungazibuza ukuthi uNkulunkulu uzamekela kuze kube nini uSathane esidlisa imbuya ngoluthi? UNkulunkulu uyabuzonda ububi njengoba sibonile futhi uzwa ubuhlungu nxa esibona sihlupheka. Kanti njalo iLizwi lakhe lithi: “Yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.” (1 UPhetro 5:7) UNkulunkulu uyasithanda futhi ulamandla okukhipha konke ukuhlupheka. Isihloko esilandelayo sizachasisa okunengi. *

^ indima 7 Ukuze uthole izizatho ezenza uNkulunkulu avumele ukuhlupheka, bala ibhuku elithi iBhayibhili Lisifundisani? elidindwe ngoFakazi bakaJehova futhi ungalidawuniloda mahala ku-www.jw.org.