Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ibizo likaNkulunkulu (elipendiweyo) ngendlela elibhalwe ngayo emibhalweni yakudala

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

UNkulunkulu ulebizo yini?

ABANYE ABANTU BATHI kalabizo, abanye bathi nguNkulunkulu loba iNkosi, kodwa abanye bathi ulamabizo amanengi kakhulu. Wena ucabangani?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Wena, obizo lakho unguJehova ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”—AmaHubo 83:18.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

  • Lanxa kulezindlela ezinengi esingabiza ngazo uNkulunkulu, ulalo ibizo elilodwa azinika lona.—U-Eksodusi 3:15.

  • UNkulunkulu kafihlakalanga kodwa ufuna ukuthi sibe mazi.—ImiSebenzi 17:27.

  • Ukulazi ibizo likaNkulunkulu linyathelo lokuqala lokuba ngumngane wakhe.—UJakhobe 4:8.

Kubi yini ukulikhuluma ibizo likaNkulunkulu?

UBUNGATHINI?

  • Yebo

  • Hatshi

  • Engxenye

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho.” (U-Eksodusi 20:7) Kubi kuphela nxa silisebenzisa ngendlela engafanelanga.—UJeremiya 29:9.

YIKUPHI OKUNYE OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

  • UJesu wayelazi ibizo likaNkulunkulu njalo wayelisebenzisa.—UJohane 17:25, 26.

  • UNkulunkulu ufuna simbize ngebizo lakhe.—AmaHubo 105:1.

  • Izitha zikaNkulunkulu zifuna abantu bakhohlwe ngebizo lakhe.—UJeremiya 23:27.